Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 10.2022, str. 54
Smanjenje temeljnog kapitala – računovodstvo nekih slučajeva
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

U ovom članku pišemo o smanjenju temeljnog kapitala do kojeg može doći zbog uvođenja eura ali i u drugim slučajevima ...

rrif - 10.2022, str. 50
Računovodstvo nabave i uporabe električnih vozila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Električna i hibridna vozila postaju sve više zastupljena u voznom parku poduzetnika u Republici Hrvatskoj Ta vozila iako cjenovno skuplja ...

rrif - 10.2022, str. 44
Računovodstvo ostalih poslovnih prihoda
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Ostali poslovni prihodi iskazuju se u računu dobitka i gubitka ovisno o tome jesu li navedeni prihodi nastali u transakcijama ...

rrif - 10.2022, str. 33
Računovodstvo zajmova između pravnih i fizičkih osoba
Autori: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Trgovačka društva i ostali poduzetnici u poslovnoj praksi nerijetko odobravaju ili primaju zajmove od fizičkih osoba kao što su zaposlenici ...

rrif - 10.2022, str. 27
Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Na izdatke za obrazovanje i stručno usavršavanje zaposlenika koje je u vezi s djelatnošću poduzetnika prvenstveno treba gledati kao na ...

rrif - 9.2022, str. 56
Računovodstvo kapitala, porezi, plaće i radni odnosi

U nekoliko odgovora na pitanja iz prakse daju se objašnjenja o mogućem postupanju Neka rješenja koja su poduzetnici odabrali mogla ...

rrif - 9.2022, str. 48
Računovodstvo ortačkih poslova
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

U članku objašnjavamo računovodstveno i porezno motrište poslovnih odnosa i nastale poslovne događaje koji se temelje na ugovoru o ortaštvu ...

rrif - 9.2022, str. 39
Računovodstvo potpore za samozapošljavanje
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Potpora za samozapošljavanje kao mjera iz programa aktivne politike zapošljavanja može se dodijeliti nezaposlenim osobama koje žele pokrenuti vlastiti posao ...

rrif - 9.2022, str. 34
Obračun proizvodnje metodom standardnog troška
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Česte promjene cijena materijala i sirovina jedan su od razloga sve veće uporabe metode standardnog troška kod trgovačkih društava koja ...

rrif - 9.2022, str. 27
Računovodstvo izgradnje građevina za tržište
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U RRiF u br 2 21 pisali smo o računovodstvenom praćenju izgradnje građevina za vlastitu dugotrajnu imovinu koje se klasificiraju ...

rrif - 9.2022, str. 16
Utjecaj uvođenja eura na računovodstvo poduzetnika
Autori: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Uvođenje eura kao službene valute u RH značajno će se odraziti na računovodstvo poduzetnika te je stoga potrebno na vrijeme ...

rrif - 8.2022, str. 35
Izračun ključnih pokazatelja uspješnosti nefinancijskih društava prema uredbi o taksonomiji
Autori: Dr. sc. Nikolina MARKOTA VUKIĆ
Lucija JAKLIN , mag. oec.

U RRiF u br 5 22 pisali smo o izvještavanju ključnih pokazatelja uspješnosti i održivim ulaganjima na temelju Uredbe o ...

rrif - 8.2022, str. 29
Računovodstvo nabave osobne imovine od građana
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Tijekom svoga poslovanja poduzetnici se često susreću s nabavom imovine od građana Prilikom takvih nabava postavlja se pitanje poreznog položaja ...

rrif - 8.2022, str. 22
Financijska imovina prema MSFI-ju 9
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Već se nepunih pet godina primjenjuje MSFI 9 Financijski instrumenti tj od 1 siječnja 2018 godine u poslovnim knjigama financijski ...

rrif - 8.2022, str. 13
Priznavanje učinka rashoda i prihoda od fiktivnih kamata koje nisu ugovorene za predujam
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

S obzirom na visoke stope inflacije u današnje doba većina tvrtki mnogo više nego prije za dugotrajne isporuke traži plaćanje ...

rrif - 7.2022, str. 44
Konsolidacija godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Matična društva kao obveznici konsolidacije trebaju sastaviti godišnje konsolidirane financijske izvještaje za 2021 godinu i javno ih objaviti najkasnije u ...

rrif - 7.2022, str. 41
Najava novih pravila u pogledu objavljivanja plaćenog poreza na dobitak
Autor: Amalija JURIN , mag. oec.

