RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravo na razvrgnuće suvlasništva

Predmet: Suvlasnik ima pravo na razvrgnuće suvlasništva, ako je moguće i dopušteno.

Broj presude: Gž – 434/16-3, od 29. ožujka 2018.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Međutim, osnovano predlagatelj osporava pravilnost takva pravna zaključka prvostupanjskog suda kada ističe da odluka o njegovom tužbenom zahtjevu prema bivšoj nositeljici stanarskog prava J. S. za predajom u posjed predmetnog stana ne utječe na njegovo pravo da kao suvlasnik stana u ¾ dijela zahtijeva razvrgnuće suvlasniče zajednice spram protustranke kao suvlasnika u ¼ dijela.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)