Prijedlozi odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća, uporabi dobitka i pokriću gubitka

Datum objave/ažuriranja: 02.02.2022, Srijeda
Autor: I.P.

U skladu s odredbama čl. 20. Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15. – 47/20.) trgovačka društva uz godišnja financijska izvješća i mišljenje revizora (ako postoji obveza revizije) trebaju dostaviti FINA-i Odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2021. i Odluku o (prijedlogu) raspodjele dobitka ili pokrića gubitka.

Mogući primjeri navedenih odluka za d.o.o. prikazani su u nastavku.

Primjer odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća:

Na temelju čl. 428. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93. – 40/19.) i čl. 30. st. 4. Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15. – 47/20.), uprava društva XY d.o.o. iz Zagreba, ul. A. Kovačića 30., donijela je 18. travnja 2022. ovu

ODLUKU

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2021. godinu

Točka I.

Uprava društva sukladno važećim propisima sastavila je za 2021. ova godišnja financijska izvješća:

1. bilancu;

2. račun dobitka i gubitka;

3. bilješke uz financijska izvješća;

4. izvještaj o ostaloj svobuhvatnoj dobiti

5. izvještaj o novčanom tijeku;

6. izvještaj o promjenama kapitala;

7. godišnje izvješće o stanju društva.

Napomena: mali poduzetnici sastavljaju izvještaje od točke 1 do 3, a obveznici MSFI sastavljaju još i izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku.

Točka II.

Utvrđuje se račun dobitka i gubitka za 2021. u kojem je iskazana svota dobitka poslije oporezivanja u svoti od ............. kn (odnosno gubitka u svoti od ............. kn).

Bilanca na dan 31. prosinca 2021. iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od .............. kn..

Izvještaj o novčanom toku iskazuje povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata u 2021. u svoti…… kn.

Izvještaj o promjenama kapitala na dan 31. prosinca 2021. iskazuje ukupno stanje kapitala u svoti …….. kn.

Napomena: mali poduzetnici utvrđuju samo bilancu i račun dobitka i gubitka, a obveznici MSFI utvrđuju još i izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku.

Predsjednik skupštine

...............................................

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću mora oblikovati zakonske pričuve u koje unosi 25 % godišnjeg dobitka (račun 9203), neovisno o stanju tih pričuva oblikovanih u prethodnim godinama. Iznimno, ako je u j.d.o.o. povećan temeljni kapital na 20.000,00 kn, tada prestaje obveza oblikovanja zakonskih pričuva.

Primjer odluke o uporabi dobitka u j.d.o.o.-u

Na temelju čl. 390.a Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93. – 40/19.), čl. 30. st. 4. Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15. 47/20.) i društvenog ugovora, skupština društva Forma j.d.o.o. iz Zagreba, ul. M. Marulića 30, donijela je 19. veljače 2022. ovu

ODLUKU

o uporabi dobitka

1. Utvrđuje se ostvareni dobitak za 2021. u svoti od ........ kn.

2. Ostvareni dobitak iz t. 1. raspoređuje se za:

2.1. Za zakonske pričuve u visini 25 % od svote iz t. 1. ove Odluke, odnosno .................... kn.

2.2. Isplata članu (članovima) društva ..................... kn.

2.3. Zadržani dobitak u svoti od ....................... kn.

3. Društvo (j.d.o.o.) nema nepokrivenih gubitaka te će se isplata dobitka provesti sukladno likvidnosti društva.

Predsjednik skupštine

...................................

Poveća li j.d.o.o. temeljni kapital (npr. iz sredstava pričuve – zadržanih dobitaka ili iz sredstava članova društva) na svotu od 20.000,00 kn, prestaje obveza oblikovanja pričuva. (čl. 390.a Zakona o trgovačkim društvima). Pri tom se ovo društvo može preoblikovati u d.o.o.

Primjer odluke o uporabi dobitka u d.o.o.-u

Na temelju čl. 441. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93. – 40/19.), čl. 30. st. 4. Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15. 47/20.) i društvenog ugovora, skupština društva AB d.o.o. iz Zagreba, ul. Vlaška 30, donijela je 14. veljače 2022. ovu

ODLUKU

o uporabi dobitka

1. Utvrđuje se ostvareni dobitak za 2021. u svoti od ........ kn.

2. Ostvareni dobitak iz t. 1. raspoređuje se za:

2.1. Isplata članu (članovima) društva ..................... kn, od čega se članu A.T. isplaćuje dobitak u svoti od ........ kn, a članu B.T. dobitak u svoti od ........ kn.

2.2. Zadržani dobitak u svoti od ....................... kn.

Isplata dobitka članovima društva provesti će se tijekom 2022. sukladno likvidnosti društva.

Predsjednik skupštine

...................................

Primjer odluke o pokriću gubitka:

Na temelju čl. 441. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93. 40/19.), čl. 30. Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15. 47/20.), i društvenog ugovora, skupština društva XY d.o.o. iz Zagreba, ul. A. Kovačića 38, donijela je 11. travnja 2022. ovu

ODLUKU

o pokriću gubitka za 2021. godinu

Na glavnoj skupštini društva koja je održana 11. travnja 2022. donijela odluku o pokriću gubitka koji je nastao u 2021. u svoti od ....................... kn iz ostvarenog dobitka 2019. godini.

Predsjednik skupštine

...................................

Povratak na stručne informacije