Porezni tretman udjela u dobiti ostvarenih dodjelom vlastitih dionica iz inozemstva

Datum: 23.12.2019, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/19-02/186
Davatelj: Porezna uprava

Temeljem postavljenog upita poreznog obveznika u svezi poreznog tretmana udjela u dobiti ostvarenih dodjelom vlastitih dionica iz inozemstva, odgovaramo u nastavku:

U skladu s člankom 21. stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16 i 106/18; dalje u tekstu: Zakon) primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju se svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos. Međutim, u skladu sa stavkom 4. točkom 3. toga članka, a iznimno od stavka 1. toga članka, primicima od nesamostalnog rada (plaćom) ne smatraju se primici u naravi po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica po povoljnijim uvjetima koje poslodavci i isplatitelji primitka odnosno plaće iz stavaka 1. i 2. toga članka daju radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke iz stavaka 1. i 2. toga članka. Prema stavku 5. istoga članka, navedeni primici  smatraju se dohotkom od kapitala iz članka 68. stavka 2. Zakona.
Člankom 64. Zakona propisano je da se dohotkom od kapitala smatraju primici po osnovi kamata, izuzimanja imovine i korištenja usluga na teret dobiti tekućeg razdoblja, kapitalni dobici, udjeli u dobiti ostvareni dodjelom ili opcijskom kupnjom vlastitih dionica, dividende i udjeli u dobiti na temelju udjela u kapitalu, a koji su ostvareni u poreznom razdoblju.
U skladu s člankom 68. stavcima 1., 2. i 3. Zakona dohotkom od kapitala iz članka 64. stavka 1. toga Zakona smatraju i primici u naravi po osnovi udjela u dobiti članova uprave trgovačkih društava, a koje ostvaruju putem dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica. Dohotkom od kapitala smatraju se i primici u naravi po osnovi udjela u dobiti koji se ostvaruju po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica, a koje poslodavci i/ili isplatitelji primitaka daju radnicima te primici koje ostvaruju radnici i članovi uprave tuzemnog društva odnosno fizičke osobe koje nisu u radnom odnosu s isplatiteljem po osnovi udjela u dobiti putem dodjele vlastitih dionica povezanog društva u tuzemstvu ili u inozemstvu ili realizacijom prava iz opcijskog ugovora sklopljenog s povezanim društvom u tuzemstvu ili u inozemstvu. Prema stavku 7. toga članka primici po osnovi udjela u dobiti koje članovi uprave trgovačkih društava ostvaruju dodjelom vlastitih dionica tih društava kao i po osnovi dodjele dionica koje poslodavci i/ili isplatitelji daju radnicima i/ili fizičkim osobama koje nisu u radnom odnosu s isplatiteljem primitka utvrđuju se u visini tržišne vrijednosti ili razlike između tržišne vrijednosti dodijeljenih dionica i plaćene naknade, ako se dionice stječu uz djelomičnu naknadu.
Prema članku 70. stavku 18. Zakona, porez na dohodak od kapitala po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica iz članka 68. Zakona plaća se po odbitku, po stopi od 24%.
Nadalje, člankom 81. Zakona, propisano je da je tuzemni poslodavac za izaslanog radnika, odnosno sam porezni obveznik rezident koji oporezivi dohodak iz članka 6. Zakona ostvari izravno iz inozemstva ili u inozemstvu, obvezan, neovisno od drugih odredaba Zakona, na taj dohodak obračunati predujam poreza na dohodak, odnosno konačni porez, i uplatiti ga u roku od 30 dana od dana primitka, odnosno od dana isplate dohotka osim ako Zakonom nije propisano da se porez plaća prema rješenju Porezne uprave ili godišnje. U istom roku tuzemni poslodavac za izaslanog radnika, odnosno sam porezni obveznik obvezan je Poreznoj upravi dostaviti propisano izvješće, osim ako je Zakonom drukčije uređeno.
Člankom 70. stavkom 12. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19) propisano je da se primici od kapitala iz stavka 64. Zakona koji su ostvareni u pravima, stvarima i uslugama koje imaju novčanu vrijednost, smatraju primicima u naravi i pri obračunavanju i plaćanju poreza na dohodak vrijednost primitka u naravi (koji uključuje i možebitni porez na dodanu vrijednost) uvećava se za porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.
Slijedom navedenog, primici po osnovi udjela u dobiti koje članovi uprave trgovačkih društava ostvaruju dodjelom vlastitih dionica tih društava kao i po osnovi dodjele dionica koje poslodavci i/ili isplatitelji daju radnicima i/ili fizičkim osobama koje nisu u radnom odnosu s isplatiteljem primitka, smatraju se primicima u naravi na koje se plaća porez na dohodak od kapitala po stopi od 24% i to na način da se pri obračunavanju i plaćanju poreza na dohodak tržišna vrijednost primitka u naravi uvećava za porez na dohodak i prirez porezu na dohodak. Tuzemni poslodavac za izaslanog radnika, odnosno sam porezni obveznik koji dohodak od kapitala ostvari izravno iz inozemstva, obvezan je na taj dohodak obračunati porez na dohodak i možebitni prirez porezu na dohodak i uplatiti ga u roku od 30 dana od dana primitka te u istom roku Poreznoj upravi podnijeti propisano izvješće.

Povratak na mišljenja