Pravo doživotnog plodouživanja


Predmet: Iz sadržaja cjelokupnog ugovora nedvojbeno se zaključuje da je zajednička namjera stranaka bila da davateljica uzdržavanja stekne pravo vlasništva na predmetnim nekretninama, ali i da to pravo vlasništva bude ograničeno pravom doživotnog plodouživanja primatelja uzdržavanja – kao dotadašnjeg vlasnika.

Broj presude: 13 Gž Zk-244/2020-2, od 29. rujna 2020., od 20.10.2020

Sud: Županijski sud

Odlučujući o predmetnom prigovoru prvostupanjski sud je ostvario žalbeni razlog pogrešne primjene materijalnog prava Pogrešno prvostupanjski sud ocjenjuje sadržaj predmetnog Ugovora o dosmrtnom uzdržavanju kada zaključuje da taj ugovor nema značaj između ostalog i pravnog posla na temelju kojeg je zasnovano pravo plodouživanja Naime kada su predmetnim ugovorom stranke na jasan i potpun način odredile sadržaj prava i obveza primatelja i davatelja uzdržavanja te kada su odredbom čl 3 toga ugovora odredile da primatelj uzdržavanja dozvoljava davateljici uzdržavanja da može odmah ishoditi u zemljišnim knjigama i u drugim upisnicima provesti uknjižbu prava vlasništva na predmetnim nekretninama na svoje ime i u svoju korist bez daljnjeg pitanja i sudjelovanja primatelja uzdržavanja kao i izvršiti prijenos prava vlasništva na pokretninama kod nadležnih tijela ukoliko to bude potrebno uz istovremeni upis ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu