Pravilnik o dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

Datum: 06.09.2022, Utorak
NN br. 102/2022

Pravilnikom su dopunjene odredbe Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17. – 1/21.). Prema dopunama dopuštena je iznimka od t. 18.1. i 18.3. ovoga Pravilnika prema kojoj kada se obveza doprinosa i poreza na dohodak obračunava temeljem sudske presude, prema čl. 433.a Zakona o parničnom postupku, nagodbe u tijeku sudskog postupka, nagodbe sklopljene s nadležnim državnim odvjetništvom u postupcima za mirno rješenje spora, nagodbe sklopljene u postupku mirenja u individualnim radnim sporovima prema Zakonu o mirenju kao i u postupcima pred nadležnim službeničkim sudovima može se upisati razdoblje u kalendarskoj godini za koje se vrši obračun u formatu DD.MM.GGGG. do DD.MM.GGGG.

Dopunjen je i prilog 2. Obrasca JOPPD.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 7. rujna 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise