Procesnopravna legitimacija


Predmet: U konkretnoj procesnoj situaciji, kada je tuženik prodao trećoj osobi predmetne nekretnine o kojima se vodi spor, tužitelj ne može uspjeti s tužbenim zahtjevom prema tuženiku – da je dužan trpjeti uknjižbu njegovog vlasništva. Stoga je okolnost da je prestalo pravo vlasništva tuženika nekretninama od bitnog utjecaja za odluku.

Broj presude: Revt 4/2018-6, od 4. rujna 2019.), od 11.05.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Po ocjeni ovoga suda za ishod predmetnog spora odlučna je nesporna činjenica da su predmetne nekretnine tijekom parnice prenijete trećoj osobi Prema odredbi čl 195 Zakona o parničnom postupku Narodne novine broj 53 91 91 92 112 99 88 01 117 03 88 05 84 08 57 11 i 25 13 dalje ZPP ako koja od stranaka otuđi stvar ili pravo o kojem teče parnica to ne sprečava da se parnica među istim strankama dovrši Prema stajalištu Vrhovnog suda Republike Hrvatske tako u odlukama broj Rev x 843 14 2 od 9 prosinca 2014 broj Rev 1103 07 2 od 4 ožujka 2008 i drugima kod otuđenja stvari o kojoj teče parnica treba voditi računa o procesnopravnim i materijalnopravnim posljedicama toga otuđenja Tako u procesnopravnom smislu otuđenje ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu