Prijava obveze konsolidacije godišnjih financijskih izvještaja

Datum: 13.04.2023, Četvrtak
Autor: S.B.P.

Društvo koje u grupi predstavlja matično društvo prema odredbama čl. 34. st. 9. Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15. – 114/22., dalje: ZOR) obvezno je najkasnije do 30. travnja 2023. godine FINA-i prijaviti obvezu konsolidacije godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu.

Obvezu konsolidacije matično društvo prijavljuje putem web aplikacije RGFI kroz koju je omogućeno slanje GFI-a, a koja je dostupna na sljedećoj poveznici: http://rgfi.fina.hr/IzvjestajiRGFI.web/main/home.jsp.

Uvjet za prijavu obveze konsolidacije putem web aplikacije RGFI je posjedovanje poslovnoga certifikata koji glasi na matično društvo - obveznika konsolidacije ili korištenjem certifikata koji glasi na drugo društvo, ali je na njemu evidentirano pravo za predaju GFI-a matičnoga društva – obveznika konsolidacije (primjerice ako je sastavljanje i predaja GFI-a povjereno vanjskome knjigovodstvenom servisu koji za predaju GFI-a koristi svoj certifikat).

Ako matično društvo – obveznik konsolidacije ne posjeduje certifikat i nije ovlastilo drugo društvo da u njegovo ime sa svojim certifikatom predaje GFI u Finu, obvezu konsolidacije može prijaviti u nekoj od poslovnih jedinica Fine na način da potrebne podatke popuni na obrascu za prijavu konsolidacije koji je objavljen na mrežnoj stranici Fine, a koji se može preuzeti ovdje. Obrazac sadrži podatke o matičnom društvu – obvezniku konsolidacije te podatke o ovisnim društvima uključenim u konsolidaciju.

Obveznici javne objave konsolidiranih financijskih izvještaja su sva matična društva koja prema kriterijima propisanim čl. 23. st. 3. ZOR-a čine matično društvo. Dakle, obveznici javne objave su i društva kćeri koje su matice u odnosu na neka druga društva.

Povratak na vijesti