Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Sudska praksa
Tužbeni zahtjev
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Županijski sud u Varaždinu

Sudska praksa
Teret dokazivanja
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Županijski sud u Zadru

Sudska praksa
Povreda obveza parničnog postupka
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Županijski sud u Splitu

Sudska praksa
Primjena raspravnog načela
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Županijski sud u Splitu

Sudska praksa
Pogrešna primjena materijalnog prava
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Sudski raskid ugovora o radu
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Primjena kolektivnog ugovora
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Županijski sud u Splitu

Sudska praksa
Mobing - naknada štete
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Uknjižba prava vlasništva
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Stjecanje vlasništva temeljem zakona
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Utvrđenje vlasništva na posebnom dijelu nekretnine
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Županijski sud u Šibeniku

Sudska praksa
Zaštita suposjeda
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Županijski sud u Zadru

Sudska praksa
Zaštita povjerenja u zemljišne knjige
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Stjecanje prava suvlasništva dosjelošću
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Višestruko ugovaranje otuđenja
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Županijski sud u Splitu

Sudska praksa
Stjecanje prava suvlasništva dosjelošću
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Županijski sud u Osijeku

Sudska praksa
Zajednička pričuva - solidarna obveza
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Županijski sud u Splitu

Sudska praksa
Zaštita od uznemiravanja
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Županijski sud u Osijeku

Sudska praksa
Kapara
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Županijski sud u Vukovaru

Sudska praksa
Stjecanje bez osnove
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Odgovornost za štetu
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Stjecanje bez osnove
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Zatezne kamate
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Ugovor o osiguranju - regresna odgovornost
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Županijski sud u Splitu

Sudska praksa
Otkaz – iznošenje obrane radnika
Ponedjeljak, 19.09.2022.

Županijski sud u Rijeci

Sudska praksa
Preinaka tužbe nakon zaključenja prethodnog postupka
Četvrtak, 15.09.2022.

Županijski sud u Varaždinu

Sudska praksa
Dokazivanje radnog vremena
Četvrtak, 15.09.2022.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Zahtjev za predaju u suposjed
Četvrtak, 15.09.2022.

Županijski sud u Slavonskom brodu

Sudska praksa
Ugovor o radu
Četvrtak, 15.09.2022.

Županijski sud u Rijeci

Sudska praksa
Rok za opravdanje predbilježbe
Četvrtak, 15.09.2022.

Županijski sud u Varaždinu

Sudska praksa
Predmnijevani vlasnik - nedopuštenost ovrhe
Četvrtak, 15.09.2022.

Županijski sud u Karlovcu

Sudska praksa
Upis prava vlasništva u zemljišne knjige
Četvrtak, 15.09.2022.

Županijski sud u Rijeci

Sudska praksa
Poslovi redovne uprave
Četvrtak, 15.09.2022.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Usluga opskrbe plinom - promjena vlasnika nekretnine
Četvrtak, 15.09.2022.

Županijski sud u Rijeci

Sudska praksa
Zahtjev za naknadu štete
Četvrtak, 15.09.2022.

Županijski sud u Bjelovaru

Sudska praksa
Odgovornost maloljetnika za štetu
Četvrtak, 15.09.2022.

Županijski sud u Rijeci

Sudska praksa
Odgovornost za štetu
Četvrtak, 15.09.2022.

Županijski sud u Rijeci

Sudska praksa
Četvrtak, 01.09.2022.

Sudska praksa
Tužbeni zahtjev za trpljenje provedbe parcelacije
Ponedjeljak, 11.07.2022.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Poništaj arbitražnog pravorijeka
Ponedjeljak, 11.07.2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Bitna povreda odredaba parničnog postupka
Ponedjeljak, 11.07.2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Nadležnost za donošenje rješenje o ovrsi
Ponedjeljak, 11.07.2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Žalba protiv rješenja o ovrsi
Ponedjeljak, 11.07.2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Izvanredni otkaz
Ponedjeljak, 11.07.2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Pisano upozorenje na povredu radnih obeza
Ponedjeljak, 11.07.2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Izbor za radničko vijeće
Ponedjeljak, 11.07.2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Otkaz uzrokovan skrivljenim ponašanjem radnika
Ponedjeljak, 11.07.2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Otkaz radnika
Ponedjeljak, 11.07.2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Bračna stečevina
Ponedjeljak, 11.07.2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Obveza uzdržavanja punoljetnog djeteta
Ponedjeljak, 11.07.2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske