Prijenos osobnog automobila u financijskom leasingu s ugostitelja na supoduzetnika

Datum: 04.01.2012, Srijeda
Klasa: 410-01/11-01/2730
Davatelj: Porezna uprava

Porezni obveznik Trgovački obrt A. i L. vl. J. B. dostavio nam je upit u vezi s plaćanjem posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila za automobile kupljene na leasing u slučaju istupanja ortaka iz zajedničkog obrta.

Iz priloženih preslika dokumenata razvidno je da je Trgovački obrt A. i L. vl. P.B. 03.12.2008. zaključio s tvrtkom O. Leasing d.o.o. ugovor broj 1648/08 i broj 1649/08 o financijskom leasingu dva automobila OPEL ASTRA ENJOY. U prometnim dozvolama i knjižicama vozila ZG3220DU i ZG3210DU od 30.07.2008. i 10.12.2008. upisan je vlasnik vozila O. Leasing d.o.o. Podružnica Pakrac.

Prema Rješenju Gradskog ureda za gospodarstvo Grada Zagreba od 10.08.2010. u obrtni registar upisano je da P. B. istupa iz zajedničkog obrta danom 31.07.2010., a J. B. nastavlja s vođenjem obrta i na njega prelaze sva prava i obveze.

Prema priloženim preslikama Izjava O. leasing d.o.o. od 05.12.2011. trgovački obrt ANTON i LEON vl. J. B. podmirio je sve svoje obveze s naslova naprijed navedenih ugovora o leasingu i time su ispunjeni svi zakonski uvjeti za prijenos vlasničkog prava za predmet ugovora – vozilo ZG3220DU i ZG3210DU na kupca. Temeljem toga kupac može kod nadležnih tijela ishoditi upis prava vlasništva nad navedenim osobnim automobilima.

Na postavljen upit o obvezi plaćanja 5% posebnog poreza na promet u navedenom slučaju u nastavku odgovaramo.

Prema podacima u Informacijskom sustavu Porezne uprave gosp. P. B. je do istupanja – 31.07.2010. bio nositelj zajedničkog obrta i obveznik poreza na dodanu vrijednost. Gosp. J. B. obveznik je poreza na dodanu vrijednost od 01.08.2010.

Predmetni osobni automobili nabavljeni su putem financijskog leasinga. U smislu odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. do 94/09.), obavljena je isporuka, vozila su upisana u popis dugotrajne imovine obrta i korišteno pravo na odbitak poreza na dodanu vrijednost kao pretporeza, iako je davatelj leasinga stvarni vlasnik do otplate predmeta leasinga.

Načelno, u slučaju kada nositelj zajedničkog obrta koji je obveznik poreza na dodanu vrijednost istupa iz obrta i nositelj obrta postaje drugi član zajedničkog obrta ako osobni automobil koji je upisan u popis dugotrajne imovine i dalje ostaje u popisu dugotrajne imovine i služi za obavljanje djelatnosti, nema obveze obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost dok ne dođe do prestanka obavljanja poduzetničke djelatnosti. U tom slučaju potrebno je izvršiti registraciju vozila na novog nositelja obrta jer dolazi do stvarnog prijenosa vlasništva sa jedne osobe na drugu. U tom bi slučaju stjecanje osobnog automobila podlijegalo obvezi plaćanja posebnog poreza na promet prema Zakonu o posebnim porezima na osobne automobile i ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Nar. nov., br. 136/02. do 21/10.). Posebni porez na promet po stopi od 5% na upotrebljavana osobna vozila i ostala motorna vozila plaća se ako se taj promet ili stjecanje ne oporezuju porezom na dodanu vrijednost. Porezni obveznik je kupac ili stjecatelj.

Međutim, kako je u konkretnom slučaju obrt nastavio poslovati, a do stvarne promjene vlasništva je prema dostupnoj dokumentaciji došlo samo jednom i to nakon otplate predmeta leasinga sa O. Leasing d.o.o. na J. B. , do prestanka obavljanja obrtničke djelatnosti ili eventualnog izuzimanja predmetnih vozila iz imovine obrta ne postoji obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost ni posebnog poreza na promet upotrebljavanih motornih vozila.

Povratak na mišljenja