Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke – uputa o postupanju

Datum: 06.08.2009, Četvrtak
Klasa: 410-19/09-01/107
Davatelj: Porezna uprava

Zbog učestalih upita poreznih obveznika, a radi jedinstvenog postupanja u primjeni Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (Nar. nov., br. 94/09.; dalje u tekstu Zakon) i Pravilnika o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (Nar. nov., br. 96/09.; dalje u tekstu Pravilnik), dajemo ovu Uputu.
      
      1. POSEBAN POREZ NA PRIMITKE U NARAVI
      Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke, prema članku 4. stavku 1. točkama 1. i 2. Zakona obračunava se na primitke od nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04. i 73/08.) i primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz članka 32. Zakona o porezu na dohodak. Člankom 4. stavcima 2. i 4. Zakona propisano je da se u smislu toga Zakona, primicima od kojih se obračunava i plaća poseban porez na plaće smatraju primici od nesamostalnog rada umanjeni za izdatke uplaćenih doprinosa iz primitka, uplaćene porezno priznate premije osiguranja, predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak, odnosno primicima od kojih se obračunava i plaća poseban porez na druge primitke smatraju se primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak umanjeni za izdatke uplaćenih doprinosa iz primitka, predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak.
      Iz navedenog, razvidno je da se poseban porez uplaćuje na teret radnika, odnosno poreznog obveznika koji je ostvario navedeni primitak, a ne na teret isplatitelja. Poseban porez ne uvećava troškove isplatitelja te stoga ne mijenja način iskazivanja troškova plaće, mirovine ili drugog primitka u poslovnim knjigama isplatitelja.
      Primicima u smislu Zakona i Pravilnika smatraju se i primici u naravi ostvareni po osnovi primitaka od nesamostalnog rada ili drugog dohotka. Vrijednost tih primitka utvrđuje se prema tržišnoj vrijednosti koja je važeća u mjestu davanja (s uključenim porezom na dodanu vrijednost), odnosno prema članku 16. stavku 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09. i 9/09.). Obveznik obračunavanja, obustavljanja i plaćanja posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke ostvarene po osnovi primitka u naravi jest isplatitelj, a uplaćuje se na teret radnika, odnosno osobe koja je primitak ostvarila, bilo obustavom iz ukupne neto plaće ili direktnim uplatama radnika.
      Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke ostvarene u naravi plaća se najkasnije posljednjeg radnog dana u mjesecu u kojem je primitak ostvaren.
      2. POSEBAN POREZ NA PRIMITKE REZIDENATA OSTVARENE IZRAVNO IZ INOZEMSTVA
      Rezidenti fizičke osobe koji primitke iz članka 4. stavka 1. Zakona ostvaruju izravno iz inozemstva bez posredovanja tuzemnog isplatitelja te porezni obveznici zaposleni u diplomatskim i konzularnim predstavništvima stranih država, u međunarodnim organizacijama ili u predstavništvima ili organizacijama koje na teritoriju Republike Hrvatske imaju diplomatski imunitet, kada su porezni obveznici po Zakonu o porezu na dohodak imaju obveze poslodavca/isplatitelja primitka glede obračuna i uplate posebnog poreza, odnosno obvezni su obračunati poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke prema članku 5. stavku 1. Zakona i uplatiti ga na propisane račune istodobno s isplatom predujma poreza na dohodak, odnosno u roku osam (8) dana od dana stjecanja primitka. Obvezni su dostaviti i propisano Izvješće o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke – Obrazac IPP iz članka 7. Pravilnika do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
      Na isti način obvezni su postupiti i fizičke osobe rezidenti ako dividende ili udjele u dobiti iz članka 4. stavka 1. točke 4. Zakona, ostvaruju izravno iz inozemstva.
      3. POSEBAN POREZ NA DIVIDENDE I UDJELE U DOBITI
      Primicima od kojih se obračunava i plaća poseban porez na druge primitke prema članku 4. stavku 7. Zakona smatraju se isplaćene dividende i udjeli u dobiti iz članka 4. stavka 1. točke 4. Zakona, neovisno za koje se razdoblje isplaćuju. Iznimno, za dividende i udjele u dobiti koji su ostvareni u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004. godine, a isplaćuju se nakon početka primjene ovog Zakona, poseban porez plaća se na te primitke umanjene za uplaćeni predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak.
      Prema članku 52. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Nar. nov., br. 174/04., 92/05., 107/07. i 65/09.) hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata te HRVI iz Domovinskog rata oslobađaju se plaćanja poreza na promet dionica, odnosno udjela i poreza na ostvareni prihod od prijenosa dionica, odnosno udjela koji im je ustupio Hrvatski fond za privatizaciju te stoga po osnovi navedenih primitaka ne podliježu ni oporezivanju posebnim porezom na plaće, mirovine i druge primitke.

Povratak na mišljenja