Prodaja roba ili usluga putem samoposlužnih uređaja - automata

Datum: 05.06.2018, Utorak
Klasa: 410–01/18–01/494
Davatelj: Porezna uprava

      Zaprimili smo dopis podnositelja iz dostavnog popisa, kojim se traži tumačenje odredbi članka 5. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, br. 133/12 i 115/16, dalje u tekstu: ZFPG), glede izuzeća mjenjačkih poslova putem mjenjačkih automata od obveze provedbe postupka fiskalizacije.
 
U nastavku dostavljamo slijedeće mišljenje.
 
      Obveznici fiskalizacije prema odredbi članka 3. ZFPG-a su fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti te pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit za sve djelatnosti koje obavljaju, osim za djelatnosti izuzete od obveze izdavanja računa prema posebnim propisima te djelatnosti izuzete od obveze fiskalizacije prema članku 5. ZFPG-a.
      Nadalje, člankom 5. točkom 7. ZFPG-a propisano je kako se obveznikom fiskalizacije ne smatra porezni obveznik za promete ostvarene od prodaje proizvoda i usluga putem automata. Navedeno izuzeće od obveze fiskalizacije odnosi se na prodaju proizvoda ili usluga putem automata koji zaprimaju i vraćaju novac i u potpunosti zamjenjuju rad djelatnika. Ovim člankom nije propisano institucijsko izuzeće već se izuzeće odnosi na pojedine djelatnosti.
      Hrvatska narodna banka (dalje u tekstu: HNB) temeljem Zakona o deviznom poslovanju (Narodne novine, br. 96/03, 140/05, 132/06, 150/08, 92/09, 133/09, 153/09, 145/10 i 76/13) svojom Odlukom o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove (Narodne novine, br. 22/16 i 22/17) propisuje uvjete i način na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove te je propisano što se smatra pod pojmom automat: Mjenjački automat (automat za otkup strane gotovine) jest elektronički uređaj koji omogućava otkup strane gotovine.
      Dakle, odredbe ZFPG-a ne uređuje obvezu izdavanja računa, već postupak fiskalizacije kada postoji obveza izdavanja računa koji se naplaćuju sredstvima koja se prema ZFPG-u smatraju gotovinom. Kako su automati za prodaju proizvoda ili usluga izuzeti od obveze provedbe postupka fiskalizacije, također se i mjenjačke automate može svrstati u navedeno izuzeće.
      U konkretnom slučaju iz upita, razvidno je da se radi o mjenjačkoj djelatnosti koja pruža uslugu mjenjačkog posla s pomoću mjenjačkog automata, a po posebnom ovlaštenju HNB-a obveznici fiskalizacije smiju upotrebljavati mjenjački automat samo za otkup strane gotovine u novčanicama te u tom slučaju nisu obvezni provoditi postupak fiskalizacije.
      Slijedom prethodno navedenog, obveznici fiskalizacije koji obavljaju mjenjačku djelatnost putem samoposlužnih uređaja - automata, izuzeti su od obveze provedbe postupka fiskalizacije.
 

Povratak na mišljenja