Povreda obveza iz radnog odnosa


Predmet: Tužiteljevo nesavjesno ponašanje i nepostupanje u skladu s opisom njegova radnog mjesta (vođenje zapisnika o nedostacima kod prispjelog materijala na propisani obrazac ako takvi postoje, predavanje dokumentacije koja bi te nepravilnosti potvrdila i upoznavanje poslodavca s time, te vođenje propisane evidencije) dovelo je do povrede radne obveze.

Broj presude: Rev 4611/2019-3, od 9. lipnja 2021., od 13.06.2022

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Tužitelj u okviru revizijskog razloga pogrešne primjene materijalnog prava tvrdi da u konkretnom slučaju nisu bile ispunjene pretpostavke iz članka 116 stavka 1 Narodne novine broj 93 14 dalje ZR a Smatra da se u konkretnom slučaju trenutak saznanja za činjenicu na kojima se temelji izvanredni otkaz ugovor o radu trebao uzeti datum kada su članovi Povjerenstva za kontinuirani popis imovine dostavili Upravi društva tj tuženiku svoje Izvješće o obavljenom izvanrednom popisu tj nadzoru Prema odredbi članka 116 stavka 1 i stavka 2 ZR a poslodavac i radnik imaju opravdani razlog za otkaz ugovora o radu sklopljenog na neodređeno ili određeno vrijeme bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznog roka izvanredni otkaz ako zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili neke druge osobito važne činjenice uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu