Porezni tretman transakcija koje u Republici Hrvatskoj planira nizozemski porezni obveznik

Datum: 09.05.2017, Utorak
Klasa: 910-01/17-01/112
Davatelj: Porezna uprava

      Obratili ste se upitom u kojem se navodi da nizozemski porezni obveznik namjerava u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Hrvatska) kupovati dobra (EXW/FCA Kutina) koja će prodavati kupcima u Hrvatskoj, ali i kupcima izvan Hrvatske (u Europskoj uniji i izvan Europske unije). U upitu se navodi da nizozemski porezni obveznik ima dodijeljen hrvatski PDV identifikacijski broj te se postavlja pitanje u vezi poreznog tretmana i izdavanja računa kupcima za koje pretpostavljamo da su porezni obveznici u svojim državama. U nastavku navodimo situacije za koje je zatraženo tumačenje te odgovore u vezi istih.
 
1. Nizozemski porezni obveznik koji ima dodijeljen hrvatski PDV identifikacijski broj prodaje dobra kupcu u Hrvatskoj
      Odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj od broja 73/13 do 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara.
      Mjestom isporuke dobara koja se ne otpremaju niti prevoze smatra se mjesto gdje se dobra nalaze u trenutku isporuke, što je propisano člankom 12. Zakona o PDV-u.
      Prema odredbama članka 13. Zakona o PDV-u mjestom isporuke dobara koja otprema ili prevozi isporučitelj, kupac ili treća osoba, smatra se mjesto gdje se dobra nalaze na početku otpreme ili prijevoza do kupca.
      Odredbama članka 75. stavka 2. Zakona o PDV-u propisano je da ako oporezive isporuke dobara ili usluga u tuzemstvu obavlja porezni obveznik koji nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu, PDV plaća porezni obveznik odnosno pravna osoba koja nije porezni obveznik, ali je registrirana za potrebe PDV-a, kojemu je obavljena isporuka dobara ili usluga.
      U slučaju kada nizozemski porezni obveznik koji ima dodijeljen hrvatski PDV identifikacijski broja prodaje dobra kupcu - poreznom obvezniku u Hrvatskoj tada je mjesto oporezivanja takve isporuke u tuzemstvu, a PDV prema članku 75. stavku 2. Zakona o PDV-u plaća primatelja dobara u tuzemstvu - porezni obveznik u Hrvatskoj. Prilikom izdavanja računa nizozemski porezni obveznik primjenjuje pravila države članice u kojoj ima sjedište što znači da u računu navodi nizozemski PDV identifikacijski broj, što proizlazi iz članka 78. stavaka 10. i 11. Zakona o PDV-u. Nizozemski porezni obveznik tako obavljene isporuke ne iskazuje u prijavi PDV-a (Obrascu PDV-a) u Hrvatskoj, međutim obvezan je podnijeti Prijavu za isporuke dobara i usluga iz članka 75. stavka 2. Zakona (Obrazac - INO PPO). Navedena prijava podnosi se u elektroničkom obliku najkasnije do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec.
 
2. Nizozemski porezni obveznik koji ima dodijeljen hrvatski PDV identifikacijski broj prodaje dobra kupcu u Europskoj uniji
      Odredbama članka 41. stavka 1. točke a) Zakona o PDV-u propisano je da su PDV-a oslobođene isporuke dobara koje prodavatelj ili osoba koja stječe dobro ili druga osoba za njihov račun otpremi ili preveze iz tuzemstva u drugu državu članicu drugom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, a koji djeluju kao takvi u toj drugoj državi članici.
      U slučaju kada nizozemski porezni obveznik obavlja isporuku dobara kupcima odnosno drugim tvrtkama iz Europske unije radi se o isporuci dobara unutar Europske unije koja je oslobođena PDV-a pod uvjetom da je kupac dao svoj PDV identifikacijski broj te da su dobra otpremljena u drugu državu članicu. Nizozemski porezni obveznik u računu za obavljenu isporuku treba uz hrvatski PDV identifikacijski broj navesti elemente propisane člankom 79. Zakona o PDV-u te da se radi o oslobođenoj isporuci dobara unutar Europske unije temeljem članka 41. stavka 1. točke a) Zakona o PDV-u. Tako obavljena isporuka dobara iskazuje se u Obrascu PDV-a te Obrascu ZP (Zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u druge države članice Europske unije) koji se podnose elektroničkim putem do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec.
 

3. Nizozemski porezni obveznik koji ima dodijeljen hrvatski PDV identifikacijski broj prodaje dobra kupcu izvan Europske unije
      Odredbama članka 45. stavka 1. točke 1. Zakona o PDV-u propisano je da su plaćanja PDV-a oslobođene isporuke dobara koja iz Hrvatske otpremi ili preveze isporučitelj ili neka druga osoba za njegov račun izvan Europske unije.
      U slučaju kada nizozemski porezni obveznik obavlja isporuku dobara kupcima izvan Europske unije radi se o izvoznoj isporuci dobara koja je oslobođena plaćanja PDV-a temeljem članka 45. stavka 1. točke 1. Zakona o PDV-u. Nizozemski porezni obveznik u računu za obavljenu isporuku treba uz hrvatski PDV identifikacijski broj navesti elemente propisane člankom 79. Zakona o PDV-u te da se radi o oslobođenoj isporuci dobara temeljem članka 45. stavka 1. točke 1. Zakona o PDV-u. Tako obavljena isporuka dobara iskazuje se u Obrascu PDV-a. Da je obavljena izvozna isporuka (izvoz) porezni obveznik dokazuje carinskom deklaracijom.
 
4. Postupa li uredu hrvatski porezni obveznik koji isporučuje dobra nizozemskom poreznom obvezniku na njegov hrvatski PDV identifikacijski broj te obračunavajući PDV po stopi 25%?
      Hrvatski porezni obveznik koji isporučuje dobra stranom poreznom obvezniku na njegov hrvatski PDV identifikacijski broj te obračunavajući PDV po propisanim stopama ne postupa suprotno zakonskim odredbama ako se radi o isporuci za koju je mjesto oporezivanja Hrvatska.
 

Povratak na mišljenja