Porezni tretman kapitalnog dobitka po osnovi prodaje dionica dodijeljenih hrvatskom ratnom vojnom invalidu

Datum: 25.04.2018, Srijeda
Klasa: 410-01/18-01/917
Davatelj: Porezna uprava

Ministarstvo hrvatskih branitelja dostavilo nam je upit Poreznog obveznika iz Bjelovara, o poreznom tretmanu kapitalnog dobitka ostvarenog po osnovi prodaje dionica koje je Porezni obveznik stekao temeljem članka 67. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske kao hrvatski ratni vojni invalid Domovinskog rata od Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP). Na dostavljeni upit u nastavku odgovaramo:

CERP, kao pravni slijednik Agencije za upravljanje državnom imovinom,  osnovan je temeljem odredbi Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 94/13, 13/18, 89/17) koji je stupio na snagu 30. srpnja 2013 godine. CERP je pravna osoba s javnim ovlastima, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu koja obavlja stručne poslove u okviru djelokruga i nadležnosti propisanih Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske i drugim propisima. 

Prema članku 67. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 94/13, 18/16, 89/17) CERP je dužan bez naplate ustupiti dio dionica čiji je imatelj Republika Hrvatska hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskog rata ovisno o stupnju oštećenja organizma i članovima obitelji smrtno stradaloga, odnosno zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji pravo na dionice bez naplate nisu ostvarili na temelju Zakona o privatizaciji. 

Nadalje, prema članku 131. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17), koji je stupio na snagu 14. prosinca 2017., hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članovi uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata imaju pravo na ustup dijela dionica čiji je imatelj Republika Hrvatska. Prema stavku 4. toga članka navedene osobe oslobađaju se plaćanja poreza pri prometu dionica i poreza na dohodak od prijenosa navedenih dionica. Do stupanja na snagu toga Zakona, primjenjivao se Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, br. 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14), a kojim je u članku 51. bilo propisano da pravo na dionice, odnosno udjele u trgovačkim društvima iz portfelja Agencije za upravljanje državnom imovinom i pravo na dionice, odnosno udjele u pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske koje su privatizirane ili će se privatizirati, bez naplate, imaju hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata, članovi obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, sukladno odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom i Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Člankom 52. toga Zakona bilo je propisano da se hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata te HRVI iz Domovinskog rata oslobađaju plaćanja poreza pri prometu dionica, odnosno udjela i poreza na ostvareni prihod od prijenosa dionica, odnosno udjela koji im je ustupila Agencija za upravljanje državnom imovinom.

Dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka uređen je člankom 67. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16; dalje u tekstu: Zakon), koji je na snazi i primjenjuje se od 1. siječnja 2017. Prema tom članku dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka utvrđuje se kao razlika između ugovorene prodajne cijene, odnosno primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti financijske imovine koja se otuđuje i nabavne vrijednosti te imovine. Primicima po toj osnovi smatraju se primici od otuđenja financijskih instrumenata i strukturiranih proizvoda, odnosno između ostalog i primici od prenosivih vrijednosnih papira i strukturiranih proizvoda, uključivo i udjela u kapitalu trgovačkih društava i drugih vrsta udruživanja čiji je način raspolaganja udjelima usporediv s takvim društvima te primici od razmjernog dijela likvidacijske mase u slučaju likvidacije investicijskog fonda te ostali primici ostvareni od vlasničkih udjela u slučaju likvidacije, prestanka ili istupa. 

Međutim, prema članku 67. stavku 8. Zakona, dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka ne oporezuje se ako je otuđenje izvršeno između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji i drugih članova uže obitelji iz članka 14. stavaka 5. i 6. Zakona, između razvedenih bračnih drugova ako je otuđenje u neposrednoj svezi s razvodom braka, nasljeđivanjem financijske imovine te u slučaju ako je financijska imovina otuđena nakon dvije godine od dana nabave, odnosno stjecanja te imovine. Nadalje, prema članku 94. stavku 3. Zakona, odredbe članka 70. Zakona u dijelu koji se odnosi na oporezivanje kapitalnih dobitaka primjenjuju se pri otuđenju financijske imovine stečene od 1. siječnja 2016.

Do stupanja na snagu novog Zakona, primjenjivao se Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 177/04 do 136/15), a utvrđivanje dohotka od kapitalnih dobitaka bilo je propisano člankom 30. toga Zakona te je stavkom 22. toga članka bilo propisano da se dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka ne oporezuje, između ostalog, u slučaju ako je financijska imovina otuđena nakon tri godine od dana nabave odnosno stjecanja te imovine te ako je stečena prije 1. siječnja 2016. (sukladno članku 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 143/14)

Slijedom navedenog, kapitalni dobitak ostvaren temeljem otuđenja dionica u 2016. godini, koje je hrvatski ratni vojni invalid Domovinskog rata stekao od Centra za restrukturiranje i prodaju, ne podliježe oporezivanju porezom na dohodak sukladno članku 52. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (koji se primjenjivao u 2016.). Isto se primjenjuje i nadalje, na možebitna otuđenja navedenih dionica u 2017. i nadalje, a sukladno članku 131. novog Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Također, i prema Zakonu o porezu na dohodak (kako onom važećem u 2016., tako i onom važećem od 1.1.2017.) kapitalni dobitak se ne oporezuje ako je ostvaren po osnovi otuđenja (prodaje) dionica koje su stečene prije 1. siječnja 2016.

Povratak na mišljenja