Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Novi Obrazac OKFŠ
Petak, 11.03.2022.

Obveza plaćanja naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma dalje naknada za OKFŠ propisana je Zakonom o šumama Nar nov br ...

PrGO - 1.2022, str. 6
Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2021. godinu
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

 1. Uvod
 2. Naknade za općekorisne funkcije šuma
 3. Članarine turističkim zajednicama
 4. Spomenička renta
 5. Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori

rrif - 8.2021, str. 42
Ispravak obračuna naknade za OKFŠ za 2020. i način obračuna za 2021. godinu
Autor: Mr. sc. Vlado ĐURAŠIN, dipl. oec.

U časopisu RRiF br 5 21 u okviru aktualne teme pisali smo o mogućnosti izuzimanja prihoda ostvarenih s osnove COVID ...

Vijesti
Naknada za OKFŠ i COVID potpore
Ponedjeljak, 28.06.2021.

U Narodnim novinama br 70 21 objavljen je Pravilnik o načinu obračuna i uplati naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma ...

Vijesti
Rokovi za financijska izvješća te porezne prijave i druge obveze tijekom lipnja
Četvrtak, 10.06.2021.

Do 30 lipnja 2021 godine za 2020 godinu treba predati 1 Financijska izvješća Financijska izvješća za statistiku i druge potrebe ...

Vijesti
Zatvaranje (likvidacija) obrta obveznika poreza na dobit
Četvrtak, 06.05.2021.

Obrtnik obveznik poreza na dobitak u pravnom je smislu fizička osoba koja obavlja djelatnost prema rješenju nadležnoga županijskog ureda odnosno ...

rrif - 5.2021, str. 19
Promjene u obračunu turističke članarine i naknade za šume za 2020. godinu
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

U prilogu časopisu RRiF br 1 21 Sastavljanje financijskih i poreznih izvještaja za 2020 godinu za poduzetnike pisali smo o ...

Vijesti
Rok predaje obrasca OKFŠ za 2020.
Srijeda, 28.04.2021.

Ministarstvo poljoprivrede na svojim je internetskim stranicama objavilo Obavijest o produljenju roka predaje obračuna OKFŠ naknade za 2020 godinu U ...

rrif - 2.2021, str. 160
Utjecaj zakonskih promjena na obračun naknade za OKFŠ za 2021. godinu
Autor: Mr. sc. Vlado ĐURAŠIN, dipl. oec.

Donesene su još jedne izmjene Zakona o šumama koje se primjenjuju od 1 siječnja 2021 godine Prema dotadašnjim odredbama Zakona ...

obav - 2.2021, str. 86
XII. Zakonska plaćanja

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 1 1 UPLATA PDV a 1 2 POVRAT PDV a STRANCIMA FIZIČKIM OSOBAMA 2 POREZ ...

Vijesti
Obrazac OKFŠ za 2019. predaje se do 30.4.2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.

Iako je odgođena predaja godišnjih financijskih izvještaja i obrazaca koji se pri tome predaju to se ne odnosi na obrazac ...

Vijesti
Produljeni su rokovi za predaju financijskih izvještaja te prijave poreza na dobitak
Četvrtak, 09.04.2020.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE POREZA NA DOBITAK Prema čl 71 s st 1 i 2 Pravilnika o izmjenama i dopunama ...

rrif - 1.2019, str. 159
Sastavljanje obrazaca DOH-Z i DOH za 2018. godinu za samostalne obrtničke djelatnosti
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Godišnju poreznu prijavu za 2018 godinu predaje se na obrascu DOH odnosno DOH Z i to za samostalne obrtničke ...

rrif - 12.2018, str. 50
Novosti u vezi s plaćanjem naknade za općekorisne funkcije šuma
Autor: Mr. sc. Vlado ĐURAŠIN, dipl. oec.

Izmijenjen je Zakon o šumama u dijelu koji uređuje plaćanje naknade za općekorisne funkcije šuma međutim plaćanje te naknade ...

Obrt - 1.2018, str. 44
III. Sastavljanje obrazaca DOH-Z i DOH za 2017. godinu za samostalne obrtničke djelatnosti
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Godišnja poreznu prijavu za 2017 godinu predaje se na NOVOM obrascu DOH odnosno DOH Z i to za samostalne ...

