Primjena porezne olakšice za reinvestiranu dobit od 2015. godine

Datum: 07.07.2016, Četvrtak
Klasa: 410-01/16-01/1548
Davatelj: Porezna uprava


Porezna olakšica za reinvestiranu dobit uvedena je u sustav poreza na dobit Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, broj 22/12) i primjenjuje se od prijave poreza na dobit za 2012. godinu. Međutim, tijekom 2014. godine, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, broj 143/14), propisane su izmjene u uvjetima i načinu korištenja porezne olakšice za reinvestiranu dobit, a koje su se prvi put primijenile u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2015. godinu. Pored uvjeta koji su se primjenjivali u razdoblju od 2012. do 2014. godine i koji će i dalje biti u primjeni, sada se primjenjuju dva nova uvjeta, a to su: obveza investiranja u dugotrajnu imovinu s ciljem očuvanja radnih mjesta i obveza zadržavanja broja radnika utvrđenih na početku poreznog razdoblja.  
       Primjena porezne olakšice za reinvestiranu dobit prema novim uvjetima pojašnjena je u uputi, KLASA:410-10/15-01/2750, URBROJ:513-07-21-01/15-01 od 14. listopada 2015. godine. Postupak odobravanja porezne olakšice za reinvestiranu dobit detaljno je opisan u Uputi o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2015. godinu, KLASA:410-01/16-01/81, URBROJ: 513-07-21-01/16-1 od 14. siječnja  2016. godine. U istoj uputi pojašnjen je dio vezan uz izmjene koje je donio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine, broj 137/15), a posebno je pojašnjen postupak vezan uz priznavanje ulaganja u zemljište i investicije u tijeku.
       Međutim, zbog brojnih upita poreznih obveznika u svezi načina utvrđivanja broja radnika počevši od prvog dana poreznog razdoblja, tijekom poreznog razdoblja u kojemu je izvršeno reinvestiranje dobiti te dvije godine (ili dva porezna razdoblja) nakon završenog postupka reinvestiranja dobiti, radi jedinstvenog postupanja, u nastavku iznosimo sažeti sadržaj upita poreznih obveznika te uputu u postupanju u konkretnim slučajevima.
       Sukladno stavku 5. članka 6. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14 i 50/16) reinvestiranom dobiti smatra se ostvarena dobit poreznog razdoblja iskorištena za povećanje temeljnog kapitala sukladno posebnim propisima, koja je jednaka iznosu izvršenih investicija u dugotrajnu imovinu s ciljem očuvanja postojećih radnih mjesta i za koju se rashodi u cijelosti utvrđuju kao porezno priznati u skladu s odredbama Zakona. Nadalje, člankom 6. stavkom 7. toga Zakona, propisano je kako je porezni obveznik, koji je izvršio reinvestiranje dobiti, dužan zadržati broj radnika utvrđenih na početku poreznog razdoblja za koje se iskazuje umanjenje porezne osnovice temeljem reinvestirane dobiti i to najmanje dvije godine nakon proteka toga razdoblja.
       Sukladno članku 12.a stavku 1. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine, br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14 i 137/15) pravo na umanjenje porezne osnovice za reinvestiranu dobit, između ostaloga, mogu ostvariti porezni obveznici koji su u poreznom razdoblju ostvarili dobit prije uvećanja i umanjenja prema članku 5. stavku 1. Zakona o porezu na dobit ukoliko je:
1. tijekom poreznog razdoblja za koje se podnosi porezna prijava, izvršeno investiranje u dugotrajnu imovinu prema članku 6. stavku 5. Zakona,
2. tijekom poreznog razdoblja za koje se podnosi porezna prijava, te u trenutku podnošenja prijave poreza na dobit ili podnošenja druge vjerodostojne dokumentacije, zadržan broj radnika utvrđen na početku toga razdoblja.
