RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Predmnijeva ugovora o radu na neodređeno vrijeme

Predmet: Ako poslodavac zaposleniku najkasnije petnaestoga dana od dana početka rada ne uruči pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru, smatra se da je sa zaposlenikom sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme, osim ako poslodavac ne dokaže suprotno.

Broj presude: Revr 77/14-3, od 14. travnja 2015.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Stoga po prirodi stvari usmena izjava kojom se tuženik izjasnio da ne želi nastaviti poslovni odnos sa sada pokojnim B. B. nema karakter otkaza ugovora o radu, pa je pravilno odbijen tužbeni zahtjev kojim se traži utvrđenje nedopuštenim otkaza ugovora o radu i priznanja prava iz radnog odnosa i isplate naknade plaće za vrijeme nakon otkaza ugovora.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)