Posebni postupci oporezivanja u e-trgovini


Trajanje: 3 h 7 min
Datum: 06.09.2021

Cijena: 59,73


Snimka webinara - Posebni postupci oporezivanja u e-trgovini

Dana 1. srpnja 2021. godine u Republici Hrvatskoj i ostalim zemljama članicama Europske unije dolazi do značajnih izmjena u oporezivanju PDV-om za usluge koje se obavljaju osobama koje nisu porezni obveznici u drugim državama članicama te u oporezivanju prodaje dobara na daljinu.

Na ovoj snimci webinara dan je jasan pregled izmjena koje stupaju na snagu i obrazložiti primjenu (novih) posebnih postupaka oporezivanja koji su vezani za te izmjene, a koji za porezne obveznike zapravo znače pojednostavljenje u oporezivanju. U protivnom, porezni se obveznici trebaju registrirati za potrebe PDV-a u svim zemljama članicama u kojima isporučuju dobra na daljinu ili obavljaju usluge.

Program:

Posebni postupak oporezivanja za usluge koje obavljaju porezni obveznici bez sjedišta unutar EU-a
Predavačica: dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. v. š. i ovl. rač.

 • Koje sve isporuke ulaze u prag isporuke, zašto je on važan i kako ga treba utvrditi
 • Na koje se usluge odnosi obveza prijave u posebni postupak i način prijave postupka Poreznoj upravi
 • Podnošenje prijave i plaćanje zaračunanog PDV-a na isporuku
 • Primjena posebnog postupka i primjeri iz prakse

Posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu unutar EU-a, za isporuke dobara putem portala koja omogućuju te isporuke i za usluge koje isporučuju porezni obveznici sa sjedištem unutar EU-a, ali bez sjedišta u državi članici potrošnje

 • Što je OSS i na koje se isporuke dobara i usluga može primijeniti
 • Je li navedena mogućnost obveza ili pravo poreznog obveznika i na što se odnosi pojednostavljenje u oporezivanju
 • Isporuke na koje se odnosi prag od 77.000,00 kn
 • Prodaja dobara i usluga putem portala
 • Koje stope PDV-a treba primijeniti na isporuke dobara i usluga na daljinu osobama koje nisu porezni obveznici u EU-u
 • Izdavanje računa, vođenje evidencija i čuvanje podataka
 • Podnošenje prijave, plaćanje PDV-a i odbitak pretporeza
 • Primjena posebnog postupka i primjeri iz prakse

Posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja

 • Tko može primjenjivati postupak IOSS i način prijave PU-u
 • Vrijednost pošiljaka na koje se može primijeniti ovaj posebni postupak
 • Obračun PDV-a, način prijave i plaćanje PDV-a
 • Pravo na odbitak pretporeza, vođenje evidencije i čuvanje podataka
 • Kada se portal smatra isporučiteljem, a kada je posrednik
 • Primjena posebnog postupka i primjeri iz prakse

Posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz

 • Na koga se odnosi primjena ovog postupka
 • Način prijave postupka Poreznoj upravi
 • Koja se stopa PDV-a primjenjuje u ovom posebnom postupku i kada treba primijeniti redovan način uvoza dobara i plaćanje PDV-a
 • Obveze dostavljača – pošte, kurirske službe i dr.
 • Primjena posebnog postupka i primjeri iz prakse

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 17. lipnja 2021. godine.

Cijena video snimke je 450,00 kn (360,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).