Pravo na dom


Predmet: Nedvojbeno jest da je pravo na dom konvencijsko i ustavno načelo. Ono u svom izvornom značenju primarno ima javnopravno značenje. Pri tome se prvenstveno odnosi na postupanje javnopravnog tijela i gubitak prava na dom. U konkretnom slučaju ne postoji konkurencija javnopravnog tijela i mogućeg prava na dom već konkurencija dvaju privatnopravnih interesa koji izviru iz nepobitne činjenice nasljeđivanja. U takvoj konkurenciji pravo na dom valja sagledavati i sa stajališta tuženika, ali i sa stajališta tužitelja.

Broj presude: Rev 2317/2019-6, od 25. kolovoza 2021., od 13.06.2022

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Što se tiče predmeta diobe u ovoj su pravnoj stvari predmet iste dva stana iz ostavinske mase pok K K i njihova civilna dioba između nasljednika To što nije eventualno pokrenut postupak diobe cijele ostavinske imovine a to su mogli učiniti i tužitelji ali i tuženici ne utječe na mogućnost razvrgnuća suvlasničke zajednice kao što to pravilno zaključuju nižestupanjski sudovi To što su tuženici raspolagali ostalim dijelom ostavinske mase darovanjem nije od utjecaja na razrješenje ove pravne stvari Očito je da je predmet određenih postupaka između stranaka i pobijanje tih pravnih poslova što nema nikakve veze s predmetom spora u ovoj pravnoj stvari Konačno prema odredbi čl 48 st 1 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Narodne novine broj 91 96 68 98 137 99 22 00 73 00 114 01 79 06 141 06 146 08 38 09 153 09 143 12 i 152 14 dalje ZVDSP suvlasnik može svoje pravo na razvrgnuće ostvariti zahtijevajući ga potpuno ili pak samo djelomično i to što se tiče suvlasnika s kojima se dijeli ili pak što se tiče stvari i prava glede kojih se suvlasništvo razvrgava Ta odredba jasno upućuje upravo na mogućnost da se dijeli i dio ostavinske mase kao što je u ovom ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu