Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Pitanja i odgovori
Radnje prije otkaza ugovora o radu uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika
Ponedjeljak, 17.07.2023.

Koje su obveze poslodavca prije redovitog otkazivanja uvjetovanoga skrivljenim ponašanjem radnika?

Pitanja i odgovori
Trajanje neplaćenog dopusta
Ponedjeljak, 17.07.2023.

Je li novim Zakonom o radu utvrđeno trajanje neplaćenog dopusta?

Pitanja i odgovori
Odgovornost člana uprave i člana društva za porezne obveze trgovačkog društva
Ponedjeljak, 17.07.2023.

Trgovačko društvo obratilo nam se s upitom u vezi s odgovornosti člana uprave i člana društva u slučaju utvrđivanja nezakonitosti ...

Pitanja i odgovori
Odgođeni prihod kod povratnoga financijskog najma
Ponedjeljak, 17.07.2023.

Društvo Produkt d o o obveznik HSFI ja ugovorilo je s leasing društvom prodaju stroja i uzimanje toga stroja u ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište obračuna amortizacije
Ponedjeljak, 17.07.2023.

Fizička osoba koja je obveznik poreza na dobitak i obveznik PDV ima u svojim poslovnim knjigama evidentiranu nekretninu koja je ...

Pitanja i odgovori
IVO-DOP
Ponedjeljak, 26.06.2023.

Obrtnik koji je odabrao paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti želio bi obračunavati i plaćati doprinose na višu osnovicu od one propisane ...

Pitanja i odgovori
Isplata dohotka od kapitala po osnovi kamate fizičkoj osobi nerezidentu
Ponedjeljak, 26.06.2023.

Trgovačko društvo X d o o primilo je zajam od člana društva rezidenta Slovenije u svoti od 150 000 00 ...

Pitanja i odgovori
Prefakturiranje ugostiteljskih usluga
Ponedjeljak, 26.06.2023.

Društvo S d o o dalje Društvo organiziralo je poslovni događaj za Društvo P d o o te je za ...

Pitanja i odgovori
Kazna koju društvo podmiruje za odgovornu osobu
Ponedjeljak, 26.06.2023.

Društvo P d o o dalje Društvo treba platiti kaznu zbog počinjenog prekršaja Kazna je određena za trgovačko društvo kao ...

Pitanja i odgovori
Nejednaka isplata dobitka članovima društva
Ponedjeljak, 26.06.2023.

Društvo A j d o o dalje Društvo osnovale su 2 fizičke osobe članovi društva od kojih svaka ima 50 ...

Pitanja i odgovori
Novosti kod utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika
Ponedjeljak, 26.06.2023.

Koje su normativne novosti kod utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika?

Pitanja i odgovori
Godišnji odmor maloljetnih radnika
Ponedjeljak, 26.06.2023.

Prenosi li se pravo na povećani broj dana godišnjeg odmora maloljetnog radnika i nakon što prestane biti maloljetan Ima li ...

Pitanja i odgovori
Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu zbog privremene nenazočnost na radu zbog bolesti
Četvrtak, 11.05.2023.

Radnica koja je cijelu prošlu kalendarsku godinu bila na bolovanju a na rad se vratila ovaj mjesec travanj ima li ...

Pitanja i odgovori
Prestanak radnog odnosa izvanrednim otkazom u slučaju privremene nenazočnost na radu zbog bolesti
Četvrtak, 11.05.2023.

Je li nužno čekati radnikov povratak s bolovanja i onda mu uručiti odluku o izvanrednom otkazu koju je radnik odbio ...

Pitanja i odgovori
Zadužnica – podnošenje na naplatu poslodavcu
Četvrtak, 11.05.2023.

Može li se zadužnica podnijeti na naplatu poslodavcu zaduženog radnika / dužnika?

Pitanja i odgovori
Porezno motrište primljenog predujma iz EU-a
Četvrtak, 11.05.2023.

Društvo Tim d o o koje je porezni obveznik u RH primilo je predujam od poreznog obveznika iz Njemačke u ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište isporuka usluga u treće zemlje s motrišta PDV-a
Četvrtak, 11.05.2023.

Društvo iz Republike Hrvatske dalje RH koje je porezni obveznik zaračunava usluge posredovanja u prodaji pronalazak novih kupaca komunikacija i ...

Pitanja i odgovori
Povrat PDV-a poreznom obvezniku iz RH iz treće zemlje
Četvrtak, 11.05.2023.

Društvo Tera d o o iz Zagreba je tijekom razdoblja 2023 godine imalo troškove službenog puta zaposlenika u Švicarsku pri ...

Pitanja i odgovori
Rad na temelju ugovora o radu i ugovora o djelu kod istog poslodavca
Srijeda, 03.05.2023.

