Porezni tretman prilikom davanja poklona sudionicima ankete – nagrada za sudjelovanje

Datum: 21.09.2015, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/15-01/2503
Davatelj: Porezna uprava

Upit u vezi poreznog tretmana davanja poklona sudionicima ankete i organiziranja nagrađivanja pojedinih sudionika prema utvrđenim kriterijima u okviru provođenja Ankete o financiranju i potrošnji kućanstava. Prema navodima u upitu „A“ (u daljnjem tekstu: „A“) upisana je u registar obveznika PDV-a, između ostalog, radi prodaje numizmatike te po ulaznim računima priznaje pretporez za nabavu numizmatičkih predmeta. U upitu se navodi kako je predviđeno da se svim sudionicima ankete dostavi numizmatički komplet pod nazivom „Komplet prigodnih optjecajnih novčanica od 20 i 10 kn u vrijednosti od 65,00 kn (52,00 kn+PDV) kao znak zahvalnosti za sudjelovanje. Prema navodima u upitu svrha ovakve isporuke bez naknade nije komercijalna nego se poklon uručuje u znak zahvalnosti sudioniku za sudjelovanje u anketi, pri čemu poklon nema naznačenu oznaku „nije za prodaju“, a nominalna vrijednost uloženih novčanica je 30,00 kn i čini optjecajni novac. S tim u vezi postavljeno je pitanje poreznog tretmana ovakve isporuke, odnosno radi li se o poklonu male vrijednosti ili reprezentaciji.
Prema odredbi čl. 4. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) PDV se plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
Odredbama čl. 7. st. 4. Zakona o PDV-u isporukom dobara uz naknadu ne smatra se besplatno davanje uzoraka u razumnim količinama kupcima ili budućim kupcima i davanje poklona male vrijednosti koje obavi porezni obveznik u okviru obavljanja gospodarske djelatnosti, uz uvjet da se daju povremeno i ne istim osobama. Poklonima male vrijednosti smatraju se pokloni čija vrijednost nije veća od 160,00 kn.
Člankom 11. st. 3. i 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14. i 157/14., u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) propisani su uvjeti za davanje poklona male vrijednosti. Tako je propisano da se povremeno davanje poklona pojedinačne vrijednosti do 160,00 kn bez PDV-a ne smatra isporukom dobara uz naknadu pod uvjetom da se ne daju istim osobama i da ne postoji pravna obveza ili obveza protuisporuke odnosno protuusluge primatelja dobra. Povremenim davanjem poklona smatra se davanje najviše jednog poklona istoj osobi u jednom tromjesečju. Pokloni koji se daju moraju biti posebno prilagođeni s oznakom »nije za prodaju« ili o reklamnim predmetima s nazivom tvrtke ili proizvoda kao što su čaše, pepeljare, olovke, stolnjaci, podmetači, privjesci, prospekti, katalozi, vrećice i slični proizvodi.
Prema odredbama čl. 40. st. 1. t. e) Zakona o PDV-u plaćanja PDV-a oslobođene su transakcije, uključujući posredovanje, u vezi s valutama, novčanicama i kovanicama koje se koriste kao zakonsko sredstvo plaćanja, osim kolekcionarskih predmeta, odnosno kovanica od zlata, srebra ili drugog metala te novčanica koje se u pravilu ne koriste kao zakonsko sredstvo plaćanja ili kovanica od numizmatičkog interesa.
Odredbama čl. 68. st. 3. Pravilnika o PDV-u propisano je da je izdavanje prigodnih kovanica i transakcije u vezi s njima, koje se daju u opticaj po nominalnoj vrijednost i zakonsko su sredstvo plaćanja oslobođeno plaćanja PDV-a. Ako se kovanice i novčanice kupuju ili prodaju po većoj vrijednosti od njihove nominalne vrijednosti, onda te isporuke podliježu oporezivanju.
Prema čl. 68. st. 4. Pravilnika o PDV-u oslobođenim transakcijama iz čl. 40. st. 1. t. e) Zakona o PDV-u ne smatraju se transakcije vezane uz kolekcionarske predmete odnosno kovanice od zlata, srebra ili drugog metala te novčanice koje se u pravilu ne koriste kao zakonsko sredstvo plaćanja ili kovanice od numizmatičkog interesa.
 U skladu s navedenim, smatramo da se u slučaju kada „A“ daje sudionicima ankete u znak zahvalnosti „Komplet prigodnih optjecajnih novčanica od 20 i 10 kn“ u vrijednosti od 65,00 kn (52,00 kn+PDV) ne radi o davanju poklonu male vrijednosti u smislu Zakona i Pravilnika o PDV-u, već se radi o plaćanju, odnosno davanju naknade u dobrima sudionicima ankete. Prema tome, „A“ je obvezan za dane „Komplete prigodnih optjecajnih novčanica od 20 i 10 kn“ sudionicima ankete obračunati i platiti PDV-a ako je prilikom nabave za spomenute komplete odbio pretporez.
 

Povratak na mišljenja