       Nadalje, prema članku 12.a stavku 9. točki 2. Pravilnika o porezu na dobit umanjenje porezne osnovice za reinvestiranu dobit neće se priznati ako porezni obveznik naknadno smanji broj radnika s kojima ima sklopljene pravovaljane ugovore o radu na određeno i neodređeno vrijeme sukladno posebnim propisima kojima se uređuju radni odnosi, a prije isteka roka iz članka 6. stavka 7. Zakona o porezu na dobit.
       Stoga, kako bi se utvrdilo da porezni obveznik koji je izvršio reinvestiranje dobiti u zadanom razdoblju nije smanjio broj radnika, odnosno nije otpuštao radnike, potrebno je kontinuirano praćenje i zadržavanje zatečenog broja radnika od prvoga dana poreznog razdoblja u kojemu je izvršeno reinvestiranje dobiti te dvije godine nakon toga razdoblja sukladno članku 6. stavku 7. Zakona o porezu na dobit i članku 12. Pravilnika o porezu na dobit. Dakle, sažeto, cilj porezne olakšice za reinvestiranu dobiti je potaknuti investiranje i spriječiti otpuštanja radnika te očuvanje kapitala.
       Članak 10. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13 i 26/15), između ostaloga, propisuje kako se porezne činjenice utvrđuju prema njihovoj gospodarskoj biti. Pored navedene odredbe, kada je riječ o obveznicima poreza na dobit, potrebno je uzeti u obzir i odredbe članka 5.a  stavka 1. Zakona o porezu na dobit koji propisuje kako prava propisana odredbama toga Zakona, koja se osobito odnose na umanjenje porezne osnovice, izuzeća, oslobođenja od plaćanja poreza i poreza po odbitku ili umanjenje porezne obveze, porezni obveznik neće moći koristiti za aranžmane ili niz aranžmana ako se utvrdi da ih je porezni obveznik osnovao radi ostvarivanja, kao glavne svrhe ili jedne od glavnih svrha, navedenih pogodnosti, te kao takvi, s obzirom na sve relevantne činjenice i okolnosti, nisu autentični.
       Slijedom navedenih odredbi, poreznom obvezniku koji ispunjava uvjete iz članka 6. Zakona o porezu na dobit i članka 12.a Pravilnika o porezu na dobit utvrditi će se pravo korištenja porezne olakšice za reinvestiranu dobit, ali se isto primjenom članka 5.a Zakona o porezu na dobit može osporiti ukoliko se utvrdi da poreznu olakšicu za reinvestiranu dobit nije koristio sukladno ciljevima i svrsi propisanih odredbi Zakona.
       Nadalje, napominjemo da iako je porezna olakšica za reinvestiranu dobit po svom sadržaju usporediva s poreznom olakšicom iz Zakona o poticanju ulaganja (Narodne novine, broj 102/15), uvjeti vezani za ulaganje i broj radnika se razlikuju. U bitnome, propisani uvjeti Zakonom o porezu na dobit za razliku od uvjeta propisanih Zakonom o poticanju ulaganja, uz obvezu investiranja u dugotrajnu imovinu, ne propisuju obvezu povećanja broja radnika, već zadržavanje utvrđenog postojećeg broja radnika na početku poreznog razdoblja u kojem se izvršava reinvestiranje, iako je pretpostavka da ulaganje u dugotrajnu imovinu ima za posljedicu i povećavanje broja radnika.
       Slijedom propisanih uvjeta za ostvarivanje prava korištenja porezne olakšice za reinvestiranu dobit i porezne olakšice propisane Zakonom o poticanju ulaganja, može se uočiti kako je porezna olakšica za reinvestiranu dobit prilagođena poreznim obveznicima koji već obavljaju djelatnost, imaju zaposlene radnike na prvi dan poreznog razdoblja i kod kojih se ne očekuju veća fluktuacija radnika tijekom poreznog razdoblja, dok je za novoosnovane porezne obveznika koji još nemaju zaposlenih radnika i za porezne obveznike kod kojih je uobičajena veća fluktuacija radnika tijekom poreznog razdoblja prilagođena je porezna olakšica iz Zakona o poticanju ulaganja.