Direktiva EU 2021 2101 Europskog parlamenta i Vijeća od 24 studenoga 2021 o izmjeni Direktive 2013 34 EU u pogledu ...

rrif - 7.2022, str. 33
Računovodstvo ulaganja u dionice raspoložive za prodaju prema HSFI-ju 9
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Trgovačka društva mogu višak novčanih sredstava uložiti u dionice drugih trgovačkih društava Nakon odluke o vrsti dionice u koju će ...

rrif - 7.2022, str. 26
Računovodstvo reklasifikacije nekretnina
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Reklasifikacija nekretnina s računovodstvenog motrišta obavlja se u trenutku kada dolazi do promjene namjene držanja određene nekretnine Pri tome je ...

rrif - 7.2022, str. 23
Sniženje cijena s računovodstvenog i poreznog motrišta
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Novi Zakon o zaštiti potrošača donio je novosti u vezi s isticanjem cijena kod posebnih oblika prodaje kao što su ...

Vijesti
Kamate na zajmove između povezanih osoba
Ponedjeljak, 06.06.2022.

Zajmovi se u poslovnoj praksi nerjetko odobravaju povezanim osobama Pritom se često postavlja pitanje visine kamatne stope koju treba obračunati ...

rrif - 6.2022, str. 56
Financijsko izvješćivanje poduzetnika u slučajevima stečaja, likvidacije, statusnih promjena, postupka brisanja društva bez likvidacije te podružnica inozemnih osnivača
Autori: Branka VIDUKA, dipl. oec.
Ivana KALČIČEK , univ. spec. oec.

Poduzetnici koji su u postupku stečaja likvidacije statusnih promjena postupku brisanja društva bez likvidacije te podružnice inozemnih osnivača obveznici su ...

rrif - 6.2022, str. 46
Računovodstvo nabave dostavnih „van“ vozila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Vozila koja imaju jedan ili najviše dva reda sjedala i registrirana su kao teretna vozila spadaju u skupinu dostavnih van ...

rrif - 6.2022, str. 37
Kamate na zajmove između povezanih osoba
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U poslovnoj praksi nerijetko se između povezanih osoba javlja odobravanje zajmova Pritom se često postavlja pitanje visine kamatne stope koju ...

rrif - 6.2022, str. 29
Računovodstveno i porezno motrište pripajanja d.o.o.-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U poslovnoj praksi sve učestalije poslovne kombinacije predstavljaju pripajanja trgovačkih društva i to posebice društava s ograničenom odgovornošću a razlozi ...

rrif - 5.2022, str. 55
Provedba plana restrukturiranja u poslovnim knjigama vjerovnika i dužnika
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.

Predstečajni postupci provode se od 1 rujna 2015 godine prema Stečajnom zakonu a najnovije izmjene Stečajnog zakona odrazile su se ...

rrif - 5.2022, str. 50
Kupnja nekretnine putem kredita
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Kupnju nekretnina poduzetnici mogu financirati kreditima koje odobravaju banke ili drugi subjekti U ovom praktikumu autorica piše o računovodstvenom i ...

rrif - 5.2022, str. 45
Uredba o taksonomiji EU –izvještavanje ključnih pokazatelja uspješnosti i održiva ulaganja
Autori: Dr. sc. Nikolina MARKOTA VUKIĆ
Stella HRVATIN , bacc. ormo.

Europski parlament i Vijeće Europske unije tijekom 2020 godine donijelo je Uredbu o taksonomiji EU 2020 852 kojom se definiraju ...

rrif - 5.2022, str. 41
Prihodi od subvencija cijene plina
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Zbog naglog povećanja cijene plina donesena je mjera subvencioniranja dijela krajnje cijene opskrbe plinom za mikro male i srednje poduzetnike ...

rrif - 5.2022, str. 33
Računovodstvo ulaganja poduzetnika u plemenite metale
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Ulaganje u investicijsko zlato i trgovina njime ponovno je aktualna kako za građane tako i za poduzetnike trgovačka društva Međutim ...

rrif - 5.2022, str. 25
Računovodstvo nabave i uporabe postrojenja i opreme
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Postrojenja i oprema čine dio dugotrajne materijalne imovine društva koja se koristi u proizvodnji proizvoda ili isporuci roba ili usluga ...

rrif - 5.2022, str. 19
Ugovorna imovina ili potraživanja od kupaca prema MSFI-ju 15
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

MSFI 15 Prihodi na temelju ugovora s kupcima uz ostale promjene i uvođenje brojnih procjena uvodi u bilancu subjekta ugovornu ...

rrif - 4.2022, str. 79
Povrat dijela trošarine za dizelsko gorivo
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Poduzetnici koji su registrirani za djelatnost komercijalnog prijevoza roba i putnika pri čemu se koriste vozilima na dizel imaju pravo ...

rrif - 4.2022, str. 70
Godišnji financijski izvještaji obveznika poreza na dobitak – najčešće pogreške pri popunjavanju
Autori: Branka VIDUKA, dipl. oec.
Ivana KALČIČEK , univ. spec. oec.

Kod popunjavanju godišnjih financijskih izvještaja često se javljaju nejasnoće i pogreške prilikom popunjavanja određenih pozicija izvještaja Kako ih pravilno popuniti ...

rrif - 4.2022, str. 64
Godišnje izvješće za 2021. godinu
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Obvezu sastavljanja i javne objave godišnjeg izvješća imaju srednji i veliki poduzetnici dok mikro i mali poduzetnici ne sastavljaju godišnje ...

rrif - 4.2022, str. 57
Računovodstvene informacije za cijenu proizvodnje
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

Računovodstveni standardi i porezni propisi određuju materijalni i vrijednosni sadržaj zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda Ustroj računovodstva proizvodnje ...

rrif - 4.2022, str. 51
Računovodstveno i porezno motrište faktoringa
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje poslova faktoringa prema zahtjevima računovodstvenih standarda ovisno o njihovoj vrsti Uz to definira i ...

rrif - 4.2022, str. 45
Računovodstvo nabave i uporabe testnih vozila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Trgovci motornim vozilima s ciljem što bolje prezentacije predmeta prodaje u svojoj imovini imaju vozila koja su namijenjena testiranju testna ...

Vijesti
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2021. godinu
Četvrtak, 03.03.2022.

Glavno ograničenje isplate dobitka kod d o o a predstavlja nedopustivost isplate dobitka članovima društva ako postoji nepokriveni gubitak koji ...

rrif - 3.2022, str. 74
Računovodstvo povratnog najma prema zahtjevima HSFI-ja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Prodaja i transakcija povratnog najma predstavlja model najma kod kojeg vlasnik sredstva prodaje sredstvo lizing društvu i uzima ga natrag ...

rrif - 3.2022, str. 67
Knjigovodstvo odgođenog poreza na dobitak
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U ovom su članku prikazani poslovni događaji koji mogu dovesti do knjiženja odgođene porezne imovine i odgođene porezne obveze Odgođena ...

rrif - 3.2022, str. 55
Računovodstvo trgovine rabljenim osobnim automobilima
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Rabljeni osobni automobili ponovno dobivaju na cijeni te se ovaj vid trgovine sve više razvija Specifičnost trgovine rabljenim motornim vozilima ...

rrif - 3.2022, str. 50
Knjiženje troškova stjecanja i troškova ispunjenja ugovora s kupcem
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

Računovodstveni standard MSFI 15 Prihodi na temelju ugovora s kupcima donio je novu računovodstvenu kategoriju koja se odnosi na obvezatnu ...

rrif - 3.2022, str. 40
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2021. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U prilogu uz časopis RRiF br 1 22 Sastavljanje financijskih i poreznih izvještaja za 2021 godinu za poduzetnike može se ...

rrif - 3.2022, str. 19
Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu za statističke i druge potrebe te javnu objavu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U Narodnim novinama br 22 22 od 23 veljače 2022 godine objavljen je Pravilnik o prestanku važenja pravilnika o rokovima ...

Vijesti
Rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu
Četvrtak, 24.02.2022.

Ministarstvo financija donijelo je Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima ...

rrif - 2.2022, str. 52
Izvještaj o novčanim tokovima – indirektna metoda
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Izvještaj o novčanim tokovima može se sastaviti primjenom direktne ili indirektne metode U prilogu časopisu br 1 22 Sastavljanje financijskih ...

rrif - 2.2022, str. 49
Dogradnja građevinskog objekta
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U ovom se praktikumu obrazlaže računovodstveno praćenje dogradnje građevinskog objekta u skladu sa zahtjevima računovodstvenih standarda Prema zahtjevima HSFI ja ...

rrif - 2.2022, str. 40
Računovodstveno i porezno motrište franšiznog poslovanja
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Franšizno poslovanje podrazumijeva poslovni model u kojemu primatelj franšize preuzima način poslovanja od davatelja franšize odnosno upotrebu trgovačkog znaka te ...

rrif - 2.2022, str. 34
Računovodstveno praćenje podizanja nasada maslina, proizvodnje maslina i proizvodnje ulja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Podizanje nasada maslina i proizvodnja maslina s računovodstvenog motrišta predstavlja poljoprivrednu aktivnost Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje nabave poljoprivrednog ...