Postupanje s izdanim računima za predujam za solarnu elektranu

Datum: 15.11.2022, Utorak
Klasa: 410-19/22-02/187
Davatelj: Porezna uprava

Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o postupanju s izdanim računima za predujam za solarnu elektranu. U upitu se navodi da je upitno kako postupiti u slučaju kada je račun za predujam izdan prije stupanja na snagu mjere oslobođenja od plaćanja PDV-a za solarne elektrane, a glavni račun se izdaje nakon stupanja te mjere na snagu.

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Prema odredbama članka 38. stavka 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22 i 113/22, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) od 1. listopada 2022. godine PDV se obračunava i plaća po stopi od 0% na isporuku i ugradnju solarnih ploča na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade koje se koriste za aktivnosti od javnog interesa te isporuku i ugradnju solarnih ploča u blizini takvih objekata, prostora i zgrada.

Člankom 30. prijelaznih i završnih odredbi Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 133/22) propisano je da za isporuku oporezivu PDV-om po stopi od 0% iz članka 38. stavka 6. Zakona o PDV-u za koju je primljen predujam na koji je obračunan PDV po stopi od 25%, porezni obveznik iznimno od članka 159. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14,130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19, 1/20, 1/21, 73/21 i 41/22) izdaje račun u kojem zaračunava cjelokupnu isporuku, a račun za predujam poništava.

Slijedom navedenog, u slučaju da je za isporuku i ugradnju solarnih ploča oporezivu PDV-om po stopi od 0% primljen predujam na koji je obračunan PDV po stopi od 25%, porezni obveznik izdaje račun u kojem zaračunava cjelokupnu isporuku po stopi od 0%, a račun za predujam poništava.

Povratak na mišljenja