Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 12.2015, str. 143
Ulaganje u dugotrajnu imovinu i zadržavanje zaposlenika kao uvjet za reinvestiranje
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U RRiF u br 7 15 str 11 17 pisali smo o investiranju u dugotrajnu imovinu kao novom dodatnom uvjetu ...

rrif - 10.2015, str. 136
Korištenje poreznom olakšicom za reinvestirani dobitak
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Trgovačka društva koja su u obrascu PD za 2014 iskazali poreznu olakšicu za reinvestirani dobitak obvezni su najkasnije 30 listopada ...

rrif - 1.2010, str. 218
Porezne olakšice obveznika poreza na dobitak
Autor: Ksenija CIPEK, dipl. oec.

Obveznici poreza na dobitak mogu u prijavi poreza smanjiti osnovicu ali i stopu sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit ...

rrif - 6.2009, str. 127
Podnošenje prijave o potporama male vrijednosti – ispravak poreza na dobitak
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Objavljeni su pravilnici koji uređuju pitanja ostvarivanja prava na potpore male vrijednosti društvima koja obavljaju djelatnost na brdsko planinskom području ...

rrif - 3.2009, str. 163
Državne potpore za istraživačko-razvojne projekte i za obrazovanje
Autori: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Božo LELAS, dipl. oec.

U ovome članku pišemo o načinu i mogućnosti korištenja državnih potpora kao poreznih olakšica za obveznike poreza na dohodak i ...

rrif - 3.2008, str. 142
Državne potpore za istraživačko-razvojne projekte te obrazovanje i izobrazbu
Autori: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Božo LELAS, dipl. oec.

Krajem prošle godine a djelomično i početkom ove objavljeni su propisi o državnim potporama za istraživačko razvojne projekte odnosno za ...

rrif - 3.2008, str. 139
Zaključne napomene u vezi s prijavom poreza na dobitak za 2007.
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

U prošlom broju našeg časopisa detaljno smo pisali o prijavi poreza na dobitak obr PD U okviru tog članka pojasnili ...

rrif - 12.2007, str. 154
Porezne olakšice za istraživanje i razvoj
Autor: Katica AMIDŽIĆ-PEROČEVIĆ, dipl. oec.

U RRiF u br 11 07 objavili smo članak o državnim potporama za istraživačko razvojne projekte U ovom članku koji ...

rrif - 12.2007, str. 144
Poticaj za obrazovanje i izobrazbu
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Promjenom Zakona o porezu na dobit glede školovanja i stručnog usavršavanja prestala je mogućnost dvostrukog priznavanja troškova obveznika poreza na ...

rrif - 11.2007, str. 118
Poticajne mjere za istraživanje i razvoj
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Kao što je poznato s primjenom od 1 siječnja 2007 izmijenjen je Zakon o porezu na dobit tako da tim ...

rrif - 9.2007, str. 92
Provedba Zakona o poticanju ulaganja
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

U RRiF u br 1 07 objavili smo članak o poticajnim mjerama predviđenim Zakonom o poticanju ulaganja koji se primjenjuje ...