Poslodavac namjerava radnicima dogovoriti dodatne poslove koje će njegovi radnici obavljati trećoj osobi Posao bi se obavljao izvan njihova radnog ...

Pitanja i odgovori
Porezni tretman nadoknade troškova smještaja s motrišta poreza na dohodak, PDV-a i poreza na dobitak
Srijeda, 03.05.2023.

Društvo A iz Rijeke dalje Društvo A zapošljava domaće i strane radnike koji nemaju prebivalište u mjestu rada sjedišta Društva ...

Pitanja i odgovori
Prag za ulazak u sustav PDV-a – osoba obavlja samostalnu djelatnost koja je oslobođena PDV-a i najam prostora
Srijeda, 03.05.2023.

Koje isporuke dobara i usluga ulaze u prag isporuka za obvezan ulazak u sustav PDV a ako osoba obavlja samostalnu ...

Pitanja i odgovori
Porezni tretman povrata kapitalnih pričuva
Srijeda, 03.05.2023.

Trgovačko društvo u prijašnjim je godinama oblikovalo kapitalne pričuve iz obveza za primljene zajmove od člana društva Tijekom godina izvršen ...

Pitanja i odgovori
Plaćanje poreza po odbitku pri isplati dobitka inozemnim pravnim osobama
Srijeda, 03.05.2023.

Društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dalje RH isplaćuje ostvareni dobitak toga društva inozemnom društvu sa sjedištem u Francuskoj koje ...

Pitanja i odgovori
Knjiženje realizacije založnog prava te računovodstveno i porezno postupanje u vezi s nenaplaćenim otkupljenim potraživanjem
Srijeda, 03.05.2023.

Trgovačko društvo otkupilo je od banke tražbinu osiguranu hipotekom Nominalna vrijednost potraživanja je 5 mil a društvo je otkupilo potraživanje ...

Pitanja i odgovori
Obračun amortizacije na imovinu koja je stavljena izvan uporabe
Srijeda, 03.05.2023.

Društvo koje je obveznik primjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja dalje HSFI ima u vlasništvu poslovnu zgradu u kojoj je veći ...

Pitanja i odgovori
Izgradnja pristupne ceste na temelju ugovorenog prava građenja
Srijeda, 03.05.2023.

Društvo je izgradilo skladište na vlastitu zemljištu koje nema pristupnu cestu S drugim je poduzetnikom sklopljen ugovor o pravu služnosti ...

Pitanja i odgovori
Pravo na otpremninu radnika koji odlazi u starosnu mirovinu
Četvrtak, 13.04.2023.

Radnica je navršila 63 godine života i ide u starosnu mirovinu. Ima li pravo na otpremninu?

Pitanja i odgovori
Godišnji odmor kod sporazumnog prestanka ugovora o radu
Četvrtak, 13.04.2023.

U kojem bi razdoblju trebalo koristiti godišnji odmor kod sporazumnog prestanka ugovora o radu s obzirom na to da kod ...

Pitanja i odgovori
Dnevno ograničenje prekovremenog rada
Četvrtak, 13.04.2023.

Koliko radnik najviše smije raditi u prekovremenom radu dnevno?

Pitanja i odgovori
Metoda izbjegavanja dvostrukog oporezivanja u Međunarodnim ugovorima kod isplate dividende fizičkoj osobi rezidentu u RH
Četvrtak, 13.04.2023.

Poreznom obvezniku fizičkoj osobi rezidentu RH s prebivalištem u Zagrebu isplaćen je dohodak s osnove udjela u dobitku trgovačkog društva ...

Pitanja i odgovori
Prijenos poreznoga gubitka kod promjene vlasničke strukture i djelatnosti društva
Četvrtak, 13.04.2023.

Trgovačko društvo A dalje Društvo A promijenilo je u 2022 godini vlasničku strukturu te je 60 udjela prodano trgovačkom društvu ...

Pitanja i odgovori
Prefakturiranje režijskih troškova za koje je smanjena cijena na temelju Uredbe Vlade RH
Srijeda, 22.03.2023.

Prema sklopljenom ugovoru o zakupu zakupodavac zaračunava zakupoprimcu zakupninu za korištenje prostora na koju se obračunava porez na dodanu vrijednost ...

Pitanja i odgovori
Evidentiranje povećanja temeljnog kapitala u poslovnim knjigama
Srijeda, 22.03.2023.

Jedini član trgovačkog društva 28 prosinca 2022 godine donio odluku o povećanju temeljnog kapitala društva pretvaranjem danih zajmova društvu u ...

Pitanja i odgovori
Oporezivanje usluge organizacije gradilišta
Srijeda, 22.03.2023.

