Prijedlog izmjene Zakona o porezu na dohodak vezan za poreznu olakšicu po osnovi uzdržavanog člana

Datum: 23.05.2022, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/22-01/893
Davatelj: Porezna uprava

Zaprimili smo prijedlog izmjene Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20; dalje u tekstu: Zakon) vezan za visinu primitaka koja je propisana za uzdržavanu djecu koja ostvaruju više od 15.000,00 kuna godišnje po osnovi rada te upite „kada je vrijeme za odjavu djeteta s porezne kartice ako ne znaju koliko će dijete ostvariti primitaka“ i „hoće li morati platiti razliku poreza na dohodak ako dijete ostvari više od 15.000,00 kuna godišnje?“.

Nastavno odgovaramo.

Člankom 9. stavkom 1. točkom 6. Zakona, propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke učenika i studenata na školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga, po posebnim propisima, a do propisanog iznosa.

Člankom 6. stavkom 1. r.br. 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 10/2017, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20 i 1/21) propisan je neoporezivi iznos od 15.000,00 kuna godišnje za rad učenika i studenata na školovanju preko studentskih udruga, a prema posebnim propisima.

Također, člankom 17. stavkom 1. Zakona propisano je da se uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom (dalje u tekstu: uzdržavani članovi) smatraju fizičke osobe čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se u smislu ovoga Zakona ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos od 15.000,00 kuna na godišnjoj razini izračunan kao šesterostruki iznos osnovice osobnog odbitka.

Iznimno, primici koji se ne uzimaju u obzir pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove jesu slijedeći:

 1. primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora
 2. doplatak za djecu
 3. novčane potpore utvrđene u iznosu koji je zakonom kojim se uređuju rodiljne i roditeljske potpore propisan kao iznos ispod kojeg se ne može isplatiti novčana potpora
 4. potpore za novorođenče, odnosno primitak za opremu novorođenog djeteta
 5. obiteljske mirovine djece nakon smrti roditelja
 6. primici koji po svojoj prirodi predstavljaju samo uzdržavanje od roditelja ili članova uže obitelji
 7. darovanja od pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe do visine stvarno nastalih izdataka za tu namjenu
 8. naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom i naknada troškova službenog putovanja do propisanih iznosa na koje se sukladno odredbama ovoga Zakona ne plaća porez na dohodak
 9. odštete od osiguranja isplaćene zbog teške ozljede i priznate invalidnosti
 10. stipendije, nagrade za izvrsnost učenika i studenata isplaćene iz proračuna i bespovratna sredstva koja se isplaćuju iz proračuna, fondova i programa Europske unije i drugih međunarodnih fondova i programa uređenih posebnim propisima i međunarodnim sporazumima, u svrhu obrazovanja i stručnog usavršavanja
 11. potpore djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, koje poslodavac isplaćuje djetetu umrlog radnika ili djetetu bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti, uz uvjet da bivši radnik ne ostvaruje primitke iz članka 21. Zakona
 12. nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja i naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja i/ili
 13. nacionalna naknada za starije osobe.

Prema navedenome, uzdržavani član koji ostvaruje više od 15.000,00 kuna primitaka godišnje po osnovi rada putem studentskog servisa, ne može poreznom obvezniku (roditelju) uvećati osnovni osobni odbitak, a ukoliko porezni obveznik tijekom godine koristi pravo na uvećani osobni odbitak po osnovi uzdržavanog člana koji prema Zakonu ne ispunjava propisane uvjete, pri utvrđivanju godišnjeg dohotka i poreza na dohodak, utvrdit će se obveza plaćanja razlike poreza na dohodak budući da se pravo na priznavanje osobnog odbitka ostvaruje na temelju ukupno ostvarenih primitka uzdržavanog člana na godišnjoj razini.

Navedena obveza propisana je zbog ravnomjernog godišnjeg oporezivanja.

Dakle, uzdržavani član koji tijekom poreznog razdoblja (kalendarske godine) primjerice za rad preko studentskih udruga ostvari primitke iznad 15.000,00 kuna ne može se smatrati uzdržavanim članom uzdržavatelju-roditelju za cijelo porezno razdoblje (kalendarsku godinu) s obzirom da se propisana olakšica primjenjuje na godišnjoj razini. Isto vrijedi ukoliko uzdržavani član za rad preko studentskih udruga tijekom poreznog razdoblja ostvari primitke manje od 15.000,00 kuna, ako tako ostvareni primici nisu jedini primici koje su ostvareni tijekom poreznog razdoblja. U navedenim slučajevima, Porezna uprava će uzdržavatelju-roditelju u godišnjem obračunu poreza na dohodak za godinu u kojoj je uzdržavani član ostvario primitke iznad 15.000,00 kuna, a uzdržavatelj-roditelj ga je koristio kao olakšicu, utvrditi godišnju obvezu poreza na dohodak te razliku poreza za uplatu i o istom izdati rješenje.

U slučaju ako porezni obveznik odjavi uzdržavanog člana koji ostvari primitke iznad 15.000,00 kn sa svoje porezne kartice, može ostvariti razliku poreza na dohodak za uplatu ako je koristio uzdržavanog člana do dana odjave budući da se propisana olakšica primjenjuje na godišnjoj razini. Primjerice, u slučaju da porezni obveznik-roditelj sa svoje porezne kartice u svibnju 2022. godine odjavi uzdržavanog člana-studenta koji je u istom mjesecu ostvario primitak iznad 15.000,00 kuna, isti će morati prema godišnjem obračunu poreza na dohodak za 2022. godinu, u 2023. godini, platiti razliku za olakšicu koju je koristio za pet mjeseci (siječanj-svibanj).

Radnik, umirovljenik i fizička osoba koja ostvaruje primitke obvezni su svaku promjenu u svezi s uzdržavanim članovima, promjenu prebivališta ili uobičajenog boravišta i drugo, koja utječe na osobni odbitak, odnosno neoporezivi dio dohotka, prijaviti Poreznoj upravi, u roku od 30 dana od dana nastanka promjene, putem svog poslodavca ili izravno putem sustava e-građani ili iznimno putem nadležne ispostave Porezne uprave te dostaviti vjerodostojne isprave sukladno članku 26. stavku 4. Zakona.

Nadalje, vezano za izmjene odredbi Zakona ističemo da analiziramo sve zaprimljene prijedloge o izmjeni poreznih propisa, s posebnim naglaskom na fiskalni učinak svakog od prijedloga i porezno opterećenje građana te ćemo prilikom slijedećih izmjena poreznih propisa ponovno razmotriti prijedloge o izmjenama odredbi u okviru financijskog limita.

Povratak na mišljenja