Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 7.2019, str. 42
Ugovor i cijene računovodstvenih usluga
Autor: Ivan VIDAS , struč. spec. oec.

Poslovodstvo društva često nema dovoljno vremena ili nije dovoljno stručno ili je društvo malo da bi se organizirala računovodstvena ...

rrif - 2.2015, str. 76
Posebnosti godišnjeg obračuna u servisnim djelatnostima za 2014. godinu
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Poduzetnici koji obavljaju servisne djelatnosti prodaju svoje usluge te najčešće ugrađuju rezervne dijelove odnosno dijelove za održavanje Upravo se zbog ...

rrif - 2.2014, str. 74
Posebnosti godišnjeg obračuna u servisnim djelatnostima za 2013.
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Poduzetnici koji obavljaju servisne djelatnosti prodaju svoje usluge te najčešće ugrađuju rezervne dijelove odnosno dijelove za održavanje Upravo se ...

rrif - 2.2013, str. 65
Posebnosti godišnjeg obračuna u servisnim djelatnostima za 2012.
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Servisne djelatnosti najčešće predstavljaju kombinaciju pružanja usluga i prodaje robe odnosno prodaju rezervnih dijelova dobara za održavanje zamjenu doradu ...

rrif - 2.2012, str. 56
Posebnosti godišnjeg obračuna u servisnim djelatnostima za 2011.
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Poduzetnici koji obavljaju servisne djelatnosti prodaju svoje usluge te ugrađuju rezervne dijelove odnosno dijelove za održavanje odnosno poduzetnici koji obavljaju ...

rrif - 2.2011, str. 73
Godišnja financijska izvješća u servisnim djelatnostima za 2010.
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Servisne djelatnosti najčešće predstavljaju kombinaciju pružanja usluga i prodaje robe odnosno prodaju rezervnih dijelova dobara za održavanje zamjenu doradu ili ...

rrif - 2.2010, str. 62
Godišnja financijska izvješća u djelatnostima servisnih i sličnih usluga za 2009.
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Servisne djelatnosti najčešće predstavljaju kombinaciju pružanja usluga i prodaje robe odnosno prodaju rezervnih dijelova trajnih potrošnih dobara za održavanje zamjenu ...

rrif - 2.2009, str. 69
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja u djelatnosti servisnih usluga
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Poduzetnici koji obavljaju servisne djelatnosti prodaju svoje usluge te ugrađuju rezervne dijelove odnosno dijelove za održavanje Dakle poduzetnici koji obavljaju ...

rrif - 2.2008, str. 105
Završna knjiženja u djelatnosti prodaje automobila, servisa i sličnih usluga
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Trgovačko servisne djelatnosti su kombinacija prodaje robe i pružanje usluga odnosno prodaja rezervnih dijelova potrošnih dobara za održavanje zamjenu doradu ...