Prodaja dobara na daljinu unutar Europske unije

Datum: 20.05.2021, Četvrtak
Klasa: 410-19/21-02/137
Davatelj: Porezna uprava

Porezni obveznik iz dostavnog popisa elektroničkom poštom dostavio nam je upit o prodaji dobara na daljinu i primjeni posebnog postupka oporezivanja od 1. srpnja 2021. U upitu se navodi da se u okviru prodajnih aktivnosti roba prodaje na daljinu u tri države članice, da je u prošloj godini ostvaren promet veći od 77.000,00 kn te da od 1. srpnja 2021. postoji obveza primjene posebnog postupka oporezivanja za prodaju na daljinu. U vezi navedenog zatražena su dodatna pojašnjenja o sljedećem:

1. Sadržaj računa B2C

Treba li sadržavati sve prema hrvatskom zakonu i na hrvatskom jeziku ili prema zakonima država članica gdje se roba isporučuje i u valuti te države članice?

2. Knjiga izlaznih računa

Ovakav promet se ne treba evidentirati u Knjizi izlaznih računa? Je li za evidenciju prema članku 63.c stavku 1. Provedbene uredbe propisana forma evidencije, tj. mora li biti u xml formatu ili nekom drugom?

3. Datum nastanka obveze za PDV

U primjeni ovog postupka, kada nastaje porezna obveza: pri plaćanju narudžbe ili po isporuci robe? Trebamo li izdavati račun za predujam na kojemu će biti iskazan PDV države članice kupca i prema potrebi stornirati dio takvog računa (u slučaju nemogućnosti isporuke nekih od artikala?), za svaku primljenu uplatu, bez obzira na buduću stvarnu mogućnost isporuke robe? Ako da, jesmo li u obvezi dostavljati kupcu račun za predujam ili služi samo u evidencijske svrhe i za potrebe prijave PDV-a u posebnom postupku oporezivanja? Treba li račun za isporuku sadržavati podatke o stornu ranije izdanog računa za predujam ili treba izdavati poseban račun za storno predujma?

4. Stopa oporezivanja troška dostave koji se fakturira kupcu

Dostavu radi vanjska dostavna služba koja nam fakturira taj trošak prema stopi 25%, pri fakturiranju krajnjem kupcu u drugoj državi članici, primjenjujemo li istu stopu PDV-a države članice kao i za robu?

5. Korištenje mjera HZZO i prihodi na PDV Obrascu

Budući se promet koji će biti prijavljen u posebnom postupku oporezivanja prijavljivati kvartalno i neće biti sastavni dio PDV Obrasca, na koji način ćemo dokazivati visinu prihoda za potrebe korištenja predmetnih mjera?

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Od 1. srpnja 2021. na snagu stupaju odredbe Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19 i 138/20, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) kojima se propisuje da se mjestom isporuke za prodaju dobara na daljinu unutar Europske unije smatra mjesto gdje se dobra nalaze u trenutku u kojem otprema ili prijevoz dobara kupcu završava. Što znači da će isporučitelj iz Republike Hrvatske koji isporučuje dobra na daljinu krajnjim korisnicima u drugu državu članicu, obračunavati PDV države članice odredišta dobara.

Prema odredbama članka 7. stavka 11. točke 1. Zakona o PDV-u prodaja dobara na daljinu unutar Europske unije je isporuka dobara koju otprema ili prevozi isporučitelj ili druga osoba za njegov račun, iz države članice koja nije država članica u kojoj otprema ili prijevoz dobara kupcu završava, ako su ispunjeni sljedeću uvjeti:

a) isporuka dobara obavlja se poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, a čije stjecanje dobara unutar Europske unije ne podliježe plaćanju PDV-a u skladu s člankom 5. stavkom 1. ovoga Zakona, ili bilo kojoj drugoj osobi koja nije porezni obveznik i

b) isporučeno dobro nije novo prijevozno sredstvo niti dobro koje isporučitelj ili druga osoba za njegov račun sastavlja ili postavlja s ili bez probnog rada.

S tim u vezi, člancima 125.a do 125.h Zakona o PDV-u propisuje se posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu unutar Europske unije, za isporuke dobara unutar države članice koje obavljaju elektronička sučelja koja omogućuju te isporuke i za usluge koje isporučuju porezni obveznici sa sjedištem unutar Europske unije, ali bez sjedišta u državi članici potrošnje (u daljnjem tekstu: posebni postupak oporezivanja). Svrha posebnog postupka oporezivanja je omogućiti poreznim obveznicima ispunjavanje obveze PDV-a prema svim državama članicama Europske unije u jednoj državi članici podnošenjem prijave PDV-a putem elektroničkog sustava OSS (One Stop Shop).

Primjena posebnog postupka oporezivanja predstavlja mogućnost, a ne obvezu poreznih obveznika. Porezni obveznik koji ne odabere tu mogućnost, mora se registrirati za potrebe PDV-a u svakoj državi članici u kojoj se nalazi mjesto oporezivanja njegovih isporuka.

1. Prema odredbama članka 78. stavka 1. točke 2. Zakona o PDV-u porezni obveznik koji primjenjuje posebni postupak oporezivanja nije obvezan izdati račun za isporuke dobara na daljinu unutar Europske unije. Ako izabere izdati račun, primjenjuje pravila o izdavanju računa države članice u kojoj se prijavio za primjenu posebnog postupka oporezivanja, u konkretnom slučaju, pravila propisana Zakonom o PDV-u.

2. Porezni obveznik koji primjenjuje posebni postupak oporezivanja obavljene isporuke dobara na daljinu unutar Europske unije ne iskazuje u Knjizi izdanih računa niti u Obrascu PDV, već sukladno članku 125.h Zakona o PDV-u vodi evidenciju o transakcijama obuhvaćenim tim posebnim postupkom.

Člankom 63.c stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 282/2011 propisani su podaci koje mora sadržavati evidencija kako bi se smatrala dovoljno detaljnom u smislu članka 125.h Zakona o PDV-u. Ista na zahtjev mora u elektroničkom obliku biti stavljena na raspolaganje Poreznoj upravi i poreznom tijelu države članice potrošnje.

3. Prema članku 30. stavku 1. Zakona o PDV-u za isporuke dobara na daljinu unutar Europske unije oporezivi događaj i obveza obračuna PDV-a nastaju kada su dobra isporučena.

Prema odredbama članka 78. stavka 1. točke 2. Zakona o PDV-u porezni obveznik koji primjenjuje posebni postupak oporezivanja nije obvezan izdati račun za isporuke dobara na daljinu unutar Europske unije pa stoga niti račun za predujam. Člankom 63.c stavkom 1. točkom (i) Provedbene uredbe (EU) br. 282/2011 propisano je da evidencija o transakcijama obuhvaćenima posebnim postupkom oporezivanja mora sadržavati podatak o svim predujmovima plaćenim prije isporuke dobara.

4. Prodaja dobara na daljinu unutar Europske unije podrazumijeva otpremu ili prijevoz dobara kupcu u drugu državu članicu od strane isporučitelja ili druge osobe koju je angažirao te se usluga otpreme ili prijevoza dobara oporezuje na jednak način kao isporuka tih dobra.

5. Prilikom podnošenja zahtjeva za korištenje mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u iznos prihoda za pojedini mjesec potrebno je uključiti i prihod od prodaje dobara na daljinu unutar Europske unije za taj mjesec.

Povratak na mišljenja