Prilog godišnji obračun

Rokovi dostave financijskih izvješća za 2019. godinu

1. Obveznici sastavljanja financijskih izvješća
2. Veličina poduzetnika
3. Opseg godišnjih financijskih izvješća
4. Financijska izvješća za statistiku (rok do 30. travnja)
5. Financijska izvješća za javnu objavu (ROK do 30. lipnja)
6. Način dostave dokumentacije
7. Konsolidirana financijska izvješća
8. Revizija financijskih izvješća
9. Dostava financijskih izvješća u sudski registar putem FINA-e

rrif - 1.2020, str. 2
Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2019. godinu

1. Uvod
A. Naknade za šume
2. Naknade za korištenje općekorisne funkcije šuma
B. Članarine turističkim zajednicama
3. Tko je obvezan plaćati članarinu turističkim zajednicam
C. Rente
4. Spomenička renta
D. Članarine i naknade za koje se ne podnosi godišnji obračun
5.  Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina

rrif - 1.2020, str. 9
Obračun amortizacije za 2019. godinu

1. Uvod
2. Računovodstveni okvir za obračun amortizacije
3. Porezni okvir za obračun amortizacije
4. Obračun amortizacije
5. Početak i završetak obračuna amortizacije
6. Porezno priznata amortizacija
7. Porezno nepriznata amortizacija
8. Amortizacija osobnih automobila
9. Amortizacija revalorizirane imovine
10. Amortizacija vrijednosno usklađene imovine
11. Privremeno nepriznati trošak amortizacije
12. Amortizacije imovine s pravom korištenja
13. Zaključak

rrif - 1.2020, str. 30
Sastavljanje Računa dobitka i gubitka za 2019. godinu

1. Uvod
2. Podsjetnik pri izradi godišnjeg obračuna
3. Zaključna knjiženja u vezi s rashodima koja prethode sastavljanju Računa dobitka i gubitka za 2019. godinu
4. Zaključna knjiženja u vezi s prihodima
5. Razlika prihoda i rashoda te utvrđivanje računovodstvenog dobitka (gubitka)
6. Primjer sastavljanja Računa dobitka i gubitka za 2019. godinu

rrif - 1.2020, str. 46
Sastavljanje Bilance na dan 31. prosinca 2019. godine

1. Uvod
2. Sastavljanje bilance na dan 31. prosinca 2019. godine

rrif - 1.2020, str. 70
Godišnji obračun poreza na dobitak za 2019. godinu – sastavljanje Obrasca PD

1. Uvod
2. Obveznici podnošenja prijave poreza na dobitak
3. Tko nije obvezan podnijeti prijavu poreza na dobitak
4. Dokumentacija koja se predaje Poreznoj upravi
5. Porez po odbitku
6. Razdoblje za koje se utvrđuje porez na dobitak
7. Promjena načina utvrđivanja osnovice poreza na dobitak
8. Stopa poreza na dobitak
9. Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak - Obrazac PD
10. Zaključna knjiženja obveze poreza na dobitak i dobitka poslovne godine
11. Postupanje s plaćenim predujmovima i zatvaranje obveze po konačnom obračunu za 2019. godinu
12. Zaključna knjiženja dobitka poslovne godine kod poduzetnika koji su iskazali odgođenu poreznu obvezu
13. Praktični primjeri za sastavljanje Obrasca PD

rrif - 1.2020, str. 89
Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama (Obrazac PD-IPO)

1. Obveznici predaje Obrasca PD-IPO
2. Tko su povezane osobe
3. Podatci koji se unose u Obrazac PD-IPO
4. Primjer popunjavanja Obrasca POD-IPO

rrif - 1.2020, str. 144
Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku

1. Uvod
2. Sastavljanje izvještaja o ostalom sveobuhvatnom dobitku

rrif - 1.2020, str. 151
Izvještaj o novčanim tokovima za 2019. godinu

1. Uvod
2. Vrste novčanih tokova
3. Specifičnosti sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima
4. Metode sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima
5. Objavljivanja uz izvještaj o novčanim tokovima
6. Zaključak

rrif - 1.2020, str. 156
Izvještaj o promjenama kapitala

1. Uvod  
2. Zahtjevi HSFI-ja i MSFI-ja
3. Sastavljanje izvještaja o promjenama kapitala

rrif - 1.2020, str. 165
Bilješke uz financijske izvještaje za mikro, male i srednje poduzetnike

1.Uvodne napomene
2. Opći podatci (HSFI 1.42)
3. Sažetak značajnih računovodstvenih politika
4. Bilješke uz financijske izvještaje

rrif - 1.2020, str. 174
Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti – Obrazac PD-DOP za 2019. godinu

1. Tko su obveznici plaćanja doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti
2. Kako iskazati obvezu doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti na Obrascu PD-DOP
3. Primjeri utvrđivanja obveze doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti U Obrascu PD-POD
4. Uplatni računi za doprinose po osnovi obavljanja druge djelatnosti 

rrif - 1.2020, str. 182
Porez kontroliranih inozemnih društava

1. Uvod
2. Kontrolirana inozemna društva
3. Dobitak kontroliranoga inozemnog društva i uračunavanje plaćenog poreza
4. Obrazac Prijava činjenica bitnih za oporezivanje
5. Podatci koji se predaju uz poreznu prijavu (Obrazac PD)
6. Primjena međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i nekooperativne jurisdikcije
7. Obrazac PD-KID

rrif - 1.2020, str. 189