      Dakle, za potrebe korištenja porezne olakšice za reinvestiranu dobit odnosno za potrebe ispunjenja cilja i svrhe postojanja iste, uz ispunjenje drugih uvjeta, potrebno je najmanje zadržati zadani broj radnika tijekom određenog razdoblja. Stoga, razvidno je da su porezni obveznici, poslodavci, koji zapošljavaju veći broj radnika, posebice veći broj radnika na određeno vrijeme izloženi većem riziku stoga što ne mogu utjecati ili previdjeti odluke radnika o prekidu radnog odnosa s poslodavcem. Ta činjenica sama po sebi ne može za potrebe korištenja porezne olakšice za reinvestiranu dobit biti opravdanje za naknadna smanjenja broja radnika utvrđenog na početku poreznog razdoblja, ukoliko se ne utvrde sve druge činjenice i okolnosti prema njihovoj gospodarskoj biti uzimajući u obzir poduzete postupke poreznog obveznika.
      Naime, iz konkretnih slučajeva koje donosimo u nastavku, razvidno je da se u određenim slučajevima i pored svih napora koje učini porezni obveznik s ciljem zadržavanja broja radnika, zbog objektivnih okolnosti na koje ne može utjecati ili ih spriječiti, i pored toga što porezni obveznik pažnjom dobrog gospodarstvenika paralelno s izvršavanjem investicije poduzima sve radnje za zapošljavanje novih radnika, tijekom poreznog razdoblja, dakle u iznimnim situacijama nije moglo izbjeći kratkotrajno smanjenje broja radnika.
      Takvim iznimnim slučajevima podrazumijevaju se one situacije u kojima je uočeno da je porezni obveznik, poslodavac, učinio sve napore da u najkraćem mogućem roku zaposli nove radnike, a posebice je u tim slučajevima indikativno utvrditi tendencije daljnjeg povećanja broja radnika, što opravdana investicija u pravilu i donosi. Tada se za određene manje oscilacije u broju radnika trebaju utvrditi činjenice koje su prouzročile te oscilacije te ih vrednovati prema njihovoj gospodarskoj biti.
       Navedeno znači da će se u određenim slučajevima kratkotrajnog i neznatnog smanjenja broja radnika u odnosu na ukupan broj radnika, izazvanog okolnostima na koje porezni obveznik kao poslodavac iz objektivnih razloga nije mogao utjecati, ali je u najkraćem mogućem roku,  uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog slučaja, povećan broj radnika, određene, u pravilu jednokratne oscilacije, odnosno kao iznimka nastale oscilacije u broju radnika, neće biti presudne pri utvrđivanju prava na korištenje porezne olakšice za reinvestiranu dobit. Pri utvrđivanju okolnosti svakog pojedinog slučaja potrebno je uzeti u obzir sve poznate činjenice o poreznom obvezniku, broju zaposlenih radnika, djelatnosti poreznog obveznika, mjestu poslovanja poreznog obveznika, potrebnim stručnim kvalifikacijama radnika, atraktivnosti određenog radnog mjesta, stanje na tržištu rada određenog profila radnika i slično.
      Stoga, u nastavku ove upute, radi jedinstvenog postupanja, iznosimo nekoliko slučajeva u kojima su uočena iznimna i kratkotrajna smanjenja broja radnika na koja porezni obveznik poslodavac nije mogao utjecati, a koja su prevladana, te je pored toga uočen i trend porasta broja zaposlenih, odnosno nije uočena namjera smanjenja broja radnika. U tim slučajevima, vrednovanjem okolnosti određene situacije, smatra se da su ispunjeni uvjeti iz članka 6. Zakona o porezu na dobit i članka 12.a Pravilnika o porezu na dobit.
