Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

PrGO - 1.2022, str. 6
Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2021. godinu
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

 1. Uvod
 2. Naknade za općekorisne funkcije šuma
 3. Članarine turističkim zajednicama
 4. Spomenička renta
 5. Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori

PrGO - 1.2021, str. 10
Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2020. godinu
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Mr. sc. Vlado ĐURAŠIN, dipl. oec.

1 Uvod A Naknade za šume 2 Naknade za korištenje općekorisne funkcije šuma B Turistička članarina 3 Obveznici plaćanja članarine ...

PrGO - 1.2020, str. 9
Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2019. godinu
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

1 Uvod A Naknade za šume 2 Naknade za korištenje općekorisne funkcije šuma B Članarine turističkim zajednicama 3 Tko je ...

rrif - 7.2017, str. 43
Plaćanje spomeničke rente u 2017. godini
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U Narodnim novinama br 44 od 5 svibnja objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i ...

rrif - 4.2012, str. 107
Smanjen broj obveznika plaćanja spomeničke rente u 2012.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

rrif - 3.2012, str. 199
Smanjena naknada za općekorisne funkcije šuma i spomeničku rentu
Autor:

U Narodnim novinama br 21 12 objavljena je nova Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore za 2012 godinu a čime ...

rrif - 8.2010, str. 151
Izmjene u plaćanju spomeničke rente
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Nar nov br 88 10 stupa na snagu ...

rrif - 1.2009, str. 26
II. KONAČNI OBRAČUN NAKNADA ZA ŠUME, TURISTIČKE ČLANARINE I SPOMENIČKE RENTE ZA 2008.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Uvodne napomene Naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma Obračun članarina turističkim zajednicama za 2008 Spomenička renta Plaćanje naknade za eksploataciju ...