Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja elektroničkog očevidnika o korisnicima prava na rodiljne i roditeljske potpore

Datum: 19.01.2024, Petak
NN br. 8/2024

Pravilnikom se propisuje sadržaj i način vođenja elektroničkog očevidnika o korisnicima prava na rodiljne i roditeljske potpore propisane Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama (Nar. nov., br. 152/22.). Sastavni dio ovog Pravilnika je i tiskanica koju obvezno podnose poslodavci korisnika pojedinog prava.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 27. siječnja 2024., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise