Prijava za posebni postupak OSS-a za IV. kvartal 2022. godine – najkasnije do 31. 1. 2022. godine

Datum: 27.01.2022, Četvrtak
Autor: LJ.M.

Porezni obveznici koji prodaju dobara i usluge na daljinu i prijavljeni su u posebni postupak OSS-a trebaju za tromjesečno razdoblje od 9. do 12. mjeseca 2021. godine uplatiti obvezu PDV-a i predati prijavu najkasnije do 31. siječnja 2022. godine.

U prijavi treba iskazati osnovicu i svotu PDV-a posebno za dobra, a posebno za usluge, i to za svaku zemlju članicu. Svote se u prijavi iskazuju u kn, a kako bi porezni obveznik koji prodaje dobra i usluge na daljinu u nekoj stranoj valuti mogao doći do toga podatka, potrebno je sve podatke - račune izdane u 10., 11. i 12. mjesecu 2021. godine (sve osnovice i svote PDV-a na izlaznim računima) preračunati na tečaj Europske središnje banke na dan 31. prosinca 2021. godine (moguća su različita informatička rješenja). To znači vrijednost isporuke dobara i usluga u stranoj valuti, odnosno svote u prijavi (osnovica i svota PDV-a) treba, prema čl. 125.e st. 9 Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13. – 138/20.) preračunati u kunsku protuvrijednost.

Za te se potrebe primjenjuje tečaj Europske središnje banke koji vrijedi na posljednji dan razdoblja oporezivanja, odnosno za razdoblje oporezivanja od 1. listopada do 31. prosinca 2021. godine, primjenjuje se tečaj na dan 31. prosinca 2021. godine i iznosi 7,5156 kn.

Detaljnije o obvezama poreznih obveznika koji prodaju dobra i usluge na daljinu te sve o pripremnim radnjama, sastavljanju i predaji prijave u posebnom postupku OSS-a može se detaljno pročitati u časopisu RRiF br. 10/21., str. 109.

Povratak na vijesti