Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Sudska praksa
Nepostojeći ugovori
Ponedjeljak, 26.06.2023.

Županijski sud u Splitu

Sudska praksa
Tužba za izdavanje platnog naloga
Ponedjeljak, 26.06.2023.

Županijski sud u Varaždinu

Sudska praksa
Zabilježba spora nije zapreka za upis promjene na nekretnini
Ponedjeljak, 26.06.2023.

Županijski sud u Varaždinu

Sudska praksa
Provedba prijavnog lista u zemljišnoj knjizi
Ponedjeljak, 26.06.2023.

Županijski sud u Zadru

Sudska praksa
Prijedlog za upis brisanja upisa na nekretnini
Ponedjeljak, 26.06.2023.

Županijski sud u Velikoj Gorici

Sudska praksa
Zabilježba spora
Ponedjeljak, 26.06.2023.

Županijski sud u Velikoj Gorici

Sudska praksa
Pretpostavke za otvaranje pojedinačnog zemljišnoknjižnog ispravnog postupka
Ponedjeljak, 26.06.2023.

Županijski sud u Varaždinu

Sudska praksa
Pojedinačni zemljišnoknjižni ispravni postupak
Ponedjeljak, 26.06.2023.

Županijski sud u Bjelovaru

Sudska praksa
Pasivna legitimacija / smetanje posjeda
Ponedjeljak, 26.06.2023.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Odgovornost za naknadu štete
Ponedjeljak, 26.06.2023.

Županijski sud u Velikoj Gorici

Sudska praksa
Naknada za nekretninu / rok zastare
Ponedjeljak, 26.06.2023.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Regresna tužba / analiza alkohola u krvi
Četvrtak, 11.05.2023.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Pravni učinci zabilježbe spora
Četvrtak, 11.05.2023.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Stjecanje vlasništva temeljem zaključka o dosudi
Četvrtak, 11.05.2023.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Zapreka za ostvarivanje prava na zaštićeni najam
Četvrtak, 11.05.2023.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Pravo na naknadu za koristi u odnosu na posjednika nekretnine
Četvrtak, 11.05.2023.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Stjecanje prava vlasništva dosjelošću na suvlasničkom dijelu nekretnine
Četvrtak, 11.05.2023.

Županijski sud u Rijeci

Sudska praksa
Naknada za gradnju stambenog objekta na dijelu zemljišta bez pravne osnove
Četvrtak, 11.05.2023.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Zastupanje u osiguranju
Četvrtak, 11.05.2023.

Županijski sud u Bjelovaru

Sudska praksa
Preinaka tužbenog zahtjeva / tijek zatezne kamate na preinačeni dio tužbenog zahtjeva
Četvrtak, 11.05.2023.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Tijek zatezne kamate / naknada štete
Četvrtak, 11.05.2023.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Prvenstveni red upisa / zabilježba ovrhe
Četvrtak, 13.04.2023.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Zabilježba tužbe radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji
Četvrtak, 13.04.2023.

Županijski sud u Varaždinu

Sudska praksa
Pretpostavke za ostvarenje pojedinačnog zemljišnoknjižnog ispravnog postupka
Četvrtak, 13.04.2023.

Županijski sud u Varaždinu

Sudska praksa
Prijedlog za zabilježbu prvenstvenog reda
Četvrtak, 13.04.2023.

Županijski sud u Velikoj Gorici

Sudska praksa
Zajednički dijelovi zgrade
Četvrtak, 13.04.2023.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Prestanak tražbine vjerovnika – brisanje založnog prava (zastara)
Četvrtak, 13.04.2023.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Prijenos tražbine i sredstava o osiguranju / založno pravo
Četvrtak, 13.04.2023.

Županijski sud u Velikoj Gorici

Sudska praksa
Naknada za uporabu stambenog prostora
Četvrtak, 13.04.2023.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Brisovna tužba
Četvrtak, 13.04.2023.

Županijski sud u Velikoj Gorici

Sudska praksa
Zasnivanje prisilnog založnog prava / naplata poreznog duga
Četvrtak, 13.04.2023.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Odgovornost odvjetnika (čl. 19. ZOO-a)
Četvrtak, 13.04.2023.

Županijski sud u Šibeniku

Sudska praksa
Postupak amortizacije (brisanje hipotekarne tražbine)
Srijeda, 22.03.2023.

Županijski sud u Velikoj Gorici

Sudska praksa
Pojedinačni ispravni postupak
Srijeda, 22.03.2023.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Pojedinačni ispravni postupak
Srijeda, 22.03.2023.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Prekid zemljišnoknjižnog postupka
Srijeda, 22.03.2023.

Županijski sud u Karlovcu

Sudska praksa
Pretpostavke za pokretanje postupka za povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora
Srijeda, 22.03.2023.

Županijski sud u Velikoj Gorici

Sudska praksa
Pokretanje pojedinačnog ispravnog postupka radi opravdanja upisa predbilježbe
Srijeda, 22.03.2023.

Županijski sud u Vukovaru

Sudska praksa
Povrat u prijašnje stanje
Srijeda, 22.03.2023.

Županijski sud u Vukovaru

Sudska praksa
Stjecanje prava vlasništva na planinarskom domu / načelo jedinstva nekretnine
Srijeda, 22.03.2023.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Obveza naknade štete osiguravajućeg društva
Srijeda, 22.03.2023.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Brisovna tužba
Srijeda, 22.03.2023.

Županijski sud u Splitu

Sudska praksa
Naknade zbog korištenja stana bez pravne osnove
Srijeda, 22.03.2023.

Vrhovni sud Republike Hrvatske