Porezni obveznik drugom poreznom obvezniku koji je u sustavu PDV a obavlja uslugu organizacije gradilišta na nekretnini u Republici Hrvatskoj ...

Pitanja i odgovori
Porez po odbitku na licencije za softver i povezane usluge
Srijeda, 22.03.2023.

Trgovačko društvo iz Hrvatske nabavlja licencije za softver od trgovačkog društva iz Njemačke Hrvatsko društvo nabavlja softver za vlastitu uporabu ...

Pitanja i odgovori
Tromjesečni obveznik PDV-a
Srijeda, 22.03.2023.

Trgovačko društvo dalje Društvo obveznik PDV a koje PDV obračunava mjesečno u prethodnoj kalendarskoj godini imalo je isporuke u vrijednosti ...

Pitanja i odgovori
Sporazumni prestanak ugovora o radu i privremena nesposobnost za rad
Srijeda, 22.03.2023.

Poslodavac i radnik sklopili su sporazumni prestanak prije 2 tjedan u kojemu je ugovoreno da radni odnos prestaje za mjesec ...

Pitanja i odgovori
Prestanak društva s ograničenom odgovornošću smrću člana društva (udjeličara)
Srijeda, 22.03.2023.

Može li d o o prestati postojati smrću njegova jedinog člana koji nema zakonskih nasljednika i koji nije ostavio ni ...

Pitanja i odgovori
Godišnji odmor nakon korištenja roditeljskog dopusta
Srijeda, 22.03.2023.

Radnica treba zaprimiti poslovno uvjetovan otkaz ugovora o radu a uskoro joj istječe roditeljski dopust Kada joj je najranije dopušteno ...

Pitanja i odgovori
Godišnji odmor u slučaju otkaza ugovora o radu
Ponedjeljak, 27.02.2023.

Treba li poslodavac dati radniku godišnji odmor kod otkaza ugovora o radu?

Pitanja i odgovori
Temeljne obveze radničkog vijeća
Ponedjeljak, 27.02.2023.

Glavne obveze radničkog vijeća propisane su Zakonom o radu. Koje su najvažnije među njima?

Pitanja i odgovori
Povećana plaća
Ponedjeljak, 27.02.2023.

Kada je poslodavac dužan isplatiti povećanu plaću i u kojoj svoti?

Pitanja i odgovori
Porezno motrište pripajanja ovisnog društva
Ponedjeljak, 27.02.2023.

Društvo B d o o s ograničenom odgovornošću dalje d o o pripaja se društvu preuzimatelju društvu A d d ...

Pitanja i odgovori
Povrat PDV-a iz RH poreznom obvezniku sa sjedištem u trećoj zemlji
Ponedjeljak, 27.02.2023.

Društvo iz Švicarske koje nije u Republici Hrvatskoj dalje RH registrirano za potrebe poreza na dodanu vrijednost dalje PDV obavit ...

Pitanja i odgovori
Odbitak pretporeza na temelju računa poreznog obveznika koji plaća PDV prema naplaćenim naknadama – račun plaćen kreditnom karticom
Ponedjeljak, 27.02.2023.

Trgovačko društvo dalje Društvo obveznik je PDV a a PDV plaća prema izdanim računima Društvo je primilo račun od obveznika ...

Pitanja i odgovori
Račun bez podataka o društvu primatelju kao vjerodostojna knjigovodstvena isprava
Ponedjeljak, 27.02.2023.

Trgovačko društvo dalje Društvo iz Republike Hrvatske dalje RH primilo je račun od društva iz Sjedinjenih Američkih država za zrakoplovne ...

Pitanja i odgovori
Isključenje s rada i materijalna prava
Četvrtak, 15.12.2022.

Radnici nečlanovi sindikata su bili u štrajku Imaju li oni pravo po Zakonu o radu da im se plate doprinosi ...

Pitanja i odgovori
Najmanji broj trajanja godišnjeg odmora radnika s invaliditetom
Četvrtak, 15.12.2022.

Mora li se radnicima s invaliditetom omogućiti veći broj dana minimalnoga godišnjeg odmora u odnosu na ostale radnike U slučaju ...

Pitanja i odgovori
Novi tzv. republički prosjek kod ovrhe na plaći i drugim stalnim primitcima
Četvrtak, 15.12.2022.

S obzirom na to da se mijenja svake kalendarske godine koliko sada iznosi tzv republički prosjek kod ovrhe na plaći ...

Pitanja i odgovori
Isporuka solarne elektrane za potrebe proizvodnog pogona
Četvrtak, 15.12.2022.

Trgovačko društvo dalje Društvo bavi se isporukom i izgradnjom solarnih elektrana Društvo je obveznik PDV a i ugovorilo je s ...