RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Posljedica neplaćanja premije

Predmet: Ako ugovaratelj osiguranja nije platio premije nakon dospijeća, ugovor o osiguranju prestaje po samom zakonu, s time da je ugovaratelj osiguranja dužan platiti premiju koja je dospjela za vrijeme trajanja ugovora.

Broj presude: Rev 1606/14-2, od 6. prosinca 2017.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Budući da tuženica kao ugovaratelj osiguranja nije platila premiju nakon dospijeća, ugovor o osiguranju je u smislu odredbe čl. 937. st. 4. ZOO-a prestao po samom zakonu, s tim da je tuženica dužna platiti premiju koja je dospjela za vrijeme trajanja ugovora prije nastupanja pravnih posljedica prestanka ugovora po samom zakonu.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)