Povreda prava osobnosti


Predmet: Kod povrede prava osobnosti težina povrede i okolnosti slučaja opravdavaju dosuđenje pravične novčane naknade, a u pobijanoj presudi sud je vodio računa o jačini i trajanju povredom izazvanih fizičkih boli, duševnih boli i straha, cilju kojem služi pravična novčana naknada, ali i o tome da se njome ne pogoduje težnjama koje nisu spojive s njezinom naravi i društvenom svrhom.

Broj presude: Rev 1874/2018-2, od 19. svibnja 2020., od 20.10.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Predmet spora je zahtjev tužitelja za naknadu štete koja je nastala fizičkim napadom pacijenta na tužitelja dok je tužitelj obavljao svoje poslove liječnika vještaka U postupku koji je prethodio reviziji utvrđeno je da je tužitelj bio zaposlen kod tuženika na radnom mjestu liječnika vještaka da je ozlijeđen 16 prosinca 2011 od pacijenta V G koji ga je udario šakom u glavu uslijed čega se razbilo staklo na naočalama tužitelja te je došlo do ozljede desnog oka Na temelju navedenih utvrđenja nižestupanjski su sudovi zaključili da tužitelj nije doprinio nastanku štetnog događaja i da je tuženik kao poslodavac odgovoran za štetu koju je tužitelj pretrpio na radu sukladno čl 103 Zakona o radu Narodne novine broj 149 09 6 11 82 12 i 88 12 i čl 15 Zakona o zaštiti na radu Narodne novine broj 59 96 94 96 114 03 86 08 ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu