Pravo međunarodnih plaćanja

Naslovnica knjige: Pravo međunarodnih plaćanja
E-izdanje
357,00 KN
47,38 EUR
instrumenti osiguranja plaćanja
Biblioteka:   Pravna biblioteka
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   Zagreb, travanj 2007.
Autor:   Dr. sc. Branko VUKMIR
Broj stranica:   555
Napomena:  

Sadržaj i uvodnik knjige

Predgovor  

Osiguranje plaćanja u međunarodnoj trgovini veoma je važno, budući da se neplaćanjem ugrožavaju sami temelji te trgovine. Međunarodna poslovna praksa stvorila je nekoliko instrumenata koji služe osiguranju plaćanja i koji su se u praksi pokazali kao nezaobilazni i veoma pouzdani. Među takvim instrumentima, na prvome mjestu ističemo dokumentarne akreditive i bankarske garancije, a zatim i standby akreditive i escrow račune. Spomenuti valja i postupak inkasa, koji olakšava naplatu i pridonosi pouzdanosti postupka, iako ne pruža osiguranje kao akreditivi i bankarske garancije. Na kraju, i ugovori o factoringu i forfaitingu su izričito namijenjeni smanjenju rizika naplate i ubrzanju isplate za isporučenu robu i usluge.

Kod obrade materije međunarodnih plaćanja, nezaobilazna je uloga Međunarodne trgovačke komore u Parizu (MTK), koja prati i registrira promjene u poslovanju i izdaje ih u obliku ujednačenih pravila običaja i prakse za različite vrste i načine osiguranja plaćanja. U pogledu akreditiva, do sada su vrijedili Ujednačeni običaji i praksa za dokumentarne akreditive, revizija 1993. godine, poznata kao UOP 500. U listopadu 2006. Bankarska komisija MTK usvojila je nova pravila za dokumentarne akreditive, koja će biti poznata kao UOP 600, a koja stupaju na snagu 1. srpnja 2007. Za primjenu tih novih pravila potrebno je pripremiti se. Nadam se da će komentar UOP 500 i UOP 600, koji je sadržan u ovoj knjizi, olakšati taj posao. Materija akreditiva postupno se usavršava, sve u nastojanju da se smanje slučajevi nesukladnosti dokumenata, a da se time poveća pouzdanost i brzina namirenja. U tom cilju, usvojeni su i Međunarodni standardi bankarskog poslovanja.

Bankarske garancije, factoring i forfaiting, inkaso, također predstavljaju načine plaćanja i osiguranja plaćanja. Razrada te materije u ovoj knjizi može poslužiti svima onima koji koriste te instrumente u svom poslovanju.

Poticaj za pisanje ove knjige došao je kao posljedica mojih predavanja na predmetu Pravo međunarodnih plaćanja. Taj sam predmet dva puta preuzeo od prof. Ljudevita Rosenberga. Prvi put kad sam ga predavao kao redovni profesor na Fakultetu za vanjsku trgovinu u Zagrebu, a drugi put na poslijediplomskom studiju kao Pravo društava i trgovačkog prava, na Pravnom fakultetu u Zagrebu. U pisanju ove knjige djelomično sam se oslonio i na skripte pod naslovom Pravo međunarodnih plaćanja – Instrumenti osiguranja plaćanja i ugovorne klauzule plaćanja, koje sam za studente izdao još u siječnju 1997. godine, te na niz članaka o gornjim temama koje sam s vremena na vrijeme objavljivao u časopisu PRAVO I POREZI kojeg je izdavač RRiF. Ipak, svi su ti prethodni materijali i članci pomno pregledani i u znatnoj mjeri nadopunjeni i revidirani. Knjiga je namijenjena studentima kao i onima koji se u praksi bave plaćanjima u međunarodnoj trgovini. Nadam se da je složena materija izložena na razumljiv način.

