Posljednji mirni posjed


Predmet: Sama činjenica da su nekretnine zaraštene raslinjem može ukazivati na to da se posjed ne vrši na način na koji se vršio ranije, redovitim košenjem i odlaganjem sijena u objekte koji se nalaze na prijeporu, međutim sama ta okolnost ne upućuje na zaključak da je posjed tužitelja prestao.

Broj presude: Gž-769/2018-2, od 26. lipnja 2018., od 14.09.2020

Sud: Županijski sud

Prema odredbi čl 22 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Narodne novine br 91 96 68 98 137 99 22 00 73 00 114 01 79 06 141 06 146 08 38 09 153 09 90 10 143 12 i 152 14 dalje ZV posjednik kojemu je posjed samovlasno smetan ovlašten je svoj posjed štititi putem suda zahtijevajući da se utvrdi čin smetanja posjeda naredi uspostava posjedovnog stanja kakvo je bilo u času smetanja te zabrani takvo ili slično smetanje ubuduće st 1 Sud pruža ovu zaštitu posjeda u posebnom hitnom postupku prema posljednjem stanju posjeda i nastalom smetanju bez obzira na pravo na posjed pravni temelj posjeda poštenje posjednika st 2 Tuženik ne spori činjenicu da je 16 rujna 2013 ušao u posjed prijepora kako bi očistio teren i nastavio vršiti posjed budući da je ishodio pravomoćnu presudu kojom je utvrđen vlasnikom prijepora upravo u onim granicama u ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu