RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravni osnov stjecanja vlasništva

Predmet: Pravni posao sklopljen protivno propisima kojima je bio zabranjen promet građevinskim zemljištem u društvenom vlasništvu može konvalidirati primjenom odredbe čl. 18. st. 1. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.

Broj presude: Rev-x 793/2015-2, od 30. listopada 2018.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Naime, odredba čl. 18. Zakona o naknadi regulira konvalidaciju pravnih poslova sklopljenih protivno propisima kojima je bio zabranjen promet građevinskim zemljištem u društvenom vlasništvu, te nadležnost odgovarajućeg županijskog ureda za imovinskopravne poslove, međutim ona ne dovodi u pitanje stvarnu nadležnost suda opće nadležnosti – jer ta odredba regulira isključivo postupak naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)