Primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a

Datum: 10.01.2020, Petak
Klasa: 410-19/19-02/371
Davatelj: Porezna uprava

      Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o primjeni oslobođenja od plaćanja PDV-a iz članka 39. stavka 1. točki i) i m) Zakona o PDV-u. U upitu se navodi da porezni obveznik obavlja izdavačku djelatnost te organizira seminare i praktikume za trgovačka društva, banke, neprofitne organizacije i proračunske korisnike. Nadalje, navodi se da je riječ o seminarima općeg informativnog karaktera namijenjenim svim profesijama koje se bave računovodstvom i/ili porezima te da isti ne ulaze u kategoriju obrazovnih programa kojima se postiže formalno obrazovanje. Međutim, navodi se da se prisustvom na određenom seminaru ili praktikumu, prema prethodnoj suglasnosti Ministarstva financija, ovlaštenim revizorima priznaje određeni broj bodova u svrhu stalnog stručnog usavršavanja sukladno Pravilniku o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora (Narodne novine, br. 104/18). U vezi navedenog postavlja se pitanje primjenjuje li se kod seminara i praktikuma za koje je Ministarstvo financija dalo prethodnu suglasnost da se smatraju programima stalnog stručnog usavršavanja za ovlaštene revizore, oslobođenje od plaćanja PDV-a iz članka 39. stavka 1. točke i) Zakona o PDV-u, obzirom da se prisustvovanjem na tim seminarima ne stječe formalno obrazovanje. Nadalje, postavlja se pitanje jesu li usluge usko povezane uz sport ili tjelesni odgoj iz članka 39. stavka 1. točke m) Zakona o PDV-u oporezive PDV-om po stopi od 25% kada ih obavljaju trgovačka društva ili obrti.

      Na dostavljeni prijedlog očitujemo se u nastavku.
 

    Odredbama članka 39. stavka 1. točke i) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18 i 121/19, dalje u tekstu: Zakon o PDV-u) propisano je oslobođenje od plaćanja PDV-a za obrazovanje djece i mladeži, školsko ili sveučilišno obrazovanje, stručno osposobljavanje i prekvalifikacija, uključujući s time usko povezane usluge i dobra, koje obavljaju tijela s javnim ovlastima ili druge osobe, koje imaju slične ciljeve.
S tim u vezi člankom 58. stavkom 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19 i 1/20) propisano je da se oslobođenje iz članka 39. stavka 1. točke i) Zakona o PDV-u odnosi na obrazovanje u vezi s nastavnim programima koje donose odnosno odobre nadležna ministarstva.
Prema odredbama članka 39. stavka 1. točke m) Zakona o PDV-u oslobođenje od plaćanja PDV-a primjenjuje se na usluge usko povezane uz sport ili tjelesni odgoj što ih obavljaju neprofitne pravne osobe osobama koje se bave sportom ili sudjeluju u tjelesnom odgoju.
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 121/19) brisane su odredbe članka 39. stavka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16 i 106/18) kojima je bio propisan uvjet da ostale osobe na koje nisu prenijete javne ovlasti, oslobođenje od plaćanja PDV-a iz članka 39. stavka 1. točaka b), g), h), i), l), m) i n) Zakona o PDV-u mogu primijeniti ako ne teže ostvarivanju dobiti te ako se dobit ipak ostvari da se ne raspodjeljuje, nego se koristi za nastavak ili poboljšanje obavljanja usluga.
      Stoga primjerice, trgovačko društvo koje obavlja usluge obrazovanja u vezi s nastavnim programima koje donese odnosno odobri nadležno ministarstvo nije ispunjavalo uvjete iz članka 39. stavka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost te je na obavljene isporuke obračunavalo PDV, od 1. siječnja 2020. primjenjuje oslobođenje od plaćanja PDV-a iz članka 39. stavka 1. točke i) Zakona o PDV-u.
S tim u vezi skrećemo pažnju na članak 44. Uredbe Vijeća (EU) 282/2011 koji propisuje da se usluge strukovnog usavršavanja ili prekvalifikacije pružene pod uvjetima utvrđenima člankom 132. stavkom 1. točkom i) Direktive Vijeća 2006/112/EZ s kojim je u cijelosti usklađen članak 39. stavak 1. točka i) Zakona o PDV-u obuhvaćaju poduku koja se izravno odnosi na djelatnost ili zanimanje, kao i poduku namijenjenu stjecanju ili proširenju strukovnog znanja. U tom smislu trajanje strukovnog usavršavanja ili prekvalifikacije je nevažno.
Slijedom navedenog, kada trgovačko društvo u okviru seminara/praktikuma obavlja usluge obrazovanja u vezi s nastavnim programom koje je odobrilo nadležno ministarstvo, primjenjuje oslobođenje od plaćanja PDV-a iz članka 39. stavka 1. točke i) Zakona o PDV-u.
Odredbama Zakona o PDV-u izričito se propisuje da se oslobođenje od plaćanja PDV-a primjenjuje na usluge usko povezane uz sport ili tjelesni odgoj što ih obavljaju neprofitne pravne osobe. Prema tome, oslobođenje iz članka 39. stavka 1. točke m) Zakona o PDV-u ne primjenjuje se na usluge usko povezane uz sport ili tjelesni odgoj kada ih obavljaju osobe koje nisu neprofitne pravne osobe.
 

Povratak na mišljenja