Pravilnik o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvještaja osoba koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja

Datum: 07.12.2022, Srijeda
NN br. 142/2022

Ovim Pravilnikom propisuje se:

– oblik i sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg financijskog izvještaja kojima društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili u reosiguranju izvještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) i druge vanjske korisnike o financijskom položaju i financijskoj uspješnosti,

– oblik i sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg statističkog izvještaja kojima društvo za zastupanje u osiguranju, društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili u reosiguranju, sporedni posrednik u osiguranju, obrtnik zastupnik u osiguranju, obrtnik broker u osiguranju i/ili reosiguranju, kreditna institucija, Financijska agencija, HP – Hrvatska pošta d.d., leasing-društvo i investicijsko društvo izvještava Hanfu,

– način i rokovi izvještavanja Hanfe.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2023., a prvi puta se u cijelosti primjenjuje na polugodišnja financijska i statistička izvješća sa stanjem na dan 30. 6. 2023. godine. Pravilnik se može vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise