Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 9.2017, str. 68
Uloga porote u hrvatskom i američkom pravosuđu
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.

Mjerodavni propisi RH uređuju porotu kao pravni institut na posve drukčiji način od američkog modela Primjenjujući osobno iskustvo susreta ...

pip - 6.2017, str. 72
Odgovor na žalbu i reviziju
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.

Autor u ovom članku daje prikaz medijski najavljenih izmjena Zakona o parničnom postupku s posebnim osvrtom na procesnopravne institute ...

pip - 2.2017, str. 90
Procesnopravni institut jus standi in judicio u parničnom postupku
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.

Autor u članku prezentira i analizira procesnopravni institut jus standi in judicio ili pravo stajanja pred sudom na brojnim ...

pip - 2.2017, str. 88
Pravo na žalbeni trošak zastupanja u postupku delegacije predmeta
Autor: Josip TURKALJ , dipl. iur.

Autor u članku navodi sudsku praksu koja daje odgovor na pitanje mogu li odvjetnici ostvariti naknadu troškova zastupanja u ...

pip - 6.2016, str. 58
Rasprava pred drugostupanjskim sudom
Autor: Željko BORIĆ, dipl. iur.

Autor u članku razmatra pod kojim pretpostavkama drugostupanjski sud u postupku u povodu žalbe protiv presude prvostupanjskog suda drugostupanjski postupak ...

pip - 6.2016, str. 54
Novosti u europskim parničnim postupcima
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.

U Službenom listu Europske unije L 341 od 24 prosinca 2015 godine objavljena je Uredba EU 2015 2421 europskog parlamenta ...

pip - 4.2016, str. 66
Specifične postupovnopravne radnje suda - izviđaji
Autor: Željko BORIĆ, dipl. iur.

Autor u članku razmatra kojim ovlastima raspolaže drugostupanjski sud u postupku u povodu žalbe protiv presude prvostupanjskog suda drugostupanjski postupak ...

pip - 11.2015, str. 45
Nastavak prekinutoga parničnog postupka po službenoj dužnosti kada je postupak prekinut zbog nastupanja pravnih posljedica otvaranja stečajnog postupka
Autori: Josip TURKALJ , dipl. iur.
Davor PUSTIJANAC , dipl. iur.

U ovome članku autori problematiziraju odredbe Zakona o parničnom postupku i novoga Stečajnog zakona glede okolnosti nastavka prekinutoga parničnog postupka ...

pip - 12.2014, str. 45
Odlučivanje o izuzeću suca (odluka Europskog suda za ljudska prava)
Autor: Dr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur

Autor u ovome članku razmatra odluku Europskog suda za ljudska prava koje je značajna za identificiranje svrhe i pravne biti ...

pip - 11.2014, str. 48
Praktična primjena odredbe čl. 158. st. 1. Zakona o parničnom postupku
Autori: Josip TURKALJ , dipl. iur.
Davor PUSTIJANAC , dipl. iur.

U članku autori problematiziraju odredbe Zakona o parničnom postupku o naknadi parničnog troška kod povlačenja tužbe odnosno upućuju na različita ...

pip - 2.2014, str. 42
Sudski postupak u individualnim radnim sporovima
Autor: Doc. dr. sc. Slađana ARAS

Cilj ovoga članka jest analizirati postupak u individualnim radnim sporovima U tom kontekstu na početku članka određen je pojam radnih ...

pip - 4.2013, str. 23
Nova organizacija glavne rasprave prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku
Autor: Dr. sc. Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ , dipl. iur.

S ciljem unaprjeđenja i ubrzanja građanskopravne zaštite Zakon o parničnom postupku ponovno je početkom ove godine izmijenjen i dopunjen Ovim ...

pip - 3.2013, str. 16
Zadnja novela ZPP-a
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.

Na 7 sjednici 15 veljače 2013 Hrvatski je Sabor jednoglasno sa 121 glas za donio Zakon o izmjenama i dopunama ...

pip - 7.2012, str. 80
Troškovi parničnog postupka i matematika – (ne)pravda za tužitelja
Autor: Zinka BULKA, dipl. iur.

U sudskoj je praksi čest slučaj da odluka suda o troškovima parničnog postupka predstavlja i po trećinu sadržaja odluke odnosno ...

pip - 6.2012, str. 59
Uređivanje odnosa između roditelja i djece u izvanparničnim i parničnim postupcima prema obiteljskom zakonu
Autor: Zinka BULKA, dipl. iur.

Zakonsko određenje roditeljske skrbi upućuje prije svega kako roditelji djeteta žive zajedno u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici Međutim roditeljska skrb ...

pip - 9.2011, str. 42
Odluke drugostupanjskog suda povodom žalbe protiv presude
Autori: Dragana BJELIĆ, dipl. iur.
Mr. sc. Zlatko PIRC, dipl. iur.

Namjera ovog članka je dati pregled žalbe kao pravnog lijeka njezinih obilježja i razloga Poseban će se naglasak u članku ...

pip - 7.2011, str. 77
Podnošenje zahtjeva za objavu ispravka spornih informacija nakladniku medija
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.

Autor u članku kroz mjerodavnu sudsku praksu pojašnjava tko su adresati za podnošenje zahtjeva za objavu ispravka spornih informacija objavljenih ...

pip - 6.2011, str. 43
O pravorijeku: poredbenopravna analiza, manjkavosti hrvatskih rješenja i prijedlozi de lege ferenda
Autor: Prof. dr. sc. Krešimir SAJKO

U ovome članku u prvom njegovom dijelu ograničavamo se na sumarnu analizu pojma i vrsta pravorijeka u hrvatskom i poredbenom ...

pip - 6.2011, str. 22
Novine u ZPP-u
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.

Dana 13 svibnja 2011 na svojoj 23 sjednici Hrvatski sabor je s 92 glasa za 1 protiv i 1 suzdržan ...

pip - 5.2011, str. 58
Povrat u prijašnje stanje
Autor: Zinka BULKA, dipl. iur.

Radnje u parničnom postupku odvijaju se po pravilima i po redoslijedu koji su određeni pravilima parničnog postupka 1 Stranke mogu ...

pip - 12.2010, str. 59
Preinačenje tužbe
Autor: Zinka BULKA, dipl. iur.

Autorica u članku pojašnjava tužbu u parničnom postupku odnosno pojam tužbe u materijalnom i procesnom pogledu Posebno razlaže objektivno i ...

pip - 5.2010, str. 47
Napomene o dopunskom pravorijeku - poredbenopravna razmatranja i de lege ferenda prijedlozi
Autor: Prof. dr. sc. Krešimir SAJKO

Mogućnost dopunskog pravorijeka predviđena je odredbama članka Zakona o arbitraži Analizim tih odredaba i njezinom usporedbom s izabranim inozemnim arbitražnim ...

pip - 12.2009, str. 0
Odluka Ustavnog suda RH o ukidanju novela Sudskog poslovnika
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER

U službenom glasilu RH objavljen je integralni tekst odluke Ustavnog suda broj Broj U II 248 2006 i U II ...

pip - 10.2009, str. 63
Postupak pred sudom u antidiskriminacijskim parnicama (vođenima temeljem Zakona o suzbijanju diskriminacije)
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.

Zakon o suzbijanju diskriminacije ZSD koji je na snagu stupio 01 siječnja 2009 uz materijalnopravne odredbe kojima je normirana svrha ...

pip - 7.2009, str. 46
Prejudicijelno djelovanje kaznene presude u parničnom postupku
Autor: Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.

Članak analizira do kojeg opsega seže prejudicijelno djelovanje presude kaznenog suda na parnični postupak Sudac je u građanskim parnicama ovlašten ...

pip - 5.2009, str. 62
Neživotnost nekih odredaba ZPP-a koje su protivne ekonomičnosti postupka
Autor: Božo VILUŠIČ, dipl. iur.

Autor u članku iznosi svoj kritički osvrt na pravne norme sadržane u čl 86 i 359 st 2 Zakona o ...

pip - 4.2009, str. 8
JEDNA ODLUKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O SUKOBU NADLEŽNOSTI U SVEZI STEČAJA
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER

Odluke Vrhovnog suda Republike Hrvatske se ne objavljuju u službenom glasilu Republike Hrvatske što se redovito čini kada je riječ ...

pip - 3.2009, str. 3
Utuženje/ostvarenje novčane tražbine iz radnog odnosa s obzirom na vrijeme početka postupka ostvarivanja i zaštite spornog prava
Autor: Mr. sc. Iris GOVIĆ, dipl. iur.

Autorica u ovome članku razmatra pitanja vezana za način utuženja odnosno ostvarenja novčane tražbine iz radnog odnosa s obzirom na ...

pip - 2.2009, str. 62
O arbitraži – pravorijek (pravna sredstva te njegovo priznanje i ovrha) i sudski postupak
Autor: Željko BORIĆ, dipl. iur.

U časopisu Pravo i porezi br 1 09 objavili smo prvi dio članka o arbitraži U ovome broju našega časopisa ...

pip - 2.2009, str. 49
Privremeni zastupnik u sudskim postupcima
Autor: Zinka BULKA, dipl. iur.

Stranka u sudskom postupku može biti svaka fizička ili pravna osoba dok je posebnim propisima uređeno tko osim fizičkih i ...

pip - 1.2009, str. 92
O arbitraži – arbitrabilnost, ugovor o arbitraži, stranke, arbitražni sud i postupak
Autor: Željko Borić , dipl. iur.

Cilj ovoga članka je da ponajprije ukaže na bitne odredbe Zakona o arbitraži i proanalizira ih u duhu egzegetske interpretacije ...

pip - 10.2008, str. 33
O procesnim pretpostavkama za naknadu neimovinske štete po Zakonu o medijima
Autor: Vicko PRANČIĆ, dipl. iur.

Ustav Republike Hrvatske je u odredbi čl 3 st 1 poštivanje prava čovjeka uvrstio u najviše vrednote ustavnog poretka RH ...

pip - 10.2008, str. 3
Novosti u ZPP-u
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.

Na svojoj V sjednici po hitnom postupku 2 srpnja 2008 Hrvatski je sabor s 93 glasa za i jednim suzdržanim ...

pip - 6.2008, str. 3
Ugovor o osiguranju kao trgovački ugovor – sudska nadležnost u parničnom sporu
Autor: Prof. dr. sc. Drago PAVIĆ

Članak ukazuje na trgovačko obilježje ugovora o osiguranju Razmatra se primjena propisa na ugovor o osiguranju s obzirom na subjekte ...

pip - 2.2008, str. 3
Posljedice propuštanja rokova u svjetlu Zakona o radu
Autor: Mr. sc. Iris GOVIĆ, dipl. iur.

Radnik može uložiti poslodavcu zahtjev za ostvarenje prava pod uvjetima utvrđenim Zakonom o radu Kako su u praksi neke dvojbe ...

pip - 1.2008, str. 31
Obveza plaćanja sudske pristojbe na odgovor na tužbu
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku iz 2003 pravni institut odgovora na tužbu doživio je određene izmjene ...

pip - 12.2007, str. 37
Revizija po dopuštenju drugostupanjskog suda
Autor: Mr. sc. Andrija ERAKOVIĆ, dipl. iur.

Pravo pristupa sudu prema čl 29 Ustava RH podrazumijeva da svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni i nepristrani sud pravično ...

pip - 12.2007, str. 27
Mogućnost zastupanja stranih osoba od strane odvjetnika u području prava industrijskog vlasništva
Autori: Prof. dr. sc. Jozo ČIZMIĆ
Bruna ŠIMUNDŽA, dipl. iur.

Dana 1 kolovoza 2005 počeo se primjenjivati Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva kojim se između ostalog propisuju ...

pip - 10.2007, str. 20
Djelovanje parnične presude na kazneni postupak
Autor: Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.

Parnični sud je po hrvatskom postupovnom pravu vezan za pravomoćnu presudu kaznenog suda u pogledu postojanja kaznenog djela i kaznene ...

pip - 10.2007, str. 18
Sporna primjena odredbe članka 159. stavka 1. ZPP
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.

Pokretanje i vođenje parničnog postupka povezano je s troškovima različite vrste koje prethodno podmiruju parnične stranke a u vezi s ...

pip - 9.2007, str. 54
Načelo pružanja pravne pomoći neukoj stranci
Autor: Željana KAUZLARIĆ, dipl. iur.

U ovom članku autorica daje prikaz instituta besplatne pravne pomoći u RH kroz postojeće odredbe pojedinih zakona koje su usmjerene ...

pip - 9.2007, str. 51
O troškovima parničnog postupka
Autor: Snježana PLAVETIĆ, dipl. iur.

Autorica u ovom članku pojašnjava pojam troškova koje stranka u parničnom postupku snosi za obavljanje potrebnih sudskih radnji način i ...

pip - 8.2007, str. 54
O mirenju u hrvatskom i europskom pravu
Autor: Prof. dr. sc. Krešimir SAJKO

Mirenje kao alternativni način rješavanja privatnopravnih sporova u poredbenom pravu često nije utvrđeno posebnim zakonom već se provodi uglavnom u ...

pip - 7.2007, str. 48
Izbor nadležnog suda i mjerodavnog prava u ugovorima o nekretninama s međunarodnim obilježjem
Autor: Doc. dr. sc. Davor BABIĆ, dipl. iur.

U ovom se članku razmatraju sadržaj i granice stranačke autonomije u pogledu ugovaranja nadležnosti stranog državnog ili arbitražnog suda te ...

pip - 6.2007, str. 46
Izdavanje i opseg punomoći u parničnim postupcima
Autor: Iris GOVIĆ, dipl. iur.

U časopisu Pravo i porezi br 5 07 objavili smo članak o punomoći prema novom Zakonu o obveznim odnosima U ...

pip - 4.2007, str. 64
Međunarodna nadležnost za potrošačke sporove u europskom pravu
Autor: Doc. dr. sc. Davor BABIĆ, dipl. iur.

U časopisu Pravo i porezi br 2 07 str 84 do 89 objavili smo članak o razvoju zaštite potrošača u ...

pip - 4.2007, str. 28
Odluka Ustavnog suda RH o ukidanju tzv. revizijskih ograničenja iz ZPP-a
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER

Autor u ovome članku razmatra Odluku Ustavnog suda RH kojom se ukidaju odredbe čl 382 st 1 t 1 i ...

pip - 3.2007, str. 31
Je li novi Zakon o sudovima osnovao građanski odjel Vrhovnog suda RH i odredio njegova pravna područja?
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.

Novim Zakonom o sudovima koji je stupio na snagu krajem 2006 godine pokušalo se riješiti pitanje određenja pravnih područja koja ...

pip - 2.2007, str. 26
Može li se opseg sudske kontrole arbitraže proširiti ugovorom?
Autor: Doc. dr. sc. Davor BABIĆ, dipl. iur.

U ovom se članku najprije razmatra dopuštenost ugovaranja meritorne sudske kontrole u hrvatskom i poredbenom pravu Potom se razmatra valjanost ...

pip - 1.2007, str. 17
Izvansudsko rješavanje sporova - mirenje pri Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore
Autor: Dr. sc. Nina TEPEŠ, dipl. iur.

Autorica u ovom članku razjašnjava pokretanje vođenje i okončavanje postupaka mirenja te djelovanje Centara za mirenje Hrvatske gospodarske komore Pojedinačno ...