      Slučaj 1:
Pregled broja zaposlenih radnika kod poreznog obveznika po mjesecima:

      Sažeto obrazloženje podnositelja upita: Na dan 1. siječnja 2015. godine porezni obveznik imao je sklopljene ugovore o radu na određeno ili neodređeno vrijeme sa 74 radnika. Tijekom ožujka 2015. godine, jedan zaposlenik samoinicijativno je zatražio otkaz ugovora o radu, a porezni obveznik proveo je natječaj za popunjavanje radnog mjesta „referent prodaje“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Međutim, to radno mjesto popunjeno je tek u svibnju 2015. godine, ali je već tijekom travnja 2015. godine povećan broj radnika kako je planirano za druga radna mjesta. Porezni obveznik obavlja specifičnu djelatnost proizvodnje listova, cijevi i profila od plastike što može biti jedan od razloga težeg pronalaska određenog profila radnika na tržištu radne snage i njihovog zapošljavanja.
      Uzimajući u obzir naprijed navedeno, može se zaključiti da je smanjenje broja radnika odlaskom jednoga radnika tijekom ožujka 2015. godine nastalo uslijed objektivnih okolnosti na koje porezni obveznik nije mogao utjecati, te da je u vrlo kratkom roku, manje od mjesec dana, povećan broj radnika za 10, a nadalje je izražena tendencija daljnjeg povećanja broja radnika, te je do kraja poreznog razdoblja bilo zaposleno 85 radnika, a do podnošenja prijave poreza na dobit broj radnika se povećao na 105 zaposlenih radnika što je povećanje za 31 radno mjesto od početnog utvrđenog broja radnika na dan 1. siječnja 2015. godine. Porezni obveznik nije imao namjeru smanjiti broj radnika tijekom ožujka 2015. godine već je imao namjeru povećati broj zaposlenih radnika što je učinjeno u travnju 2015. godine (10 radnika). Promatrajući navedeni tijek zapošljavanja radnika i iznesene okolnosti, mišljenja smo da je smanjenje broja radnika izazvano okolnostima na koje porezni obveznik nije mogao utjecati, ali je novim zapošljavanjem do 105 radnika, uz izvršenu investiciju ostvario cilj i svrhu porezne olakšice za reinvestiranu dobit iz članka 6. Zakona o porezu na dobit i članka 12.a Pravilnika o porezu na dobit.   
      Slučaj 2:
Sažeto obrazloženje podnositelja upita: Porezni obveznik obavlja djelatnost trgovine na veliko i malo, a na dan 1. siječnja 2015. godine imao je sklopljene ugovore o radu na određeno ili neodređeno vrijeme sa 2.708 radnika, od čega je 1.605 radnika imalo sklopljene ugovore o radu na određeno vrijeme. Međutim, u razdoblju od 2. do 9. veljače 2015. godine, utvrđeni broj radnika je smanjen na 2.693 radnika, ali je već 10. veljače 2015. godine povećan na 2.709 radnika, dok je na dan 28. veljače 2015. povećan na 2.726. Nakon navedenog datuma broj radnika kontinuirano raste te je na zadnji dan poreznog razdoblja iznosio 2.954 radnika, a na dan podnošenja godišnje prijave poreza na dobit iznosi 3.032 radnika.
