Porezni tretman „stručnjaka na zadatku za Ujedinjene Narode“

Datum: 30.09.2015, Srijeda
Klasa: 910-01/15-01/321
Davatelj: Porezna uprava

      Podnositeljica upita postavila je pitanje vezano za porezni tretman „stručnjaka na zadatku za Ujedinjene Narode“. Podnositeljica upita navodi da namjerava sklopiti ugovor o radu s Programom Ujedinjenih naroda za razvoj (United nations Development Programme – UNDP; dalje u tekstu UNDP). UNDP je specijalizirani program Ujedinjenih Naroda čiji ured ima status diplomatskog predstavništva u Republici Hrvatskoj, te je kao takav oslobođen plaćanja poreza po Standard basic Agreement-u, sklopljenom između Vlade Republike Hrvatske i UNDP-a od 12. ožujka 1996.
      Odredbama članka IX. Standard Basic Agreementa propisano je da se za službenike UNDP-a primjenjuje povlastice i imuniteti propisani odredbama Konvencije o povlasticama i imunitetima Ujedinjenih naroda (Nar. nov. – Međunarodni ugovori br. 10/1999.) i Konvencije o povlasticama i imunitetima specijaliziranih ustanova (Nar. nov. – Međunarodni ugovori br. 10/1999.).
      Člankom V. odjeljak 18. Konvencije o povlasticama i imunitetima Ujedinjenih naroda i člankom VI. odjeljak 19. Konvencije o povlasticama i imunitetima specijaliziranih ustanova propisano je da su službenici Ujedinjenih naroda i službenici specijaliziranih ustanova Ujedinjenih naroda oslobođeni od poreza na plaće i doplatke koje im isplaćuju Ujedinjeni narodi i specijalizirane ustanove. Nadalje, člankom V. odjeljak 17. Konvencije o povlasticama i imunitetima Ujedinjenih naroda i člankom VI. odjeljak 18. Konvencije o povlasticama i imunitetima specijaliziranih ustanova propisano je da Glavni tajnik UN-a određuje kategoriju službenika na koje se povlastice i imuniteti odnose. Glavni tajnik popis podnosi Općoj skupštini Ujedinjenih naroda te, nakon toga, te kategorije priopćava vladama svih članica.
      Člankom VI. odjeljak 22. Konvencije o povlasticama i imunitetima Ujedinjenih naroda propisano je da se stručnjacima na zadatku za Ujedinjene narode (različitim od službenika koji su obuhvaćeni člankom V. Konvencije o povlasticama i imunitetima Ujedinjenih naroda) koji obavljaju zadatke za Ujedinjene narode odobravaju povlastice i imuniteti koji su potrebni za neovisno obavljanje njihovih funkcija za vrijeme trajanja njihovih zadataka, uključujući vrijeme provedeno na putovanjima u vezi s njihovim zadacima. Međutim Konvencija o povlasticama i imunitetima Ujedinjenih naroda ne propisuje da su stručnjaci na zadatku za Ujedinjene narode oslobođeni od poreza na plaće i doplatke koje im isplaćuju Ujedinjeni narodi.
      Zakon o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., Odluka USRH - 120/13., 125/13., 148/13., Odluka USRH - 83/14., 143/14.) u čl. 11. t. 3. propisuje da fizičke osobe koje u Republici Hrvatskoj obavljaju diplomatsko-konzularne dužnosti ne plaćaju porez na dohodak na tako ostvareni dohodak i to: dužnosnici UN i njihovih posebnih agencija, stručnjaci tehničke pomoći UN i njihovi posebnih agencija.
      Od strane Ministarstva vanjskih i europskih poslova zatraženo je tumačenje pojma diplomatsko-konzularne dužnosti, u svezi s odnosnim izrazom iz čl. 11. Zakona o porezu na dohodak, a radi pravilnog utvrđivanja poreznog tretmana u konkretnom slučaju. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova dostavilo je pisano očitovanje KLASA: 018-05/15-01/23; URBROJ: 521-V-02-15-2 od 17. rujna 2015. iz kojega proizlazi kako u konkretnom slučaju tumačenje pojma diplomatsko-konzularne dužnosti ne treba isključivo temeljiti na uobičajenom shvaćanju tog pojma prema njegovoj definiciji sadržanoj u ugovornom čl. 3. Bečke konvencije o diplomatskim odnosima iz 1961. ili čl. 5. Bečke konvencije o konzularnim odnosima iz 1963. i običajnom međunarodnom pravu kojim se uređuje ovo pitanje, nego je prvenstveno potrebno utvrditi nalazi li se porezni obveznik na popisu osoba oslobođenih od oporezivanja iz čl. 11. Zakona o porezu na dohodak.
      S obzirom na navedeno, mišljenja smo da se na poslove koje obavljaju stručnjaci na zadatku za Ujedinjene narode, a uzimajući u obzir očitovanje Ministarstva vanjskih i europskih poslova može primijeniti čl. 11. Zakona o porezu na dohodak odnosno da se izraz „stručnjaci na zadatku za Ujedinjene narode“ iz Konvencije o povlasticama i imunitetima Ujedinjenih naroda može poistovjetiti s izrazom „stručnjaci tehničke pomoći UN-a“ iz čl. 11. t. 3. Zakona o porezu na dohodak.
      Slijedom gore navedenog mišljenja smo da prema odredbama Konvencije o povlasticama i imunitetima Ujedinjenih naroda stručnjaci na zadatku za Ujedinjene narode nisu oslobođeni od poreza na plaće i doplatke koje im isplaćuju Ujedinjeni narodi, ali da se izraz „stručnjaci na zadatku za Ujedinjene narode“ iz Konvencije o povlasticama i imunitetima Ujedinjenih naroda može poistovjetiti s izrazom „stručnjaci tehničke pomoći UN-a“ iz čl. 11. t. 3. Zakona o porezu na dohodak te da bi shodno tome stručnjaci na zadatku za Ujedinjene narode shodno odredbama domaćeg Zakona o porezu na dohodak bili izuzeti od plaćanja poreza na dohodak.
      Važno je napomenuti da je podnositeljica upita kao hrvatski porezni rezident i hrvatski porezni obveznik, a koja ima status stručnjaka na zadatku za Ujedinjene narode, oslobođena od poreza na plaće i doplatke koje joj isplaćuju Ujedinjeni narodi u skladu s odredbama Zakona o porezu na dohodak ukoliko ista može dokazati svoj status kao „stručnjaka na zadatku za Ujedinjene narode“.

Povratak na mišljenja