Autor Branko Vukmir

Sadržaj:
Dio I. Akreditivi 1
1. Gospodarski značaj i razvoj pravila za akreditive 3
2. Akreditivi i nacionalna zakonodavstva 11
3. Razvoj međunarodnih običaja i prakse 16
4. Pojam akreditiva i temeljna načela 31
5. Ugovorni odnosi u akreditivnom poslovanju 50
6. Temeljni odnosi 55
7. Neka praktična pitanja otvaranja akreditiva 66
8. Uloga banaka u poslovanju s akreditivima 69
9. Odnosi banaka koje preuzimaju vlastitu obvezu namirenja 71
10. Odnosi drugih banaka koje ne preuzimaju vlastitu obvezu plaćanja 84
11. Oblici namirenja 100
12. Odgovornost banaka 105
13. Mjerodavno pravo i rješavanje sporova 111
14. Vrste akreditiva 114
15. Razlikovanje akreditiva prema načinu namirenja 115
16. Podjela akreditiva s obzirom na stupanj obveznosti 126
17. Podjela akreditiva s obzirom na prenosivost 141
18. Ispitivanje dokumenata 157
19. rste nesuglasnosti 171
20. Neka pitanja vezana uz ispitivanje dokumenata 177
21. Rokovi kod akreditiva 180
22. Odbijanje dokumenata 186
23. Vrste dokumenata 191
Dio II. Elektronički akreditivi i e-dodatak 211
1. Donošenje i primjena 210
2. Definicije i obavijest o potpunosti 220
3. Ispitivanje i odbijanje dokumenata 225
Dio III. Akreditivi prema novom zakonu o obveznim odnosima 235
1. Novi Zakon o obveznim odnosima 237
Dio IV. Standby akreditivi 257
1. Nastajanje pravila za standby akreditive 259
2. Terminologija i razlikovanje standby akreditiva od drugih sličnih instrumenata 264
3. Sadržaj pravila ISP98 269
4. Ispitivanje dokumenata i rokovi 276
5. Prijenos standby akreditiva 280
6. Trajanje i prestanak akreditivnog odnosa 281
Dio V. Međunarodna standardna bankarska praksa za ispitivanje dokumenata (ISBP) 285
1. Donošenje zbirke standardne prakse 287
2. Sadržaj MSBP 291
3. Standard ispitivanja pojedinih dokumenata 296
Dio VI. Naplata dokumenata putem banke (inkaso) 301
1. Ujednačena pravila za inkaso 303
2. Pravna narav ujednačenih pravila za inkaso 305
3. Postupak inkasa 311
4. Ograničenja odgovornosti banaka 319
5. Dužnosti banaka kod inkasa u pogledu robe 324
Dio VII. Pravo bankarskih garancija 333
1. Razvoj i gospodarska uloga 335
2. Bankarske garancije i jamstvo 343
3. Vrste bankarskih garancija 355
4. Ugovorne strane i pravni odnosi 369
5. Ujednačena pravila za bankarske garancije MTK 375
6. Ugovorne garancije (UPUG 325) 378
7. Pravila za garancije na poziv (UP 458) 383
8. Obveza plaćanja kod garancija na poziv 391
9. Sadržaj garancija na poziv prema UPUG 458 400
10. Ujednačena pravila za ugovorne bondove (UPUB 524) 404
11. Bankarske garancije prema izmijenjenom ZOO 412
Dio VIII. Međunarodna regulativa o akreditivima i bankarskim garancijama, konvencija o nezavisnim garancijama i standby akreditivima 429
Dio IX. Prijevare kod akreditiva i bankarskih garancija 439
1. Uvod 441
2. Apstraktnost i prijevare 442
3. Obrana od prijevara 445
4. Mjere zaštite u pojedinim državama 449
Dio X. Međubankarske naknade kod akreditivnih transakcija 459
1. Uvod 461
2. Temeljna pravila za plaćanje naknada prema UOP 500 I UOP 600 462
3. Sadržaj ujednačenih pravila 525 464
4. Standard i sadržaj zahtjeva i ovlaštenja na naknadu 467
5. Ograničenje odgovornosti banaka 469
Dio XI. Ugovori o factoringu i forfaitingu 471
1. Uvod 473
2. Pojam factoring i forfaiting 474
3. Pravni sadržaj factoringa 479
4. Međunarodna regulativa za factoring 486
5. Ugovor o forfaitingu 487
Dio XII. Escrow računi (escrow accounts) 493
1. Uvod 495
2. Escrow i akreditivi 497
3. Pravna narav i sadržaj ugovora o escrow računu 500
4. Usporedba escrow ugovora s nekim drugim bankarskim ugovorima 505
5. Escrow u hrvatskom bankarskom pravu 506
Dodatci 509
Literatura 525
Kratice 533
Stvarno kazalo 535
Bilješka o autoru 555