Primjena članka 41. stavka 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Datum: 30.08.2017, Srijeda
Klasa: 410-19/17-02/236
Davatelj: Porezna uprava

Veza: Vaš dopis KLASA: 023-01/17-01/53,  URBROJ: 535-06/1-17-1 od 28. kolovoza 2017.
      Navedenim dopisom obratili ste se u vezi primjene članka 41. stavka 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 79/13 do 41/17, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) obzirom da je brisan dio odredbe: "pod uvjetom da je iznos u kunama naplaćen u skladu s padom vrijednosti prema posebnom propisu". S tim u vezi postavljeno je pitanje postoji li propis koji uvjetuje na koji način leasing društvo prenosi na korisnika leasinga posebni porez na motorna vozila, a da bi se taj posebni porez isključio iz porezne osnovice za obračun PDV-a, odnosno postoji li drugi propis koji uvjetuje  da se posebni porez koji korisnik prenosi na stjecatelja leasinga mora prenijeti na korisnika leasinga sukladno padu vrijednosti, odnosno po istoj stopi amortizacije za samu neto cijenu vozila.
U vezi navedenog očitujemo se u nastavku.
      Prema odredbama članka 41. stavka 6. Pravilnika o PDV-u kada trgovac koji je registriran za prodaju motornih vozila odnosno leasing društvo, koji ne nabavljaju motorna vozila za vlastite potrebe, u vrijednosti isporuke iskazuju posebni porez na motorna vozila koji se plaća prema posebnom propisu radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj, a koji prenose na stjecatelja motornog vozila odnosno korisnika leasinga taj iznos poreza ne uključuju u poreznu osnovicu za obračun PDV-a. Prilikom utvrđivanja posebnog poreza na motorna vozila koji se ne uključuje u poreznu osnovicu za obračun PDV-a u obzir se uzima iznos posebnog poreza koji stjecatelj motornog vozila odnosno korisnik leasinga nije otplatio.
      Iz navedene odredbe razvidno je da se posebni porez na motorna vozila koji se plaća prema posebnom propisu radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj ne uključuje u poreznu osnovicu za obračun PDV-a pod određenim uvjetima. Osnovni uvjet je da trgovac koji je registriran za prodaju motornih vozila odnosno leasing društvo koji navedeni posebni porez prenose na stjecatelja motornog vozila odnosno korisnika leasinga motorna vozila nisu nabavili za vlastite potrebe. U slučaju da su navedene osobe nabavile motorno vozilo za vlastite potrebe te isto dalje isporučuju, tada plaćeni posebni porez predstavlja njihov trošak. Poreznu osnovicu za obračun PDV-a u tom slučaju čini ukupna naknada za motorno vozilo koju je trgovac koji je registriran za prodaju motornih vozila odnosno leasing društvo zaračunalo stjecatelju motornog vozila odnosno korisniku leasinga i u koju su uključeni svi troškovi koje je porezni obveznik imao u vezi s tim motornim vozilom, uključujući i posebni porez na motorna vozila.
      Ako se radi o isporuci motornog vozila koje nije nabavljeno za vlastite potrebe, tada trgovac koji je registriran za prodaju motornih vozila odnosno leasing društvo prilikom utvrđivanja posebnog poreza na motorna vozila koji se ne uključuje u poreznu osnovicu za obračun PDV-a u obzir uzima iznos posebnog poreza koji stjecatelj motornog vozila odnosno korisnik leasinga nije otplatio.
      Zaključno, u poreznu osnovicu za obračun PDV-a ne uključuje se iznos posebnog poreza koji se prenosi na stjecatelja motornog vozila odnosno korisnika leasinga pod sljedećim uvjetima:

  • posebni  porez  prenosi  trgovac  koji  je  registriran  za  prodaju  motornih  vozila  odnosno leasing društvo
  • posebni  porez  koji se  prenosi  na stjecatelja  motornog  vozila  odnosno  korisnika  leasinga nije otplaćen
  • posebni  porez  koji  se  prenosi  iskazuje  se  odvojeno  od  naknade  za  isporuku  motornog vozila

      Porezni obveznik koji  u poreznu osnovicu za obračun PDV-a ne uključuje iznos  posebnog poreza koji se prenosi na stjecatelja motornog vozila odnosno korisnika  leasinga  u  računu  navodi članak 41. stavak 6. Pravilnika o PDV-u, a ne članak 33. stavak 3. Zakona o PDV-u.
      Uvjet da se posebni porez na motorna vozila koji se prenosi na stjecatelja motornog vozila odnosno korisnika leasinga utvrđivao sukladno padu vrijednosti prema posebnom propisu primjenjivao se u razdoblju od 08. prosinca 2015. do 02. siječnja 2017.
      Prema tome, od 03. siječnja 2017. se ne primjenjuje spomenuti uvjet  te  ne  postoji  drugi porezni propis u nadležnosti Porezne uprave koji u svrhu utvrđivanja posebnog poreza na motorna vozila koji se ne uključuje u poreznu osnovicu za obračun PDV-a uvjetuje da se  posebni porez na motorna vozila koji se prenosi na stjecatelja motornog vozila odnosno korisnika leasinga mora prenijeti sukladno padu vrijednosti.

Povratak na mišljenja