Vijesti
Račun za plaćanje naknade za općekorisne funkcije šuma i adresa za slanje obrasca
Petak, 24.02.2017.

Naknada za općekorisne funkcije šuma uplaćuje se na račun Državnog proračuna HR1210010051863000160 model HR68 poziv na broj 5126 OIB uplatitelja ...

Vijesti
Novi račun za plaćanje općekorisne funkcije šuma
Četvrtak, 12.02.2015.

Prema novoj Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2015 objavljenoj ...

rrif - 3.2013, str. 157
Obrtnici i slobodna zanimanja plaćaju naknadu za općekorisne funkcije šuma

Naknadu za općekorisne funkcije šuma za 2012 obvezni su obračunati i uplatiti i obrtnici i slobodna zanimanja prema Odluci i ...

Vijesti
Obrtnici i slobodna zanimanja plaćaju naknadu za općekorisne funkcije šuma
Srijeda, 27.02.2013.

Na temelju Odluke i Rješenja Ustavnog suda od 26 lipnja 2012 Nar nov br 68 12 naknadu za općekorisne funkcije ...

Vijesti
Krajnji rokovi za predaju statističkih, poreznih i financijskih izvješća
Ponedjeljak, 15.10.2012.

Krajnji rokovi za predaju statističkih poreznih i financijskih izvješća u 2012 1 do 31 ožujka trebaju predati statistička izvješća na ...

rrif - 4.2012, str. 105
Smanjenje naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma
Autor: Mr. sc. Vlado ĐURAŠIN, dipl. oec.

Od 28 veljače smanjena je stopa za plaćanje naknade za općekorisne funkcije šuma Smanjenje stope odrazit će se na visinu ...

rrif - 4.2011, str. 87
Neka pojašnjenja o naknadama za općekorisne funkcije šuma
Autor: Mr. sc. Vlado ĐURAŠIN, dipl. oec.

U 2010 izmijenjen je Zakon o šumama kojim je smanjena stopa plaćanja naknade za općekorisne funkcije šuma Stoga se konačni ...

Vijesti
Glavni rokovi predaje poreznih prijava i financijskih izvješća za 2009. i tromjesečnih statističkih izvješća za 2010.
Subota, 16.10.2010.

Krajnji rokovi za predaju poreznih i financijskih izvješća za prethodnu godinu 1 do 15 ožujka trebaju dostaviti obrasce POPPDS POGV ...

rrif - 8.2010, str. 64
Smanjena je naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma
Autor: Mr. sc. Vlado ĐURAŠIN, dipl. oec.

Od 1 srpnja 2010 predujam za korištenje općekorisnih funkcija šuma obračunava se po smanjenoj stopi To znači da će preostala ...

Pitanja i odgovori
SMANJEN JE DOPRINOS ZA ŠUME
Ponedjeljak, 26.07.2010.

Kako obračunati smanjenje doprinosa za opće korisne funkcije šuma nakon propisivanja nove stope od 0,0525%?

Vijesti
Doprinos za šume plaća se po stopi od 0,0525% umjesto dosadašnjih 0,07%
Utorak, 29.06.2010.

Prema Zakonu o izmjenama Zakona o šumama Nar nov br 80 od 28 lipnja 2010 doprinos za opće korisne funkcije ...

Web stranica
Preuzimanje datoteka
Srijeda, 09.12.2009.

Vijesti
Dostavljanje statističkih podataka HNB-u, Obrazac IU-GP
Srijeda, 16.01.2008.

Iako se nova Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja Nar ...

Vijesti
Pravilnik o načinu obračuna, obrascima i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma
Petak, 13.04.2007.

Pravilnik je objavljen u Nar nov br 22 07 a stupio je na snagu 6 ožujka 2007 Obveza plaćanja nadoknade ...

rrif - 1.2007, str. 41
III. Konačni obračun članarina, doprinosa, spomeničke rente i nadoknade za mineralne sirovine za 2006.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma Obračun članarina turističkim zajednicama za 2006 Spomenička renta Plaćanje naknade za eksploataciju mineralnih sirovina ...