Primici po osnovi potpora u poljoprivredi

Datum: 20.03.2018, Utorak
Klasa: 410-01/18-01/128
Davatelj: Porezna uprava

​Dostavili ste nam upit smatraju li se razne potpore u poljoprivredi koje se isplaćuju osobama upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava primicima od samostalne djelatnosti prema članku 34. stavku 1. točki 6. Zakona o porezu na dohodak te na koji način je moguće utvrditi realne primitke ostvarene po osnovi obavljanja djelatnosti poljoprivrede ukoliko osoba nema prometa po žiro računu, a sama nije prijavila primitke od prodaje poljoprivrednih proizvoda. U nastavku odgovaramo:
 
Prema članku 28. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16; dalje u tekstu: Zakon), dohotkom od samostalne djelatnosti smatra se dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, dohodak od slobodnih zanimanja i dohodak od poljoprivrede i šumarstva. Prema članku 29. stavku 3. Zakona djelatnost poljoprivrede i šumarstva obuhvaća korištenje prirodnih bogatstava zemlje i prodaju, odnosno zamjenu od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju. Fizičke osobe su po osnovi djelatnosti poljoprivrede i šumarstva obveznici poreza na dohodak, ako su po toj osnovi obveznici poreza na dodanu vrijednost prema posebnom zakonu ili ako po toj osnovi u poreznom razdoblju ostvare ukupni godišnji primitak veći od 80.500,00 kuna. Prema članku 31. stavku 1. Zakona, primici po osnovi samostalnih djelatnosti su sva dobra (novac, stvari, materijalna prava, usluge i drugo) koja su poreznom obvezniku u okviru njegove samostalne djelatnosti pritekla u poreznom razdoblju. Iznimno, a sukladno stavku 7. toga članka, poslovne primitke poreznog razdoblja po osnovi državnih pomoći, poticaja i potpora namijenjenih za nabavu dugotrajne imovine koja podliježe amortizaciji, uključuje se u poreznu osnovicu u iznosima evidentiranih izdataka nastalih temeljem amortizacije te dugotrajne imovine u istom poreznom razdoblju. U tom slučaju porezni obveznik je obvezan voditi evidenciju o primljenim državnim potporama i poticajima za nabavu dugotrajne imovine i iznosima obračunane amortizacije.
 
Slijedom navedenog, potrebno je utvrditi svrhu dodijeljene potpore, odnosno ako je ista dodijeljena za nabavu dugotrajne imovine koja podliježe amortizaciji tada se primici za pojedino porezno razdoblje utvrđuju sukladno citiranom članku 31. stavku 7. Zakona, ali je poljoprivrednik obvezan voditi evidenciju o primljenim državnim potporama i poticajima za nabavu dugotrajne imovine i iznosima obračunane amortizacije. Isto se primjenjuje i u slučaju utvrđivanja praga za upis u RPO propisanog člankom 29. stavkom 3. Zakona, ali je poljoprivrednik isto tako obvezan voditi evidenciju o primljenim potporama i simuliranim iznosima amortizacije iako možebitno nije porezni obveznik i to za svaku godinu na način kako je to propisano propisima o porezu na dobit. Sve ostale vrste potpora koje se dodjeljuju poljoprivrednicima u okviru njihove djelatnosti poljoprivrede smatraju se primicima od te samostalne djelatnosti u ukupnom iznosu u poreznom razdoblju u kojem su isplaćene.
 
Nadalje, prema članku 69. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, br. 30/15) vlastite poljoprivredne proizvode, uzgojene na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG), mogu prodati krajnjem potrošaču ili kupcu/otkupljivaču nositelji, članovi i zaposleni na OPG-u ako su upisani u Upisnik poljoprivrednika. Prodajom vlastitih poljoprivrednih proizvoda na OPG-u smatra se:
– prodaja na veliko registriranim fizičkim i pravnim osobama koje neposredno otkupljuju poljoprivredne proizvode za preradu ili daljnju prodaju te prodaju na tržnicama na veliko
 
– izravna prodaja maloprodajnim objektima koji izravno opskrbljuju krajnjeg potrošača (uključujući i ugostiteljske objekte), kao i prodaja na malo izvan prodavaonice (prodaja na štandovima i klupama, tržnicama na malo i izvan tržnica na malo, pokretna prodaja, prigodna prodaja na sajmovima, izložbama, priredbama, izletištima i slično) te na vlastitom OPG-u, ne dovodeći pri tom u pitanje posebne propise o hrani.
 
Način i uvjeti prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda te način vođenja evidencije o proizvodnji i prodaji propisani su Pravilnikom o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Narodne novine, br. 76/14 i 82/14). Prema članku 3. stavku 4. toga Pravilnika kod prodaje na veliko kupcu/otkupljivaču registriranoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja neposredno otkupljuje poljoprivredni proizvod za preradu ili koja kupuje poljoprivredni proizvod radi daljnje prodaje, OPG-u koje sukladno poreznim propisima nije u obvezi voditi poslovne knjige, kupac/otkupljivač je dužan pri preuzimanju proizvoda izdati otkupni blok i/ili skladišnu primku te evidentirati ulaz proizvoda u svojim poslovnim knjigama radi daljnjeg obračuna, a OPG je dužan evidentirati prodaju na veliko sukladno članku 6. stavku 2. toga Pravilnika. Prema tom članku OPG je dužno voditi evidenciju o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda koja najmanje treba sadržavati podatke o datumu prodaje, vrsti i količini prodanih vlastitih proizvoda, prema obrascu evidencije koji je objavljen u Prilogu 1. toga Pravilnika. OPG je dužno evidenciju o prodaji za prethodnu kalendarsku godinu čuvati najmanje jednu godinu i na traženje je dati na uvid za to zakonom ovlaštenoj osobi.
 
Slijedom navedenog, kod takvih osoba, odnosno OPG-a, koji nisu upisani u RPO, odnosno nisu obveznici poreza na dohodak te nisu obvezni izdavati račune, niti naplaćivati prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda preko računa, ukupni primici mogu se procijeniti prema evidenciji o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda koju su obvezni voditi sukladno prethodno citiranom Pravilniku. U slučaju nemogućnosti utvrđivanja ukupnih primitaka prema navedenoj evidenciji ili sumnji u vjerodostojnost podataka u istoj, mogu se provesti ostale mjere iz porezno-pravnog odnosa propisane Općim poreznim zakonom, odnosno može se provesti porezni postupak radi provjere i utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje.
 

Povratak na mišljenja