Poslovi redovne uprave


Predmet: U konkretnom slučaju, kada sanacija fasade i postavljanje izolacije, te popravak krova nisu rađeni tijekom 45 godina od gradnje zgrade, isto i po mišljenju ovog suda predstavlja građevne promjene nužne radi održavanja u smislu čl. 86. ZV, pa dakle za isto, kao posao redovite uprave, nije bila potrebna suglasnost svih suvlasnika već samo većine.

Broj presude: Gž-1591/2022-2, od 30. lipnja 2022., od 15.09.2022

Sud: Županijski sud u Zagrebu

Pitanje predstavljaju li poduzeti poslovi redovito upravljanje nekretninom ili izvanredno nije činjenično nego pravno pitanje Odredbom čl 40 st 1 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Narodne novine broj 91 96 73 00 114 01 79 06 141 06 146 08 38 09 153 09 90 10 143 12 152 14 dalje ZV propisano je da o poslovima koji se tiču samo redovitoga upravljanja stvarju odlučuju suvlasnici većinom glasova pri čemu se većina na temelju st 2 istog članka računa po suvlasničkim dijelovima Ako se ne može postići većina a poduzimanje nekog posla redovite uprave je nužno za održavanje stvari na zahtjev bilo kojega od suvlasnika odluku će donijeti sud prema stavku 3 istog članka Odredbom čl 41 st 1 i 2 ZV propisano je da za poduzimanje poslova koji premašuju okvir redovitoga upravljanja naročito promjena namjene stvari veći popravci i sl potrebna suglasnost svih suvlasnika a u sumnji se smatra da posao premašuje okvir redovitoga upravljanja Nadalje posebno u odnosu na upravljanje nekretninama ZV odredbom čl 86 propisuje da su poslovi redovite uprave cijelom nekretninom osobito redovito održavanje zajedničkih ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu