Pravo na uvećanje osobnog odbitka po osnovi uzdržavanog djeteta

Datum: 21.11.2019, Četvrtak
Klasa: 410-01/19-01/1555
Davatelj: Porezna uprava

Zaprimili smo upit  vezano za pravo na uvećanje osobnog odbitka po osnovi uzdržavanog djeteta te oznaku u Obrascu PK u slučaju kada porezna obveznica koristi poreznu olakšicu uvećanog osobnog odbitka na jedno od troje uzdržavane djece pri čemu bivši suprug nema niti jedno dijete prijavljeno na svoju poreznu karticu. Nastavno odgovaramo. 

      Djecom se u smislu članka 14. stavka 5. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16 i 106/18; dalje u tekstu: Zakon) smatraju djeca koje roditelji, maćehe odnosno očusi, posvojitelji, udomitelji i skrbnici uzdržavaju te djeca koja su završila redovno školovanje sve do svoga prvoga zapošljavanja.
      Sukladno članku 14. stavku 4. Zakona, propisano je da rezidenti mogu uvećati osnovni osobni odbitak za uzdržavanu djecu za: 0,7 osnovnoga osobnog odbitka za prvo uzdržavano dijete, 1,0 osnovnoga osobnog odbitka za drugo uzdržavano dijete, 1,4 osnovnoga osobnog odbitka za treće uzdržavano dijete, 1,9 osnovnoga osobnog odbitka za četvrto uzdržavano dijete, 2,5 osnovnoga osobnog odbitka za peto uzdržavano dijete, 3,2 osnovnoga osobnog odbitka za šesto uzdržavano dijete, 4,0 osnovnoga osobnog odbitka za sedmo uzdržavano dijete, 4,9 osnovnoga osobnog odbitka za osmo uzdržavano dijete, 5,9 osnovnoga osobnog odbitka za deveto uzdržavano dijete, a za svako daljnje uzdržavano dijete koeficijent osnovnoga osobnog odbitka progresivno se uvećava za 1,1  … više u odnosu prema koeficijentu za prethodno dijete.
      Prema članku 14. i članku 17. stavku 1. Zakona o porezu na dohodak, pravo na uvećani osobni odbitak ostvaruju fizičke osobe koje uzdržavaju djecu i druge uzdržavane članove uže obitelji (dalje u tekstu: uzdržavani članovi) kojima se smatraju fizičke osobe čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se u smislu Zakona ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos od 15.000,00 kuna na godišnjoj razini izračunan kao šesterostruki iznos osnovice osobnog odbitka. Iznimno od navedenoga, a sukladno članku 17. stavku 2. Zakona, pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove, propisani su primici koji iznimno ne ulaze u iznos od 15.000,00 kuna.
Članak 16. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 10/17, 128/17, 106/18, 1/19 i 80/19) propisuje da se dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu može preraspodijeliti u godišnjoj poreznoj prijavi, odnosno u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak. U tom slučaju, osobe koje žele podijeliti osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji, svojim godišnjim poreznim prijavama obvezno prilažu izjavu o omjeru (postotku) raspodjele osobnog odbitka te o imenima i prezimenima i osobnom identifikacijskom broju osoba s kojima su osobni odbitak podijelile, odnosno u slučaju posebnog postupka isto prilažu Obrascu ZPP-DOH. Ako se osobe ne mogu dogovoriti o raspodjeli dijela osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i uzdržavanu djecu, a jedan od uzdržavatelja traži preraspodjelu osobnog odbitka, tada se osobni odbitak dijeli na jednake dijelove odnosno svakom poreznom obvezniku osobni odbitak priznaje se u jednakom dijelu. U tom slučaju raspodjelu osobnog odbitka izvršit će Porezna uprava na način:
1. ako se traži preraspodjela osobnog odbitka u tijeku poreznog razdoblja – za oba porezna obveznika izvršit će izmjene poreznih kartica – Obrazaca PK te ih dostaviti poreznim obveznicima odnosno njihovim poslodavcima/isplatiteljima primitaka (plaće) i mirovine,
2. ako se traži preraspodjela osobnog odbitka po podnesenim godišnjim poreznim prijavama ili u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak – po podnesenim godišnjim poreznim prijavama za oba porezna obveznika izvršit će raspodjelu osobnog odbitka.
Prema navedenome, porezna obveznica može uvećati neoporezivi dio dohotka za 0,7 osnovnog osobnog odbitka odnosno za 1.750,00 kuna mjesečno za prvo dijete pri čemu se prvo uzdržavano dijete upisuje pod oznaku D1 na poreznoj kartici ukoliko bivši suprug ne koristi pravo na uvećanje osobnog odbitka po osnovi uzdržavane djece odnosno ako prethodno nema upisanu djecu kao uzdržavane članove na poreznoj kartici. Međutim, ako bi bivši suprug koristio poreznu olakšicu za primjerice dvoje uzdržavane djece koja bi bila upisana na njegovoj poreznoj kartici, porezna obveznica bi mogla koristiti poreznu olakšicu za treće uzdržavano dijete koje bi upisala na poreznoj kartici s oznakom D3 pa bi mogla uvećati neoporezivi dio dohotka za 1,4 osnovnoga osobnog odbitka odnosno za 3.500,00 kuna mjesečno. 
      Dakle, porezna obveznica može koristiti pravo na uvećani cjelokupni osobni odbitak ili u dogovoru sa suprugom u različitom omjeru upisom u Obrazac PK, za svako dijete koje ispunjava uvjete propisane za uzdržavane članove, i to tijekom poreznog razdoblja ili u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak. U slučaju da se supružnici ne mogu dogovoriti oko raspodjele osobnog odbitka, Porezna uprava će osobni odbitak podijeli na jednake dijelove svakom poreznom obvezniku.

Povratak na mišljenja