Porezni tretman otuđenja dionica

Datum: 22.04.2022, Petak
Klasa: 410-01/22-01/767
Davatelj: Porezna uprava

U svezi postavljenog upita o poreznom tretmanu dionica stečenih kao naknada za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine u postupku denacionalizacije, u slučaju prodaje istih u roku kraćem od dvije godine, odgovaramo u nastavku:

Zakonom o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne novine, br. 92/96 do 98/19) uređuju se uvjeti i postupak naknade za imovinu koja je prijašnjim vlasnicima oduzeta od strane jugoslavenske komunističke vlasti, a koja je prenesena u općenarodnu imovinu, državno, društveno ili zadružno vlasništvo konfiskacijom, nacionalizacijom, agrarnom reformom i drugim propisima i načinima navedenim u tom Zakonu. Naknada za imovinu oduzetu prijašnjim vlasnicima u smislu toga Zakona u načelu je isplata u novcu ili vrijednosnim papirima (dionice ili udjeli i obveznice), a iznimno u naravi. Prijašnjim vlasnikom u smislu toga Zakona smatraju se fizičke i pravne osobe kojima je imovina oduzeta na temelju propisa iz članka 2. toga Zakona te akata i načina propisanih člankom 3. toga Zakona, odnosno njihovi nasljednici i pravni sljednici.

Sukladno članku 53. toga Zakona prijašnjem vlasniku ne vraća se u vlasništvo i posjed imovina (neizgrađeno građevinsko zemljište, poslovni prostor i sl.) koja je sukladno Zakonu o pretvorbi društvenih poduzeća unesena u društveni kapital poduzeća, već prijašnjem vlasniku pripada pravo na naknadu u dionicama ili udjelima društva u čiji kapital je u postupku pretvorbe unesena ta imovina. Ako ostvarenje prava na naknadu nije moguće zbog već stečenih prava trećih osoba, prijašnji vlasnik ostvaruje pravo na naknadu u dionicama ili udjelima društava iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju, na način propisan Zakonom o pretvorbi društvenih poduzeća ili u obveznicama Republike Hrvatske.

U skladu s člankom 22. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, broj 52/18) centar za restrukturiranje i prodaju izvršava pravomoćna rješenja nadležnih ureda državne uprave u županijama o utvrđivanju prava na naknadu sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne novine, br. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02).

U skladu s člankom 58. stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20; dalje u tekstu: Zakon) dohotkom od imovine i imovinskih prava smatra se i dohodak koji porezni obveznik ostvari od otuđenja nekretnina i imovinskih prava. Otuđenjem se smatra prodaja, zamjena i drugi prijenos. Dohodak čini razlika između primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti nekretnine ili imovinskog prava koje se otuđuje i nabavne vrijednosti uvećane za rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda.

Prema stavku 2. istoga članka dohodak od otuđenja nekretnina iz stavka 1. toga članka ne oporezuje ako je nekretnina služila za stanovanje poreznom obvezniku ili uzdržavanim članovima njegove uže obitelji iz članka 14. stavaka 5. i 6. Zakona, a i u slučaju ako je nekretnina ili imovinsko pravo otuđeno nakon dvije godine od dana nabave.

Nadalje, prema članku 67. Zakona, primicima od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka smatraju se primici od otuđenja financijskih instrumenata i strukturiranih proizvoda. Dohodak čini razlika između ugovorene prodajne cijene, odnosno primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti financijske imovine koja se otuđuje i nabavne vrijednosti. Otuđenjem financijske imovine smatra se prodaja, zamjena, darovanje i drugi prijenos.

Sukladno stavku 8. toga članka, dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka ne oporezuje se ako je otuđenje izvršeno između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji i drugih članova uže obitelji iz članka 14. stavaka 5. i 6. Zakona, između razvedenih bračnih drugova ako je otuđenje u neposrednoj svezi s razvodom braka, nasljeđivanjem financijske imovine te u slučaju ako je financijska imovina otuđena nakon dvije godine od dana nabave, odnosno stjecanja te imovine.

Vezano za otuđenje imovine stečene u postupku vraćanja oduzete imovine, Središnji ured Porezne uprave već se očitovao pisanim mišljenjem Klasa: 410-01/17-01/531, Ur.broj: 513-07-21-01/07-02 od 4. travnja 2007. u kojem se, između ostalog, navodi „danom nabave nekretnine smatra se dan kad je nekretninu stekao bivši vlasnik, a ne dan pravomoćnosti rješenja o povratu nekretnine bivšem vlasniku.“.

Shodno navedenom, a obzirom da će fizičke osobe u konkretnom slučaju ostvariti pravičnu naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine u drugom pojavnom obliku (u obliku dionica), danom nabave imovine smatra se dan kad je nabavljena imovina koja je oduzeta za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, a ne dan pravomoćnosti rješenja o povratu te imovine. Stoga, otuđenje imovine u konkretnom slučaju ne podliježe oporezivanju porezom na dohodak.

Povratak na mišljenja