      Uzimajući u obzir da je porezni obveznik imao 1.605 radnika koji imaju sklopljene ugovore o radu na određeno vrijeme, očekivano je da se na tako velikom broju radnika mogu dogoditi i oscilacije i situacije koje porezni obveznik nije u mogućnosti spriječiti, međutim to je rizik poreznog obveznika odnosno poslodavca. Prema navodima iz upita od 2. veljače 2015. godine 15 radnika nije produžilo svoje ugovore o radu na određeno vrijeme, ali je porezni obveznik žurno reagirao te je, obzirom da se radi o zimskom periodu, mogao u vrlo kratkom roku zaposliti nove radnike trgovačke struke, i već na dan 10. veljače 2015. godine povećao je broj radnika na 2.709, a do kraja mjeseca na 2.726 radnika. Stoga se može zaključiti kako porezni obveznik nije imao namjeru smanjiti broj radnih mjesta te nije mogao utjecati na radnike koji nisu produžili svoje ugovore o radu, odnosno može se zaključit da je došlo do iznimnih okolnosti na koje porezni obveznik nije mogao utjecati, ali ih je porezni obveznik otklonio, odnosno poduzeo je radnje za zapošljavanje novih radnika u najkraćem mogućem roku, a nadalje je izražena tendencija rasta broja zaposlenih radnika koja je vrlo značajna. Uzimajući u obzir sve izneseno, u konkretnom slučaju, mišljenja smo da je porezni obveznik ostvario cilj i svrhu porezne olakšice za reinvestiranu dobit iz članka 6. Zakona o porezu na dobit i članka 12.a Pravilnika o porezu na dobit. 
       Slučaj 3.
Sažeto obrazloženje podnositelja upita: Na dan 1. siječnja 2015. godine porezni obveznik imao je sklopljene ugovore o radu na određeno ili neodređeno vrijeme sa 725 radnika. Porezni obveznik obavlja djelatnost trgovine ne veliko i malo naftom i naftnim derivatima putem 105 benzinskih postaja. Tijekom veljače i ožujka 2015. godine broj radnika pao je na 723 radnika odnosno 721 radnika, ali su već 1. travnja bila zaposlena 733 radnika i taj broj se stalno povećava iz mjeseca u mjesec te je na kraju poreznog razdoblja bilo zaposleno 756 radnika, a na dan 1. svibnja 2016. godine 775 radnika i na dan 1. lipnja 2016 godine 786 radnika.
      Porezni obveznik u obrazloženju navodi kako se radi o djelatnosti koja ima veliku fluktuaciju radnika, te uvijek nije moguće u vrlo kratkom roku iz objektivnih okolnosti zadržati utvrđeni broj radnika. Naime, do smanjenja broja radnika sa 725 na 723 i 721 tijekom veljače i ožujka 2015. godine došlo je zbog toga što je u tom razdoblju 12 radnika zatražilo prekid radnog odnosa, a 5 radnika je dobilo izvanredan otkaz zbog teškog kršenja radnog odnosa. Porezni obveznik proveo je natječaj za izbor zaposlenika, te je ipak u tom razdoblju, od 17 radnika, zamijenjeno sa 12 novih radnika, a u travnju 2015. godine povećan je broj radnika na 733. Stoga se, obzirom da se radi o malom broju radnika u odnosu na ukupni broj zaposlenih radnika i uzimajući u obzir razloge smanjenja broja radnika, djelatnost poreznog obveznika, te činjenicu da je porezni obveznik poduzeo sve radnje za zapošljavanjem novih radnika (u konkretnom slučaju riječ je o težim radnim mjestima - udaljenost, rad noću) kao i iznesenu tendenciju povećanja zaposlenih, može smatrati da porezni obveznik ispunjava zadane uvijete odnosno da su i u ovom slučaju ispunjeni zadani ciljevi i uvjeti iz članka 6. Zakona o porezu na dobit i članka 12.a Pravilnika o porezu na dobit.  Dakle, uvažavajući navode iz upita, radi se o objektivnim okolnostima koje porezni obveznik, nije mogao spriječiti, a nastalo jednokratno i kratkotrajno smanjenje je minimalno u odnosu na ukupan broj radnika. Naime, iz navedenoga se može zaključiti da porezni obveznik nije imao namjeru smanjiti broj radnika nego je zbog izvršenih investicija imao namjeru povećanja broja radnika što je vidljivo i izraženo u svim budućim mjesecima u tijeku poreznog razdoblja za koje se podnosi prijava poreza na dobit.  
