Pravilnik o obliku i sadržaju izjave o upućivanju radnika

Datum: 27.12.2021, Ponedjeljak
NN br. 144/2021

Pravilnikom se propisuje oblik i sadržaj te način podnošenja izjave o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku, prijave promjene podataka te obavijesti o potrebi produženja razdoblja upućivanja radnika.

Izjavu o upućivanju koja je podnesena do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a upućivanje radnika još traje, poslodavac nije obvezan ponovno podnositi putem aplikacije. Prijavu podataka u izjavi o upućivanju podnesenoj do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika poslodavac će izvršiti prema propisima koji su se primjenjivali do toga dana.

Poslodavac koji je podnio izjavu o upućivanju do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a ispunili su se uvjeti propisani zakonom za podnošenje obavijesti o potrebi produženja razdoblja upućivanja, dostavit će obavijest tijelu iz čl. 4. st. 1. ovoga Pravilnika na adresu e-pošte: postingdeclaration.inspektorat@mrms.hr odnosno drugu e-mail adresu koja se objavljuje na mrežnim stranicama toga tijela i ministarstva nadležnoga za poslove rada. Ta obavijest mora sadržavati podatak o datumu podnošenja izjave o upućivanju te podatke iz čl. 8. st. 3. ovog Pravilnika.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku i sadržaju izjave o upućivanju radnika (Nar. nov., br. 105/17.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. ožujka 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise