Prijava primanja po osnovi invalidnine iz Švicarske

Datum: 11.06.2015, Četvrtak
Klasa: 410-01/14-01/3027
Davatelj: Porezna uprava

Tumačenje obveze prijave primanja po osnovi invalidnine iz Švicarske.
Člankom 14. st. 2. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., Odluka USRH - 120/13., 125/13., 148/13., Odluka USRH - 83/14., 143/14 – dalje u tekstu Zakon) propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju, između ostalih, i mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu.
Odredbom čl. 9. st. 2. t. 2.1.4. Zakona propisano je da se dohotkom ne smatraju primici osoba s invaliditetom, osim plaća i mirovina.
Nadalje, čl. 62. st. 1. Zakona propisano je da su porezni obveznici odnosno opunomoćenici dužni ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema njihovom prebivalištu ili uobičajenom boravištu podnijeti prijavu radi upisa u registar obveznika poreza na dohodak, a radi osiguranja podataka potrebnih za utvrđivanje poreza. Stavkom 2. t. 3. istog članka propisano je da se prijava radi upisa u registar poreznih obveznika podnosi za dohodak od nesamostalnog rada ostvarenog izravno iz inozemstva.
Također je čl. 91. st. 6. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09. - ispravak, 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 79/13., 160/13., 157/14. – dalje u tekstu Pravilnik) propisano da su porezni obveznici koji ostvaruju dohodak te primitke na koje se ne plaća porez na dohodak i druge primitke koji se u smislu Zakona i Pravilnika ne smatraju dohotkom iz inozemstva obvezni podnijeti prijavu radi upisa u registar poreznih obveznika – Obrazac RPO, neovisno o tome da li Hrvatska prema međunarodnim ugovorima ima pravo oporezivanja tog dohotka ili ne. Prijavi su obvezni priložiti vjerodostojne isprave o ostvarenom dohotku, odnosno primitku.
Slijedom navedenog, za primitke iz inozemstava, bez obzira radi li se o primicima od nesamostalnog rada (invalidska mirovina) ili o primicima koji se ne smatraju dohotkom (invalidnina), dužni ste nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svome prebivalištu ili uobičajenom boravištu podnijeti prijavu radi upisa u registar poreznih obveznika – Obrazac RPO i vjerodostojne isprave o ostvarenom dohotku, odnosno primitku. Na temelju vjerodostojnih isprava nedvojbeno će se utvrditi radi li se o primitku od nesamostalnog rada koji je oporeziv (invalidska mirovina) ili o primitku koji se ne smatra dohotkom (invalidnina).

Povratak na mišljenja