Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

PrGO - 1.2023, str. 0
Godišnji obračun poreza na dobitak za 2022. godinu – sastavljanje Obrasca PD
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Uvod Obveznici podnošenja prijave poreza na dobitak Tko nije obvezan podnijeti prijavu poreza na dobitak Dokumentacija koja se predaje ...

rrif - 3.2022, str. 67
Knjigovodstvo odgođenog poreza na dobitak
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U ovom su članku prikazani poslovni događaji koji mogu dovesti do knjiženja odgođene porezne imovine i odgođene porezne obveze Odgođena ...

rrif - 11.2021, str. 21
Računovodstveno i porezno motrište vrijednosnog usklađenja zaliha
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Zalihe kao kratkotrajna imovina društva u financijskim izvještajima poduzetnika iskazuju se prema trošku trošku nabave odnosno neto utrživoj vrijednosti ovisno ...

rrif - 3.2021, str. 33
Računovodstvo odgođenog poreza na dobitak
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Privremene razlike između računovodstvenog i oporezivog dobitka posljedica su prihoda i rashoda koji se različito priznaju u poreznoj prijavi odnosno ...

rrif - 8.2020, str. 70
Gubitak s računovodstvenog i poreznog motrišta
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Trgovačka društva kojima je poslovna godina jednaka kalendarskoj obvezni su do kraja kolovoza 2020 godine dostaviti svoje godišnje financijske ...

rrif - 3.2020, str. 82
Računovodstvo izmjena ugovora o najmu – MSFI 16
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Od početka 2019 godine u primjeni je Međunarodni standard financijskog izvještavanja 16 Najmovi Svi obveznici primjene navedenog standarda trebaju ...

rrif - 3.2020, str. 71
Odgođeni porez na dobitak
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Odgođena porezna imovina odnosno odgođena porezna obveza u bilanci poreznog obveznika nastaje zbog privremenih razlika između računovodstvenog i oporezivog ...

PrGO - 1.2020, str. 30
Obračun amortizacije za 2019. godinu
Autori: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

1 Uvod 2 Računovodstveni okvir za obračun amortizacije 3 Porezni okvir za obračun amortizacije 4 Obračun amortizacije 5 Početak i ...