      Slučaj 4:
Sažeto obrazloženje podnositelja upita: Porezni obveznik izvršava paralelno dvije investicije, ali i reorganizaciju poslovanja, na način da se djelatnosti vezane uz trgovinu izdvoje u posebno društvo unutar grupe pri čemu to društvo ne iskazuje poreznu olakšicu za reinvestiranu dobit. Po osnovi investicije društva u centar za reciklažu, u prijavi poreza na dobit tog društva iskazano je umanjenje porezne osnovice za reinvestiranu dobit, a na prvi dan poreznog razdoblja porezni obveznik je imao 144 zaposlena radnika. Međutim, zbog nedovršene investicije u društvu koje obavlja trgovačku djelatnost do kraja 2014. godine, u to društvo nije prebačeno 39 radnika već samo 35 radnika, te su tako 4 radnika još tijekom siječnja 2015. godine obavljali poslove vezane uz trgovačke aktivnosti u društvu koje obavlja poslove reciklaže i koje reinvestira dobit. Tijekom veljače 2015. godine ta 4 radnika su konačno prebačena u društvo koje obavlja trgovačku djelatnost. Zbog navedenog, broj zaposlenih radnika u društvu koje je reinvestiralo dobit smanjen je za 4 radnika, ali je u društvu koje obavlja trgovačku djelatnost povećan istim radnicima za 4. Danas društvo koje obavlja trgovačku djelatnost zapošljava 231 radnika. Nakon završene reorganizacije i konačnog prijenosa poslovanja, porezni obveznik, u društvu koje je reinvestiralo dobit i koje obavlja poslove reciklaže, već u ožujku 2015. godine zaposlilo je 3 nova radnika, u travnju 2015. godine zbog novih zapošljavanja imao je ukupno 145 radnika, a u svibnju čak 165 radnika.  Na zadnji dan poreznog razdoblja porezni obveznik imao je 185 zaposlenih radnika.
      Uvažavajući navode iz upita, može se zaključiti da porezni obveznik nije imao namjeru smanjiti broj radnika. U konkretnom slučaju dogodio se zastoj u preseljenju radnika u društvo koje obavlja trgovačku djelatnost. Da je preseljenje izvršeno do kraja prosinca 2014. godine ili u svibnju 2015. godine porezni obveznik bi tijekom 2015. godine imao utvrđeno stalno povećanje broja zaposlenih radnika, i korištenje prava na poreznu olakšicu se ne bi preispitivalo.
      Uzimajući u obzir činjenicu da porezni obveznik, poslodavac koji obavlja poslove aktivnosti putem dva društva, te da radnike iz društva koje obavlja reciklažu nije otpustio već ih je u veljači 2015. godine prebacio u drugo društvo zbog kašnjenja u provedbi postupka reorganizacije iz 2014. godine, a nadalje je izražen trend povećanja broja radnika, mišljenja smo da je porezni obveznik ispunio cilj i svrhu porezne olakšice za reinvestiranu dobit odnosno uvjete sukladno članku 6. Zakona o porezu na dobit i članka 12.a Pravilnika o porezu na dobit.
      Zaključno, u privitku ove upute dostavljamo vam upite poreznih obveznika koji su iskazali umanjenje porezne olakšice za reinvestiranu dobit, a koji sukladno iznesenim primjerima (prema navodima iz upita poreznih obveznika) i prema obrazloženju ove upute, prateći cilj i svrhu porezne olakšice za renvistiranu dobit, ispunjavaju uvjete iz članka 6. Zakona o porezu na dobit i članka 12.a Pravilnika o porezu na dobit. 
      Nadalje, napominjemo da porezna olakšica za reinvestiranu dobit, zbog značajnog utjecaja na prihode proračuna i velikog broja korisnika u odnosu ostale porezne olakšice, zahtijeva kontinuirano praćenje. Međutim, obzirom da je 2015. godina prva godina primjene porezne olakšice za reinevstiranu uz nove uvjete, za očekivati je da se smanjenja broja radnika nastala uglavnom u početnim mjesecima 2015. neće ponavljati tijekom iduća dva porezna razdoblja, ali će zahtijevat praćenje.

Povratak na mišljenja