RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravo suvlasnika zahtijevati naknadu za upotrebu stvari od ostalih suvlasnika

Predmet: Svaki suvlasnik suvlasničke nekretnine smije izvršavati glede cijele stvari sve ovlasti koje ima kao nositelj dijela prava vlasništva bez suglasnosti ostalih suvlasnika, ako time ne vrijeđa prava ostalih suvlasnika.

Broj presude: Gž-1202/17-2, od 7. rujna 2017.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Dakle, tuženici kao suvlasnici imaju pravo izvršavati glede cijele nekretnine sve ovlasti koje proizlaze iz njihova suvlasničkog dijela – dakle izvršavati i posjed, a načinom na koji su u konkretnom slučaju oni izvršavali te svoje ovlasti oni nisu postupali protivno odredbi čl. 38.st.1. ZVDSP-a, odnosno nisu vrijeđali prava tužitelja kao jednog od suvlasnika, jer je on i sam u svojem stranačkom iskazu priznao da je tijekom 2006.godine ključevima koje je imao za predmetnu nekretninu ušao nesmetano u nju, što znači da tuženici nisu promijenili brave na vratima i time onemogućili tužitelja u izvršavanju njegova suposjeda stvari.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)